Ett fel har inträffat, försök igen senare.

NAD - Nätverk – Aktivitet – Delaktighet

Projektet är ett delprojekt i utvecklingsplattformen Partnerskap Skåne. Syftet med projektet är att utveckla nya metoder för hur idéburen och offentlig sektor kan samverka inom ramen för etableringen. Detta för att kunna erbjuda nyanlända möjligheten att komma ut i föreningslivet och på så vis stärka sina sociala nätverk, öva svenska språket och förbättra sin hälsa.
Möte: föreningsliv och deltagare i etableringen

Idéburen och offentlig samverkan 

Genom att få tillgång till och delta i olika aktiviteter kan nyanlända knyta kontakter och bygga sociala nätverk. Den idéburna sektorn (föreningar, studieförbund, folkhögskolor, samfund, kooperativ, sociala företag, stiftelser etc.) utgör mötesplatser där människor med olika bakgrund samlas kring gemensamma intressen. För att underlätta för nyanlända att hitta till dessa sammanhang och genom dessa bli delaktiga i samhället, utvecklar projektet NAD strategiska samarbeten mellan offentliga och idéburna aktörer. Verksamheten sker i samverkan mellan NÄTVERKET, Länsstyrelsen, Region Skåne, kommuner och arbetsförmedlingar och lokala idéburna organisationer. NÄTVERKET har sedan 2012 anställt en regional processledare som arbetar övergripande med frågan om hur tvärsektoriell samverkan kan skapas inom etableringssystemet. Under 2013-2014 utvecklades metoden NAD.

Nätverk - Aktvitet - Delaktighet 

NAD är en metod för hur man i etableringsplaner kan skapa hälsofrämjande, språkfrämjade och nätverksbyggande föreningsaktiviteter för nyanlända. Utvärderingarna (som du hittar i boxen till höger) visade att metoden var lyckad, såväl för deltagarna som organisationerna och hösten 2014 beslutade Region Skåne att bevilja medel för en uppskalning och utveckling av projektet. Fram tills december 2016 kommer 4 regionala föreningssamordnare (från olika idéburna organisationer) arbeta tillsammans med processledaren och 4 handläggare från Arbetsförmedlingen för att få till föreningsaktiviteter för nyanlända i etableringsplan.

NAD Metodbok 

Metodboken Nätverk Aktivitet Delaktighet är framtagen för att inspirera och underlätta för andra att utveckla liknande verksamheter. I boken finns beskrivningar av de principer och utgångspunkter som är grund för den samverkan som verksamheten bygger på, metodbeskrivning och sammanfattningar av de nyckelfaktorer som konstaterats i utvärderingar och som gör att metoden fungerar.  Klicka på bilden för att öppna metodboken i pdf.

Metodboken-Pdf-enkla-sidor-180212_Sida_01.png

 

Läs mer om de aktiviteter som pågår i NAD på NAD-bloggen!

Här kan du läsa projektplanen för nya NAD 2014-2016

Projektägare för det NAD  är NÄTVERKET - idéburen sektor Skåne.

 Läs mer och hitta kontaktuppgifter till de som arbetar i projektet i foldern här

NAD ger också stöd i implementering av den beprövade modellen Integration i förening samt till spridning av andra framgångsrika metoder som skapar delaktighet, främjar hälsa och underlättar nyanländas etablering. Metoderna som används i NAD började utvecklas och testas i projektet Ökad inkludering genom språk