Metoder

Det finns flera metoder att använda i arbetet med jämställdhetsintegrering. Vilken typ av verksamhet som ska jämställdhetsintegreras påverkar hur arbetet ska gå tillväga.
bild visar två pusselbitar

Arbetet med jämställdhetsintegrering innehåller flera moment. Att jämställdhetsintegrera en verksamhet innebär att man utgår från de ordinarie strukturer och processer som pågår i verksamheten. Att man analyserar hur verksamheten kommer kvinnor och män till godo och därefter verksamhetsutvecklar vid behov. Verksamheten och den verksamhetsutveckling som ska uppnås står i fokus, och det är den som metoder och tillvägagångssätt ska anpassas efter. Man kan alltså använda sig av olika verktyg och metoder i jämställdhetsarbetet, beroende på vilken verksamhet som ska jämställdhetsintegreras och var i processen man befinner sig.

Nedan följer en kortfattad beskrivning av några metoder speciellt utvecklade för jämställdhetsintegrering; 4R och JämKAS. För utförligare beskrivning och fler metoder se länkarna i högermarginalen.

4R-metoden
Ursprungligen hette denna metod 3R och utvecklades inom ett projekt drivet av Svenska Kommunförbundet. De tre ursprungliga R:en står för representation, resurser och realia och det fjärde för realisera. Metoden syftar till att ge en översiktlig bild av hur en verksamhet styrs och finansieras och vad man kan göra för att möta kvinnors och mäns behov inom verksamheten. Genom att systematiskt gå igenom verksamheten och svara på frågor - hur många kvinnor och män finns inom verksamheten, hur fördelas resurserna mellan män och kvinnor och på vilka villkor får män och kvinnor ta del av verksamheten - ska man slutligen, utifrån svaren, ta ställning till om man behöver förändra verksamheten för att uppfylla de jämställdhetspolitiska målen.

JämKAS står för Jämställdhet Kartläggning Analys Slutsats.

JämKAS BAS
JämKAS Bas handlar om att göra en systematisk jämställdhetsanalys av en hel verksamhet för att sedan arbeta vidare med en strategiskt vald del av verksamheten. Genom att använda metoden får man möjlighet att göra en jämställdhetsanalys av hela verksamheten och insikt om vilket verksamhetsområde som är mest relevant att arbeta vidare med.

JämKAS PLUS
JämKAS Plus tar sin utgångspunkt i ett sakområde där en analys av könsmönstren görs. Med den här metoden fördjupar man sig i en på förhand vald fråga. Analysen är tänkt att lyfta fram huruvida det finns ett jämställdhetsproblem eller inte. 

Checklistor

Checklistor kan vara ett bra hjälpmedel och bidra som stöd och inspiration för jämställdhetsarbetet.

Checklistorna som är länkade till nedan har arbetats fram av länsstyrelserna i Gotlands och Jönköpings län i samband med en utbildningsinsats arrangerad av dåvarande Nutek.

Checklista vid granskning av projekt

Checklistorna för granskning av projekt kan användas av beslutsfattare. Det är viktigt att vid en bedömning och beslut av projektmedel ta reda på om projektet bidrar till jämställdhet. En kvantitativ men också kvalitativ bedömning är viktig.

Checklista för start av projekt

Kan användas av av projektägare eller andra vis starten av ett projekt eller annat utvecklingsarbete. Listan har inte för avsikt att vara heltäckande utan tar endast upp fem enkla frågeställningar som berör jämställdhet och som man bör tänka på vid starten.