Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelserna har fått regeringens uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande (TIA) i hela landet. Från och med den 1 januari 2017 är arbetet med att samordna insatser riktade mot asylsökande eller personer med uppehållstillstånd i Migrationsverkets boenden igång.

Länsstyrelserna samordnar insatser från 1 januari 2017

Insatserna är tänkta att utföras av flera olika aktörer. Länsstyrelsernas uppdrag kan sammanfattas i följande punkter:

  • Samordna och koordinera insatser. Länsstyrelserna ska verka för en god geografisk spridning av insatser som når en så stor andel av målgruppen som möjligt.
  • Stödja utförare i arbetet med tidiga insatser. Stödet kan till exempel handla om hjälp med samordning eller medel för insatser.
  • Besluta och betala ut medel till utförare av tidiga insatser.
  • Följa upp att tidiga insatser erbjuds och når målgruppen och att de resurser som avsätts för olika typer av insatser för asylsökande används ändamålsenligt.

De förordningar som styr uppdraget träder i kraft den 1 februari 2017.

Du hittar förordningen hos regeringskansliet här.

 

Vad innehåller tidiga insatser för asylsökande?

Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering.  Syftet med insatserna är att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull. Tidiga insatser omfattar verksamheter som har till syfte att främja målgruppens kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden samt hälsa.

Tydlig samverkansstruktur
Sedan starten har Länsstyrelsen byggt upp en särskild struktur kring samarbetet inom TIA. Samverkansarbetet har byggts upp kring fem delregionala knutpunkter som nav. En länssamordningsgrupp för TIA har bildats som utöver berörda myndigheter även involverar organisationer inom den idéburna sektorn.

Överenskommelser om partnerskap och delregionala TIA-samordnare
Efter hand har strukturen vidareutvecklats genom att Länsstyrelsen tecknat överenskommelser om partnerskap med ett antal idéburna organisationer i Skåne om samordning av tidiga insatser för asylsökande m.fl. Länsstyrelsen finansierar och processleder fem halvtidstjänster inom olika idéburna organisationer som samordnar tidiga insatser för asylsökande i Skånes fem delregioner.

Syftet med tillsättningen av delregionala TIA-samordnare är att förbättra förutsättningarna kring samarbetet mellan aktörer på lokal nivå så att fler asylsökande kan nås av kunskaps- och behovsbaserade insatser. De delregionala TIA-samordnarna representerar inte i första hand den förening där de är anställda utan den idéburna sektorn bredare mening.

Med tillsättning av delregionala TIA-samordnare i partnerskap med ett antal idéburna organisationer (Sensus, Röda Korset, Rädda Barnen, Malmö ideella och KC Malmö) är förhoppningen att utveckla samverkan på lokal nivå i dialog med kommuner och lokalt föreningsliv.

Webbportalen informationsverige

Webbortalen www.informationsverige.se vänder sig till personer som är nya i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Här finns allt samlat på flera olika språk på en och samma plats. Här hittar du bland annat information om det nya webbaserade språkinlärningspaketet för den som vill lära sig svenska själv, Jobskills - ett digitalt verktyg där asylsökande kan beskriva sin kompetens och erfarenhet på sitt eget modersmål samt information om samhällsorientering

Delregionala TIA-samordnare

​Frida Bengtsson, Rädda Barnen
TIA-samordnare Nordvästra Skåne
Frida.Bengtsson@rb.se
072-973 88 50

Claes Qwarfordt, Röda korset 
TIA-samordnare Nordöstra Skåne
claes.qwarfordt@redcross.se
0724-51 98 48

Sofia Rydberg, Sensus
TIA-samordnare Mellersta Skåne
Sofia.Rydberg@sensus.se
0761-60 56 97

Sofie Hartnor, KC Södra Skåne
TIA-samordnare Södra Skåne
tia.sodraskane@kckompetenscenter.se
0700-44 34 40

Sofie Hartnor, Malmö ideella
TIA-samordnare Malmö
sofie.hartnor@mip.org.se
0700-44 34 40

Fördelning kommuner i Skåne TIA.pptx