Kommunernas flyktingmottagande

Länsstyrelsen ansvarar för att inför varje kalenderår besluta kommuntal  om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande.
språk välkommen

Planering för mottagande av nyanlända för bosättning i kommunen

 

I dialoger med kommuner om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande utgår Länsstyrelsen från de prognoser om platsbehov som finns för länet.

Migrationsverket sammanställer nationella prognoser för behovet av kommunplatser. För 2016 föreslog Migrationsverket i samråd med Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna en fördelning av platsbehovet efter län. Denna fördelning kallas länstal. Utgångspunkten för kommuntal och länstal är bland annat goda förutsättningar för arbete.

Arbetsförmedlingen anvisar plats enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Migrationsverket anvisar plats åt dem som inte har rätt till etableringsplan samt åt kvotflyktingar. Från och med 2017 tar Migrationsverket över hela anvisningsförfarandet gällande målgruppen.

Läs mer här info plan och mott nyanlända HT 2016.pdf

Lokala överenskommelser

För att etableringsinsatserna ska bli så bra som möjligt krävs en samverkan mellan många olika aktörer. I många kommuner finns lokala överenskommelser där de olika aktörernas ansvarsområden har definierats.

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för de lokala överenskommelserna. Lokala överenskommelser (LÖK) träffas mellan aktörer som har betydelse för de nyanländas introduktion i kommunen. Vilka parter som ansluter sig till den lokala överenskommelsen kan variera i kommuner, men syftet är det samma, nämligen att genom samordnade insatser hjälpa individen att, utifrån sina förutsättningar, snabbt komma in i samhället.

Reviderat metodstöd ute för lokal samverkan kring nyanländas etablering.

Nu finns ett uppdaterat metodstöd, 2017, ute för att stödja samverkan på lokal nivå kring nyanländas etablering. Metodstödet är framtaget i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket samt Sveriges Kommuner och Landsting. I den reviderade versionen finns ett nytt kapitel om hur en gemensam strategisk inriktning kan ge stöd för bättre lokalt samverka.

Efter varje kapitel finns nu även reflekterande frågor som ger möjlighet att reflektera kring vilka frågor som just nu är mest aktuella för den lokala samverkan. Som bilaga till metodstödet finns tips på hur man kan säkra att den lokala samverkan bidrar till ökad jämställdhet.

Metodstödet kan med fördel användas som stöd i samverkan även kring andra målgrupper och uppdrag, exempelvis DUA-överenskommelser.

Metodstöd för samverkan 2017.pdf