Ärendegång för ansökan om tillstånd till eller anmälan om allmän kameraövervakning

Ärendet kommer in till Länsstyrelsen

  • Ditt ärende får ett diarienummer och diarieförs vid expeditionen. Diariet är Länsstyrelsens register över pågående ärenden. Där kan du se om ditt ärende har kommit in och hur långt det har kommit.
  • Ansökningsavgift ska betalas i samband med att ansökan lämnas till Länsstyrelsen. När ansökningsavgiften är betald startar handläggningen.

Handläggare utses

  • Ditt ärende handläggs normalt av en förvaltningshandläggare eller en jurist.

Ärendet utreds och beslut fattas

  • Din handläggare utreder ditt ärende och ser till att ansökan är komplett. Ärendet skickas till kommunen för yttrande. Eventuellt gör handläggaren ett platsbesök.
  • När ärendet är färdigutrett lämnar din handläggare över det till beslutsfattande handläggare.

Efter beslutet är fattat

  • När beslutet är fattat skickas det till dig, Justitiekanslern och övriga berörda tillsammans med ett delgivningskvitto för den som beslutet har gått emot. Delgivningskvittot skall skrivas under och snarast möjligt skickas tillbaka till Länsstyrelsen.
  • Kontakta gärna Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen och beslutet.
  • Det finns möjlighet att överklaga Länsstyrelsen beslut inom tre veckor från det att delgivningskvittot skrivits under. Om en kommun eller Justitiekanslern överklagar beslutet skall det göras inom tre veckor från beslutsdagen.
  • Överklagar du eller annan berörd beslutet prövar Länsstyrelsen om överklagandet kommit in i rätt tid.