Ensamkommande barn och ungdomar

Länsstyrelsen är en av flera parter som ansvarar för mottagandet av asylsökande ensamkommande barn och de ensamkommande barn som får uppehållstillstånd.

Varje år kommer ett stort antal barn och ungdomar till Sverige för att söka asyl. De flesta kommer i sällskap med sina föräldrar, men det finns även ett stort antal som saknar medföljande vårdnadshavare. Dessa barn och ungdomar som är under 18 år räknas som ensamkommande.

Länsstyrelsen ska verka för att det finns beredskap och kapacitet att ta emot asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn som har beviljats uppehållstillstånd i kommunerna.  

Länsstyrelsens roll är att samordna statens insatser inom länen genom samverkan med andra myndigheter och organisationer. Länsstyrelsen arbetar för en effektiv och snabb etablering av alla nyanlända inklusive de ensamkommande barnen. För att uppnå målet krävs samverkan och samordning mellan statliga myndigheter, kommuner, näringsliv och ideella organisationer. I länsstyrelsens uppdrag ska särskild hänsyn tas till barns bästa i beslut och andra åtgärder.  

Mottagande av ensamkommande barn

Mottagandet av ensamkommande barn förändrades den 1 januari 2014. Lagändringen ger Migrationsverket möjlighet att anvisa asylsökande ensamkommande barn till landets samtliga kommuner.

Migrationsverket har í uppdrag att lämna prognoser till regeringen. Vid minst ett tillfälle per år överlämnas en behovsframställan till Länsstyrelsen om behovet av platser för asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn med uppehållstillstånd.

De senaste åren har antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige ökat kraftigt. Det ökade mottagandet kräver kapacitet i kommunerna avseende boenden, skola, fritid, gode män och inom socialtjänsten.  

Ny anvisningsmodell

För att skapa en jämn fördelning över landet har Migrationsverket tagit fram en ny modell för hur anvisningar ska fördelas mellan länen och kommunerna. Den nya modellen började tillämpas den 1 april 2016.  

Anvisningsmodellen för ensamkommande barn innebär att varje kommun tilldelas en viss andel. Denna andel ska ställas i relation till totalt antal gjorda anvisningar från 1 januari 2016 och framåt.

Andelen är uträknad utifrån kommunens folkmängd, mottagande av nyanlända, mottagande av ensamkommande barn och antalet dygn i Migrationsverkets mottagningssystem inom kommunens gränser under föregående kalenderår.

Andelarna fastställs i samband med Migrationsverkets prognos i februari varje år, och löper under tolv månader från och med den 1 mars.

Läs mer om den nya anvisningsmodellen hos Migrationsverket.

Barnens bästa

Länsstyrelsens ska i sitt arbete ta särskild hänsyn till barns bästa. Grundläggande i detta arbete är barnkonventionens fyra grundprinciper:

  • Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda. Ingen får diskrimineras
  • Artikel 3: Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet
  • Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling. För att utvecklas behöver barn trygghet och möjlighet till lek.
  • Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till barnet.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida: www.migrationsverket.se

Du kan också läsa mer om de skånska kommunernas arbete med ensamkommande barn och ungdomar här: Mottagning och etablering av nyanlända