MILSA - Stödplattform för migration och hälsa

Utgångspunkten för arbetet inom MILSA är att hälsa är en förutsättning för nyanlända flyktingars möjligheter till delaktighet och etablering i samhället. Genom ett nära samarbete mellan forskare och praktiker sker ett arbete med gemensam kunskaps- och metodutveckling för en hälsofrämjande och inkluderande etablering.

 

Inom MILSA pågår fyra simultana projekt som alla genomförs genom olika former av praktiknära forskning:

MILSA 1- Hur ser hälsotillståndet ut bland nyanlända flyktingar och hur kan samhälls- och hälsokommunikation vidareutvecklas baserad på denna kunskap?

Projektet genomför en omfattande enkätstudie av hälsosituationen hos nyanlända flyktingar som omfattas av etableringslagen i Skåne. Resultatet från studien kommer att tillföra ny och viktig kunskap för alla aktörer som på något sätt arbetar med att möta nyanlända och för utvecklandet av ett behovsbaserat och hälsofrämjande mottagande.  

Enkäten förmedlas till målgruppen i samband med Samhälls- och hälsokommunikatörernas informationstillfällen under 2015. Parallellt påbörjas analysarbetet av svaren.    

Ansvarig för projektet är Slobodan Zdravkovic, epidemiolog och lektor vid fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö Högskola  

MILSA 2 - Hur kan samverkan kring prestations- och arbetsförmågebedömningar utvecklas och förbättras med utgångspunkt i individens förutsättningar?  

Utgångspunkten för projektet är samverkan och gemensam kunskapsutveckling i syfte att ta fram fungerande rutiner för att de etableringsplanerna ska motsvara individens hälsorelaterade behov. Under 2014 har en öppen seminarieserie med föreläsningar som ger olika perspektiv på hälsa och arbete genomförts. Parallellt har man i workshops inom knutpunkterna fokuserat på att utarbeta gemensamma verktyg för den samverkan och fler möjligheter till anpassning av aktiviteterna i etableringsplanerna utifrån individens hälsosituation och behov.

Ansvariga för projektet är Per-Olof Östergren, professor och Andreas Vilhelmsson, biträdande forskare, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö,  Socialmedicin och Global Hälsa, Lunds Universitet    

MILSA 3- Hur kan nyanländas möjligheter till fysisk aktivitet stimuleras och på praktisk nivå möjliggöras inom ramen för etableringen?

 Att fysisk aktivitet är hälsofrämjande är välkänt. MILSA 3 fokuserar på att arbeta fram metoder för hur fysisk aktivitet som upplevs som meningsfull av individen kan stimuleras och i förlängningen integreras som hälsofrämjande aktiviteter i etableringsplanerna.  

Genom projektet som genomförs i samarbete med Samhälls- och hälsokommunikatörerna har ett flertal metoder testats i piloter. De har sedan utvärderats av målgruppen, som gett mycket positiv respons. Studiebesök till naturområden på två ställen i Skåne, möjlighet att prova olika aktiviteter på ett motionscenter och utlåning av stegräknare är alla exempel på enkla metoder som provats inom ramen för projektet och som gett många deltagare mersmak.  

Ansvarig för projektet är Anna Fabri, universitetsadjunkt och Lars Lagergren, docent, fakulteten för Lärande och samhälle, Malmö Högskola  

MILSA 4 - Hur kan rollen som (samhälls- och) hälsokommunikatör professionaliseras och ett hälsoperspektiv i relation till nyanländas etableringsprocess lyftas nationellt?

Hälsokommunikation baserad på målgruppens behov och utförd genom metoder som skapar delaktighet är ett erkänt tillvägagångssätt för att öka individens makt över den egna hälsan och öka tillgängligheten till hälso- och sjukvård och. Runt om i Sverige och övriga Europa finns flera initiativ till hälsokommunikation för nyanlända utifrån olika tillvägagångssätt och strukturer.

Projektet MILSA 4 syftar till att samla den kunskap och de erfarenheter som finns kring hälsokommunikation för att gemensamt kunna lyfta frågan om behovet av hälsoinformation som en del av etableringen. Parallellt tar projektet fram rekommendationer för hur yrket hälsokommunikatör kan utvecklas och professionaliseras. I detta syfte genomfördes i juni 2014 en konferens där ett 50-tal forskare, praktiker och strateger inom fältet deltog.

Ansvariga för projektet är Katarina Carlzén, utvecklingsansvarig på Länsstyrelsen i Skåne och Anette Agardh, Professor, avdelningen för Socialmedicin och Global Hälsa, Lunds Universitet.

MILSA - stödplattform för migration och hälsa är ett projekt inom Partnerskap Skåne. Malmö Högskola och Länsstyrelsen Skåne driver projektet gemensamt med stöd av den Europeiska flyktingfonden under perioden den jan 2013 -juni 2015.  

 Kontaktuppgifter

Projektansvariga: 

Katarina Carlzén (Länsstyrelsen i Skåne län)
010-2241273
0733-92 15 28 

Slobodan Zdravkovic (Malmö högskola)

040-66 57936

En film om hur man inom ramen för Partnerskap Skåne arbetar för ett integrerat hälsoperspektiv i mottagandet och etableringen av nyanlända flyktingar.  

 Aktuellt

 

 Genomförda aktiviteter

Dialogseminarium Planeringsarbete för fortsatt projektarbete i MILSA 9 nov dialogseminarium om en nationell utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikatörer! Inbjudan  

Konferens om samhällsorientering och hälsokommunikation 3-4 juni.

Program

Nyhetsbrev - Dokumentation Här finns presentationer och filmer som visades under konferensen.

 

Spridningskonferens 28 maj

Program

Nyhetsbrev - Dokumentation

Här finns presentationer och filmer som visades under konferensen.

MILSA - kompetens, reflektion och utblick

10 april 2015

Workshop med Marco Helles

"Reflektioner kring värdighet, bemötande och dialog - om utmaningar och möjligheter mitt i mångfalden"

 

Migration och hälsa - Så skapar vi en hälsofrämjande etablering!

Konferens i Hässleholm 7 november

Inbjudan och program

Dokumentation från konferensen

MILSA II - informations- och inspirationsserie:

25 september föreläsning från Yalla trappan

6 november föreläsning med P-O Östergren

MILSA - kompetens, reflektion och utblick

12 juni

Interkulturell kompetens – vad betyder det? – Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik med interkulturell inriktning.

Konferensen Health communication within the reception of migrants in Europe - towards joint recommendations genomfördes inom ramen för MILSA 4 den 3-4 juni.

Mer info och presentationer hittar du här.

MILSA 2 Inspirations- och informationsserie - 5 maj

Mikael Stigendal, Professor i Sociologi, Malmö Högskola föreläste utifrån rubriken "Vad är arbete?"  

Ta del av presentationen här.

MILSA II – informations- och inspirationsserie - Första tillfället den 12 mars 

Per-Anders Hillgren, Malmö högskola föreläste om Sociala innovationer.

Ta del av presentationen här.

Första konferensen kring MILSA med över 200 åhörare ägde rum den 28/11 2013 på Malmö Högskola.

Här finns presentationerna från dagen: 

MILSA, Katarina Carlzén och Carin Björngren Cuadra

Samverkan i teori & praktik Per Germundsson Malmö Högskola

MILSA, Mentometerfrågor

MILSA, frågor Per Germundsson

Bedömning av prestations- och arbetsförmåga, Arbetsförmedlingen

Hälsa som tillgång eller ohälsa som hinder? Per-Olof Östergren, Lunds universitet