MILSA - Utvecklingsplattform för migration och hälsa

Utgångspunkten för arbetet inom MILSA är att hälsa är en förutsättning för nyanlända flyktingars möjligheter till delaktighet och etablering i samhället. Genom ett nära samarbete mellan forskare och praktiker sker ett arbete med gemensam kunskaps- och metodutveckling för en hälsofrämjande och inkluderande etablering.

​​MILSA Utbildningsplattform

MILSA utbildningsplattform är en nationell satsning för samhälls- och hälsokommunikatörer med fokus på utbildning, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. Fem universitet i olika delar av landet ansvarar tillsammans med sakkunniga inom viktiga områden för utbildningen. Utbildningen genomförs i stora delar via internet men även genom olika praktiska moment och fysiska utbildningsträffar. Projektet har stöd från Europeiska Socialfonden och Socialdepartementet.

>> Läs mer om MILSA utbildningsplattform på InformationSverige.se

MILSA 2.0

Just nu pågår fem sammanlänkade studier inom ramen för MILSA, som du kan läsa mer om nedan.  Arbetet finansieras av Asyl- migration- och integrationsfonden (AMIF) 2016-2018.

Hälsosituationen hos nyanlända barnfamiljer i etableringsprocessen

Delprojektet är baserat på en kvalitativ intervjustudie riktad till nyanlända barnfamiljer med särskilt fokus på kvinnors och barns situation. Syftet med studien är att belysa hälsan hos nyanlända flyktingfamiljer som befinner sig i etableringsprocessen samt att undersöka hur den fysiska, psykiska och sociala hälsan hos föräldrar och barn upplevs, när föräldrar ska delta aktivt i etableringsprocessen.

Ansvarig forskare: Elisabet Mangrio, Malmö högskola

Kartläggning av nyanländas hälsa

Kartläggningen är en fortsättning och utveckling av den nu genomförda enkätstudien MILSA 1, (läs mer om den här) riktad till nyanlända under etableringsperioden. Enkäten är jämförbar med den skånska folkhälsoenkäten och översatt till deltagarnas språk. Enkäten distribueras genom Samhälls- och hälsokommunikatörerna.

Ansvarig forskare: Slobodan Zdravkovic, Malmö högskola

Hälsa och hälsorelaterade faktorer bland nyanlända ungdomar

Studien är baserad på en enkät som ska gå ut till alla nyanlända ungdomar i Skåne, åk 9 och åk 2 i gymnasiet. Enkätstudien ska vara jämförbar med Region Skånes folkhälsoenkät barn och unga men kommer att kompletteras med ytterligare frågor om migrations- och asylprocess.

Ansvarig forskare: Peter Håkansson, Malmö högskola

Utvärdera en utökad samhällsorientering, samhälls- och hälsokommunikation (SHK)

Studien är kopplad till projektet Välkommen till Skåne som i korthet innebär att Samhälls- och hälsokommunikatörernas verksamhet knyts och förläggs till olika samhällsarenor; bibliotek, muséer, aktörer i näringslivet och idéburen sektor samt arenor för fysisk aktivitet. Studien kommer att undersöka om det utökade och breddade programmet påverkar deltagarnas sociala kapital, känsla av sammanhang, förmåga att tillgodogöra sig information i det nya landet samt - genom att få tillgång till och ingångar i fler samhällsarenor -  tilltro till den egna förmågan och motivation att påverka sin och den egna familjens situation. Genomförandet kommer att innebära en kombination av deltagarenkäter och intervjuer med målgrupp och involverade aktörer.

Ansvarig forskare: Ragnar Westerling, Uppsala universitet

Uppföljning av hälsan och hälsorelaterade faktorer hos nyanlända som genomgått etableringsprocessen

Syftet med delprojektet är att öka den generella kunskapen om hälsa och hälsorelaterade faktorer i perioden efter etableringsprocessen. Detta genom en enkätstudie riktad till vuxna som varit i Sverige mellan 2-5 år och talar arabiska. Enkäten kommer att baseras på den skånska folkhälsoenkäten men även inbegripa målgruppsspecifika frågor.

Ansvarig forskare: Slobodan Zdravkovic, Malmö högskola

Ta del av arbetet som genomfördes under den första programperioden i MILSA 2013-2015 genom antolgin här nedan, klicka på bilden för att öppna som pdf.  Fler rapporter från MILSA hittar du under publikationer i boxen till höger.

antologi framsida test.jpg 

 

 Content Editor

eu-ami-fond_arial.bmp

finansierar arbetet inom MILSA 2016-2018.

 

 Kontaktuppgifter

Projektansvariga: 

Katarina Carlzén (Länsstyrelsen i Skåne län)
010-2241273
0733-92 15 28 

Slobodan Zdravkovic (Malmö högskola)

040-66 57936

En film om hur man inom ramen för Partnerskap Skåne arbetar för ett integrerat hälsoperspektiv i mottagandet och etableringen av nyanlända flyktingar.  

 Publikationer

 Genomförda aktiviteter

Dialogseminarium Planeringsarbete för fortsatt projektarbete i MILSA 9 nov dialogseminarium om en nationell utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikatörer! Inbjudan  

Konferens om samhällsorientering och hälsokommunikation 3-4 juni.

Program

Nyhetsbrev - Dokumentation Här finns presentationer och filmer som visades under konferensen.

 

Spridningskonferens 28 maj

Program

Nyhetsbrev - Dokumentation

Här finns presentationer och filmer som visades under konferensen.

 

MILSA - kompetens, reflektion och utblick

10 april 2015

Workshop med Marco Helles

"Reflektioner kring värdighet, bemötande och dialog - om utmaningar och möjligheter mitt i mångfalden"

 

Migration och hälsa - Så skapar vi en hälsofrämjande etablering!

Konferens i Hässleholm 7 november

Inbjudan och program

Dokumentation från konferensen

MILSA II - informations- och inspirationsserie:

25 september föreläsning från Yalla trappan

6 november föreläsning med P-O Östergren

MILSA - kompetens, reflektion och utblick

12 juni

Interkulturell kompetens – vad betyder det? – Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik med interkulturell inriktning.

Konferensen Health communication within the reception of migrants in Europe - towards joint recommendations genomfördes inom ramen för MILSA 4 den 3-4 juni.

Mer info och presentationer hittar du här.

MILSA 2 Inspirations- och informationsserie - 5 maj

Mikael Stigendal, Professor i Sociologi, Malmö Högskola föreläste utifrån rubriken "Vad är arbete?"  

Ta del av presentationen här.

MILSA II – informations- och inspirationsserie - Första tillfället den 12 mars 

Per-Anders Hillgren, Malmö högskola föreläste om Sociala innovationer.

Ta del av presentationen här.

Första konferensen kring MILSA med över 200 åhörare ägde rum den 28/11 2013 på Malmö Högskola.

Här finns presentationerna från dagen: 

MILSA, Katarina Carlzén och Carin Björngren Cuadra

Samverkan i teori & praktik Per Germundsson Malmö Högskola

MILSA, Mentometerfrågor

MILSA, frågor Per Germundsson

Bedömning av prestations- och arbetsförmåga, Arbetsförmedlingen

Hälsa som tillgång eller ohälsa som hinder? Per-Olof Östergren, Lunds universitet