Regionalt Råd för Räddningstjänst och Krishantering

Regionalt råd för räddningstjänst och krishantering är en regional samverkansgrupp med representanter från kommunal förvaltning, räddningstjänst, polis, sjukvård och andra aktörer med ansvar vid kriser.

Regionala rådet har en strategisk funktion i länet. Rådets uppgift är att skapa nödvändig samordning mellan de inblandade aktörerna. Detta betyder att rådet bland annat;  

 • arbetar förebyggande genom en samordnad planering
 • föreslår en inriktning för samarbetet inom krisberedskapsområdet i länet
 • kontinuerligt utbyter information om kommande händelser som kan komma att orsaka en störning i samhället och hur planeringen inför dessa ser ut.
 • ansvarar för att vidarebefordra information till berörda aktörer.  

Länsstyrelsen leder rådets arbete och sammankallar till rådets möten som normalt hålls fyra gånger om året. 

Rådets permanenta medlemmar representerar följande organisationer;  

 • Länsstyrelsen Skåne
 • Region Skåne
 • Polisen Region Syd
 • Kommunförbundet Skåne
 • Försvarsmakten
 • Säkerhetspolisen region syd 
 • SOS Alarm
 • En kommunal representant från respektive samverkansområde i Skåne; nordväst, nordost, sydväst, sydost samt Malmö stad
 • En representant från respektive räddningstjänstsamverkansområde Skåne nordväst, nordost, sydöst samt syd.  

Adjungerade myndigheter/ aktörer bjuds in efter behov.