Länsstyrelsens krisledningsorganisation

Länsstyrelsen ska ha god förmåga att vid en allvarlig samhällsstörning, som berör länet eller medför behov av samverkan med kommuner eller andra aktörer, omgående kunna upprätta en ledningsfunktion för bland annat samordning och information. Länsstyrelsen ska också ansvara för att en samlad lägesbild sammanställs samt samordna informationen till media och allmänhet.  

Tjänsteman i Beredskap
Länsstyrelsen har en Tjänsteman i Beredskap (TiB) som har ständig beredskap och är nåbar alla tider på dygnet, året runt. TiB larmas av SOS Alarm. Vid samhällsstörningar, t ex större olyckor, oväder eller andra extraordinära händelser kan TiB larmas. Tjänsteman i Beredskap (TiB) avgör om händelsen kräver att Länsstyrelsen vidtar någon åtgärd och hur Länsstyrelsen i så fall bör agera. TiB-funktionen består av ett antal särskilt utbildade medarbetare som tjänstgör veckovis enligt ett rullande schema.

Krisledningsorganisationen
Länsstyrelsen har en krisledningsorganisation med deltagare som representerar länsstyrelsens olika ansvarsområden. Den ska kunna hantera olika slags samhällsstörningar med utgångspunkt från det geografiska områdesansvaret .

 Länkar