Jämställdhet

Det nationella målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att uppnå detta har regeringen fastställt sex långsiktiga delmål för jämställdhetspolitiken:
  • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet
  • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut
  • Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling
  • En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor
  • Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet
 

Jämställdhet i dagliga arbetet

Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där besluten fattas, resurserna fördelas och normerna skapas, och därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Det innebär att alla politiska beslut som berör individer ska belysa, analysera och beakta villkoren för kvinnor och män samt för flickor och pojkar.

Jämställda verksamheter

Länsstyrelsen Skåne har till uppgift att stödja kommuner, statliga verksamheter och andra regionala aktörer i arbetet med att göra sina verksamheter jämställda. Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategi som används för att uppnå målen. Strategin har vuxit fram för att motverka tendensen till att jämställdhetsfrågorna hamnar i skymundan eller hamnar vid sidan om andra politiska frågor och verksamheter.

Jämställdhetsstrategi för Skåne 2017 - 2020

Ett jämställt Skåne är hela Skånes jämställdhetsstrategi. Genom att teckna en avsiktsförklaring kan er organisation bli en del av Ett jämställt Skåne. Att ansluta sig till strategin innebär bland annat att ni får tillgång till nätverk, kompetenshöjande insatser och stöd i jämställdhetsarbetet. Ni får också en helhetsbild av vad som pågår i länet och en möjlighet att se hur just er organisation bidrar till ett jämställt Skåne.

Ett jämställt Skåne - Jämställdhetsstrategi för Skåne 2017-2020.pdf

 Ett jämställt Skåne200.jpg

 Aktuellt

nyhetsbrev_symbol_svart.png 

Vill du ta del av det senaste inom jämställdhetsområdet i Skåne? Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev. 

Jämställdhetspolitisk konferens - presentationer