Statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

Länsstyrelserna kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Hur länsstyrelserna ska hantera bidraget regleras av Förordning om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (2016:1364).

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. hittar du här

Nu finns det möjlighet att söka bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Skåne län. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med svenskt samhälle och arbetsmarknad och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd. Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom följande områden:

  • Kunskaper i svenska språket
  • Kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
  • Hälsa

I Skåne län finns det 6 237 660 kronor att söka till verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Skåne län 2018.

I utlysningen prioriterar Länsstyrelsen Skåne följande bedömningsgrunder:

  • Samverkan mellan två eller flera organisationer (gärna mellan kommuner och idéburna organisationer).
  • Kunskaps- och behovsbaserade insatser som främjar hälsa, språkinlärning, samhällsförståelse och socialt kapital.
  • Målgruppens delaktighet och inflytande i tidiga insatser som främjar egenmakt.

Utöver dessa prioriteringar ska projektansökan genomsyras av ett tydligt jämställdhetsperspektiv.

Ansökningstider

Utlysningen öppnar den 15 maj 2018.
Sista ansökningsdag är den 17 september 2018.
Ansökningar prövas löpande. 

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av ideella föreningar, trossamfund och kommuner eller kommunalförbund. Definition av ideella föreningar finns beskrivet i  Vägledning TIA.pdf. Medel kan beviljas för insatser eller verksamheter som bedrivs under 2018 och 2019. I ansökan ska den tidsperiod som ansökan görs för motiveras.

Vilka är målgruppen?

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för personer över 18 år som är:

  • asylsökande på Migrationsverkets boenden
  • asylsökande i eget boende
  • personer med uppehållstillstånd som bor kvar på Migrationsverkets boenden i väntan på kommunplacering


Ansökningshandlingar och vägledning

Vägledning TIA.pdf

Ansökan med vägledning ideella föreningar och trossamfund.docx

Ansökan med vägledning- kommuner.docx

Budgetmall.docx

Intyg samverkanspart, medsökande.docx

Exempel på revisorsintyg.docx

Aktivitetsplan till ansökan.xlsx


Reseersättning genom TIA-överenskommelser

De organisationer som beviljas statsbidrag enligt förordning (2016:1364) har rätt att utfärda intyg till deltagare som har behov av att ansöka om reseersättning för att kunna delta i verksamheten. En mall för deltagarintyg medföljer därför beslutet om beviljat statsbidrag. De organisationer som bedriver verksamhet för asylsökande utan finansiering via dessa statsbidrag behöver teckna överenskommelser med Länsstyrelsen för att få rätt att utfärda intyg till deltagare som behöver söka reseersättning. Organisationen behöver då fylla i nedanstående formulär och skicka via mail till skane@lansstyrelsen.se

Uppgiftsformulär ideella organisationer och trossamfund.pdf

Uppgiftsformulär offentliga organisationer.pdf

Information reseersättning.pdf

 

 

 Content Editor ‭[2]‬

​Folder om TIA - PDF

Folder om stöd för Samhälls- och hälsokommunikation inom TIA - PDF

 Content Editor ‭[1]‬

​​Migrationsverkets statistik över personer inskrivna i mottagningssystemet fördelat på län och kommun, boende i eget boende eller anläggningsboende hittar du här: 

Migrationsverkets statistik​
​​
​Statistiken uppdateras månadsvis.