Uppdrag och insatser

Länsstyrelserna har det övergripande ansvaret att genomföra jämställdhetspolititiken på regional nivå. På varje länsstyrelse ska det finns en särskild sakkunnig i jämställdhet som arbetar med jämställdhetsuppdraget. Uppdraget regleras av länsstyrelseinstruktionen samt de årliga regleringsbreven.

Länsstyrelsen Skåne ska enligt länsstyrelseinstruktionen 2007:825 § 5

1. Integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor.

2. Genomgående analysera och presentera individbaserad statistik med kön som övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl emot detta.

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att arbeta för att de nationella målen för jämställdhetspolitiken får genomslag i länet genom ett initierande, kunskapsuppbyggande, stödjande och uppföljande jämställdhetsarbete. Framförallt ska detta ske genom strategin jämställdhetsintegrering såväl inom myndigheten som genom att stötta viktiga aktörer i länet.

Länsstyrelsen ska samordna statlig verksamhet inom jämställdhetsområdet. Till kommunal och landstingskommunal verksamhet på området ska Länsstyrelsen ha en initierande, kunskapsuppbyggande, stödjande och uppföljande roll. Länsstyrelsen har också ett krav på sig att arbeta med jämställdhetsintegrering.

Jämställdhetsintegrering och diskrimineringslagen

Arbetet med jämställdhetsintegrering av verksamhet ska inte blandas ihop med jämställdhetsarbetet som utgår ifrån diskrimineringslagen där varje arbetsgivare med fler än nio anställda är skyldiga att ha en jämställdhetsplan. Länsstyrelsen har inte tillsynsansvar för att diskrimineringslagen efterlevs i länet, det ansvaret åvilar diskrimineringsombudsmannen.

Ansvar

Ytterst ansvarig för arbetet med jämställdhetsintegrering är länsledningen. Som stöd finns särskilt sakkunnig i jämställdhet.

Särskilt sakkunnig i jämställdhet

Redan 1994 infördes ett krav på att varje länsstyrelse att ha en särskild sakkunnig för frågor om jämställdhet. (Prop. 1993/94:147).

Denne ska samordna arbetet med jämställdhetsintegrering i länet och ha en stödjande roll både internt och externt.    

Strategi och handlingsplan

Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne en strategi för jämställdhetsarbetet i Skåne som sträcker sig fram till 2016. Handlingsplanen och strategin revideras under hösten 2016. Den nya strategin kommer att gälla 2017-2020.