Utvecklingsmedel

​Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt 37 § i ersättningsförordningen (2010:1122).

Länsstyrelserna får lämna medel för att skapa beredskap och mottagningskapacitet, för utveckling av samverkan mellan kommuner liksom mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen av nyanlända i samhället.

Länsstyrelsen Skåne utlyser nya utvecklingsmedel, så kallade § 37 medel

Länsstyrelsen Skåne kommer under 2017 utlysa 9 320 000 kronor inom nedanstående insatsområden och prioriteringar:

 • Insatser som syftar till att få till stånd fler bostäder för nyanlända geonm att stärka och stödja bostadsförsörjningen i kommunerna
 • Insatser som syftar till att skapa förutsättningar att förmedla eller på annat sätt underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder
 • Insatser som involverar samverkan mellan kommuner eller mellan kommuner och andra aktörer

Ansökan lämnas till skane@lansstyrelsen.se  och ska ha inkommit senast 5 maj 2017 

I vårt arbete värnar vi om jämställdhet och barnets rättigheter. Vi välkomnar därför ansökningar som säkerställer ett barn- och jämställdhetsperspektiv i insatsen.

Ytterligare informationsmaterial och ansökningsblanketter kan du ladda ner till höger på sidan.    

Har ni frågor, kontakta: Torgny Ängquist

E-post: torgny.angquist@lansstyrelsen.se Tel 010-224 17 13

  

 

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Enligt 37 a §, förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Länsstyrelsen har möjlighet att lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas i huvudsak till nyanlända utlänningar som omfattas av 5 § förordningen (2010:1122) och som syftar till att:
 • underlätta etableringen i samhället, 
 • skapa nätverk, 
 • stödja språkinlärning, eller 
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.  

Länsstyrelsen Skåne utlyser nya utvecklingsmedel,

så kallade § 37 a  medel för 2017

Länsstyrelsen Skåne disponerar under 2017 över 5 680 000 kronor inom nedanstående insatsområden och prioriteringar:

Prioriterade insatser

Det är endast kommuner som har möjlighet att ansöka om utvecklingsmedlen. Insatser som uppfyller följande kriterier kommer vid handläggning att prioriteras:

 • Där insatsen sker tillsammans med idéburen sektor 
 • Där kontakten med samverkande part/-er är etablerad
 • Där syftet är att stärka samarbetet med den civila sektorn
 • Där insatsen har goda möjligheter att implementeras i ordinarie verksamhet

Ansökan lämnas till skane@lansstyrelsen.se och ska ha inkommit senast 5 maj 2017. 

För frågor kontakta Torgny Ängquist på Länsstyrelsen Skåne, torgny.angquist@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 17 13.  

Ytterligare information och ansökan kan du ladda ner till höger på sidan.