Partnerskap Skåne - Vi bygger framtidens integrationsprocess

Länsstyrelsen har en samordnande roll för den regionala överenskommelse om mottagande och introduktion av nyanlända och asylsökande i Skåne; RÖK. Inom utvecklingsplattformen Partnerskap Skåne samarbetar vi med kommuner, statliga och regionala myndigheter och organisationer samt den idéburna sektorn för ett samordnat inkluderat mottagande av asylsökande och nyanlända flyktingar i Skåne.

​Hälsa är en mänsklig rättighet

Migration på grund av flykt ökar riskerna för fysisk och psykisk ohälsa. Trots det saknas ofta hälsoperspektivet i integrationsprocessen. Vi vill förändra detta!

Helhetssyn på människa och system

Vi utgår från ett holistiskt perspektiv. Vi gör samhällsresurser tillgängliga och ger individer möjlighet att ta del av dem.

Forskning + praktik = sant

Partnerskap Skåne är ett gemensamt initiativ där myndigheter, kommuner, organisationer och föreningar samarbetar med forskare från olika discipliner. Vi tar fram ny kunskap och omsätter den i praktiken.

Hälsokommunikation ger en bra start

Professionell samhälls- och hälsokommunikation på modersmålet är ett viktigt första steg för att förebygga ohälsa. Kunskap är basen för egenmakt och hälsa.

Ny kunskaps- och metodutveckling

MILSA är en nyskapande utvecklingsplattform för migration och hälsa. Vi tar fram nya modeller och driver på utvecklingen för en hälsofrämjande etablering. Kunskap, metoder och modeller sprids såväl nationellt som internationellt. Plattformen leds av Länsstyrelsen Skåne och Malmö Högskola.

Föreningar förenar

Den idéburna sektorn är en viktig resurs i etableringen av nyanlända. För oss är idéburen sektor en given part.

Partnerskap Skåne

Syftet med Partnerskap Skåne är att utifrån ett helhetsperspektiv på systemet utveckla och samordna metoder som skapar förutsättningar för nyanländas delaktighet, hälsa och egenmakt i syfte att så snabbt som möjligt bli en del av Skånes samhällsliv och tillväxt. Ett 50-tal organisationer är involverade i plattformens arbete. Partnerskap Skåne startade som ett regional initiativ under den Regionala överenskommelsen och har succesivt växlats upp till nationell och internationell nivå. Partnerskap Skåne är även kopplad till Överenskommelsen mellan NÄTVERKET Idéburen sektor, Region Skåne och Länsstyrelsen och ligger under den regionala utvecklingsstrategin RUS.

 

 Content Editor ‭[1]‬

 Broschyr om Partnerskap Skånes delprojekt