Publikationer

På denna sida finns rapporter, skrifter, förordningar, lagar och annat publicerat som berör integrationsområdet.

2017

Läget i länet.pdf 

2015

Länsstyrelsernas nyhetsbrev nr 1 2015

META: Mottagande och Etablering av nyanlända 2014

- Enkätundersökning riktad till Sveriges samtliga kommuner (länsstyrelserna)

Nyanländas boendesituation-delrapport (2015:10) (Boverket)

Hur arbetar vi systematiskt med ett integrationsperspektiv i landsbygdsutveckling? (länsstyrelserna)

 

2014

Länsstyrelsernas nyhetsbrev nr 4

Slutrapport- Regional plattform för yrkes-SFI i Skåne (Länsstyrelsen Skåne)

Slutrapport- Regeringens samordnare för kommunalt flyktingmottagande

Mottagande och etablering av nyanlända- Skåne- 2013 (Länsstyrelsen Skåne)

Länsstyrelsernas nyhetsbrev nr 3

Etableringslotsar-fungerar länken mellan individen och arbetsmarknaden? (RiR 2014: 14, Riksrevisionen)

Nyanländ i Sverige-effektiva insatser för ett snabbt mottagande (RiR 2014:15, Riksrevisionen)

Slutrapport Ökad inkludering genom språk

Migrationens möjligheter i det regionala utvecklingsarbetet

BMA-Bostadsmarknadsanayls för Skåne 2014

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne-exempel från åtta kommuner

Bostad för alla- vem tar ansvar för att alla får en bostad? (SKL, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen, SABO)

Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens-rätt insats i rätt tid?  (RiR 2014:11, Riksrevisionen)

Länsstyrelsernas nyhetsbrev nr 2

Mottagande och etablering av nyanlända 2013- Länsstyrelsegemensam enkät till landets kommuner.

Länsstyrelsernas nyhetsbrev nr 1 

 

 

 

 

Samhällsorientering för nyanlända- Länsstyrelsernas gemensamma redovisning

BMA-Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2013

Hiv/STI-prevention med migrationsperspektiv Skåne 2011-2013- slutrapport

2013

Länsstyrelsernas nyhetsbrev nr 4

Arbetsförmedlingens återrapportering 2013

Brev till Sveriges kommuner: Anvisning av kommun att ta emot ensamkommande barn

Länsstyrelsernas nyhetsbrev nr 3

Metodstöd- Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Mottagande och etablering av nyanlända i Skåne 2012-resultatet av Länsstyrelsernas enkätundersökning riktad till länets kommuner

Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack!

Slutrapport KUB-projektet. Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen

Lyckad matchning-Goda exempel på projekt inom landsbygd och integration

Insatser på arbetsmarknaden för utrikes födda personer

Länsstyrelsernas nyhetsbrev nr 2 

Familjehem till ensamkommande barn-bli familjehem-du kan göra skillnad!

Arbetsförmedlingens Återrapportering-Etablering av vissa nyanlända-Samverkan och samordning

Länsstyrelsernas nyhetsbrev nr 1    

 

 

 

 

Mottagande och etablering av nyanlända 2012-Resultatet av en enkätundersökning riktad till Sveriges kommuner

Samhällsorientering för nyanlända-Länsstyrelsernas gemensamma redovisning. Rapportnr: 2013:11 Informations- och prognosbrev. Länsstyrelserna, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. 2013-02-15

        

 Aktuellt

Uppdaterat metodstöd 2015

Metodstödet för lokala överenskommelser om nyanländas etablering är framtaget i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Syftet är att utveckla och förbättra samverkan och samordning i etableringsprocessen för nyanlända.

Dokumentet är uppdelat i olika kapitel som rör etablering på lika villkor, mottagning, etableringsaktiviteter, försörjning och övrigt (till exempel förskola, skola, föräldraledighet). Varje område avslutas med rekommendationer om hur myndigheter, kommuner och andra aktörer bör agera lokalt. Metodstödet är ett levande dokument som uppdateras när det sker förändringar i lagar och förordningar.