Mottagning och etablering av nyanlända

Tillsammans arbetar vi för ett inkluderande mottagande i Skåne. Vårt mål på Länsstyrelsen Skåne är att beredskapen och kapaciteten kring nyanländas mottagande ska fungera så bra som möjligt i länet. För att nå målet krävs samarbete och samordning mellan statliga myndigheter, kommuner, näringslivet och den idéburna sektorn.

Karta med länkar till Skånes kommuner 

Observera- kommunsidorna är under uppdatering.

Här kan ni läsa om varje skånsk kommuns arbete kring mottagning av nyanlända invandrare, flyktingar och ensamkommande barn. Klicka på den kommun ni vill veta mer om på kartan ovan. Notera att uppgifterna ger en ögonblicksbild. Statistiken grundar sig på det antal kommunmottagna som kommunen får 1:a schablonersättning för.

Fakta:

Mottagandet under 2016:

Under 2016 blev totalt 8992 nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd, varav 979 ensamkommande barn, kommunmottagna i Skånes kommuner.

Knappt 2800 anvisningar har gjorts under 2016. Se Migrationsverkets veckovisa statistik

Mottagandet under 2015:

Under 2015 blev totalt 6141 nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd, varav 450 ensamkommande barn, kommunmottagna i Skånes kommuner. 

284 nyanlända flyktingar  anvisades plats och mottogs i kommun via Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Migrationsverkets (februari) prognos för 2017:

Asylsökande: Februariprognosen uppger ett planeringsantagande om 34 700 asylsökande (betydligt färre ensamkommande än tidigare).

Prognos kommunmottagande för 2017: 83 900

Prognos kommunmottagande för 2018: 51 300

Nästa prognos från Migrationsverket kommer i april.

Länstalen 2017:

Länstal: Migrationsverket har lämnat förslag på länstal till Regeringen som fastställt länstalet för 2017. Länsstyrelserna har därefter beslutat kommuntal för länens kommuner. Länstalen tas fram genom behovsbedömning av anvisningsbara platser och fördelningsnyckel utifrån fastställda kriterier som tex invånarantal, arbetstillfällen etc.  

Sverige:

Mottagningsbehov genom anvisning är 23 600 platser

Migrationsverkets beräkningsantagande (februariprognos) för alla nyanlända (Anvisade, sjävlbosatta, ensamkommande barn): beräknas bli upp till 83 900 kommer tas emot i kommunerna i år

Skåne: 

2793 anvisningsbara platser

Reviderad fördelning för 2017, nytt beslut 2017-03-07:

Beslut 2017-03-07:  Beslut om ny fördelning av anvisningar till kommuner i Skåne län 2017(5936791) (0)_TMP.pdf

Beslut 2016-10-10: Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner 2017 Skåne(5205306)_TMP.pdf

 

 

 

 Är vi tydliga? Finns det ord eller meningar på sidan som är krångliga? Låt oss veta så att vi kan bli bättre! Klicka på rapportera fel på sidan nedan.

 Kontakta oss

Enhetschef:
Ulrika Jerre
010-224 14 68
Integrationssamordnare:
Åsa Stenbäck Holmér
010-224 16 46
Integrationsutvecklare:
 

Katarina Carlzén
010-224 12 73
Gunilla Holmlin
010-224 13 75
Helena Hölerman
010-224 13 82
Linda Jönsson
010-224 14 19
Sofia Pehrsson
010-224 15 45
Torgny Ängquist
010-224 17 13

Samhälls- och hälsokommunikatörer

 Aktuellt

Länsstyrelsen Skånes arbete kring beslut av kommuntal 2017:

Regeringen beslutade utifrån Migratiosnverkets reviderade prognos en nedskrivning av länstal för 2017 i februari månad. Länsstyrelsen Skåne har 2017-03-07 beslutat om ny fördelning av anvisningar till kommuner i Skåne län. Beslutet har sänts till länets kommuner. 

Förändrad lagstiftning 2016:

1 mars: Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

1 juni: Riksdagen beslutade i april att rätten till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA) ska upphöra för personer som har ett beslut om avvisning eller utvisning som inte längre går att överklaga. Läs mer på Migrationsverkets hemsida

20 juli: Lagändring kring begränsad möjlighet för asylsökande att få uppehållstillstånd. Läs mer på Regeringens hemsida och Migrationsverkets hemsida

Samhällsorientering: 

Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

 

 

Läs mer

På Länsstyrelsernas gemensamma webbplats finner du aktuell information om nyanlända flyktingar och invandrare, mottagningsstatistik,
lagar och regler, förutsättningar och mål för introduktionsarbetet med nyanlända m.m.

Länsstyrelsernas gemensamma webbplats