Skydd mot olyckor

Länsstyrelsens regionala ansvar enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
Brandhjälmar

Länsstyrelsen ska genom rådgivning och information stödja kommunerna i deras arbete om skydd mot olyckor. Länsstyrelsen är dessutom en regional tillsynsmyndighet och skall se till att lagen om skydd mot olyckor  följs. Genom tillsyn och stödinsatser gentemot kommunerna vill Länsstyrelsen verka för att alla människor som vistas i Skåne län har ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Länsstyrelsen har huvudansvaret för räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning. Vid omfattande räddningsinsatser i länet får Länsstyrelsen dessutom ta över ansvaret för räddningstjänsten i en eller flera kommuner.  

Dessutom har regegeringen genom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) givit länsstyrelserna produktionsansvaret för skogsbrandsbevakning med flyg. 

 

 

 

 Länkar