Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelserna har fått regeringens uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande i hela landet. Från och med den 1 januari 2017 är arbetet med att samordna insatser riktade mot asylsökande eller personer med uppehållstillstånd i Migrationsverkets boenden igång.

Länsstyrelserna samordnar insatser från 1 januari 2017

Insatserna är tänkta att utföras av flera olika aktörer. Länsstyrelsernas uppdrag kan sammanfattas i följande punkter:

  • Samordna och koordinera insatser. Länsstyrelserna ska verka för en god geografisk spridning av insatser som når en så stor andel av målgruppen som möjligt.
  • Stödja utförare i arbetet med tidiga insatser. Stödet kan till exempel handla om hjälp med samordning eller medel för insatser.
  • Besluta och betala ut medel till utförare av tidiga insatser.
  • Följa upp att tidiga insatser erbjuds och når målgruppen och att de resurser som avsätts för olika typer av insatser för asylsökande används ändamålsenligt.

De förordningar som styr uppdraget träder i kraft den 1 februari 2017.

Du hittar förordningen hos regeringskansliet här.

 

Vad innehåller tidiga insatser för asylsökande?

Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering.  Syftet med insatserna är att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.  Tidiga insatser omfattar verksamhet som har till syfte att främja målgruppens kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden samt hälsa.

I länsstyrelsens uppdrag ingår att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. Länsstyrelserna ska även verka för att kvinnor och män kan delta i insatserna på lika villkor och i samma utsträckning. Länsstyrelserna har inom ramen för de tidiga insatserna även ett informationsuppdrag, där man ska lämna uppgifter till Migrationsverket om vilka insatser som finns i länet samt hålla informationen tillgänglig för allmänheten.

Folkbildningen och organisationer i civilsamhället är några av flera viktiga aktörer som erbjuder svenskundervisning, samhällsinformation och socialt deltagande i det lokala förenings- och kulturlivet. Även landsting/regioner, kommuner och andra aktörer bidrar på olika sätt i arbetet med tidiga insatser för asylsökande. Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet har särskilda uppdrag som rör asylsökande, se nedan.

Webbportalen informationsverige

Webbortalen www.informationsverige.se vänder sig till personer som är nya i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Här finns allt samlat på flera olika språk på en och samma plats. Här hittar du bland annat information om det nya webbaserade språkinlärningspaketet för den som vill lära sig svenska själv, Jobskills - ett digitalt verktyg där asylsökande kan beskriva sin kompetens och erfarenhet på sitt eget modersmål samt information om samhällsorientering