Statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

Länsstyrelserna kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Hur länsstyrelserna ska hantera bidraget regleras av Förordning om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (2016:1364).

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. hittar du här

Första utlysningen av två under 2018

Nu finns det möjlighet att söka bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Skåne län. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med svenskt samhälle och arbetsmarknad och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd. 

I Skåne län finns det 8 592 000 kronor att söka till verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Skåne län 2018 i utlysning nummer ett.

 

Ansökningstider

Utlysningen öppnar den 7 februari 2018.
Sista ansökningsdag är den 15 mars 2018.
Ansökningar prövas efter sista ansökningsdag. 

Länsstyrelsen har som ambition att meddela beslut till sökande senast den 31 maj.

Utbetalning av medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Informationsträffar
I samband med utlysningen av medel anordnas informationsträffar under vecka 9 för både kommuner och den idéburna sektorn. Informationsträffarna anordnas på flera olika håll i Skåne. Se inbjudningarna ned för mer information och hur du anmäler dig.

Inbjudan nätverksmöte kommuner.pdf

Inbjudan nätverksträff TIA idéburna Malmö 26 februari.pdf

Inbjudan nätverksträff TIA idéburna Ystad 27 februari.pdf

Inbjudan nätverksträff TIA idéburna Kristianstad 28 februari.pdf

Inbjudan nätverksträff TIA idéburna Helsingborg 1 mars.pdf

Inbjudan nätverksträff TIA idéburna Lund 2 mars.pdf


Vilka insatser kan få bidrag?

Tidiga insatser under asyltiden syftar till en bättre och snabbare etablering för personer i samhälls- och arbetslivet i Sverige. Det är viktigt att tiden då den enskilde befinner sig i asylprocessen kan tas tillvara och användas på ett meningsfullt sätt.

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom följande områden:

  • Kunskaper i svenska språket
  • Kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
  • Hälsa


Vilka är målgruppen?

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för personer över 18 år som är:

  • asylsökande på Migrationsverkets boenden
  • asylsökande i eget boende
  • personer med uppehållstillstånd som bor kvar på Migrationsverkets boenden i väntan på kommunplacering


Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av ideella föreningar, trossamfund och kommuner eller kommunalförbund. Medel kan beviljas för insatser eller verksamheter som bedrivs under 2018 och 2019. I ansökan ska den tidsperiod som ansökan görs för motiveras.

I utlysningen prioriterar Länsstyrelsen Skåne följande bedömningsgrunder:

  • Samverkan mellan två eller flera organisationer (gärna mellan kommuner och idéburna organisationer)
  • Behovsbaserade insatser, d v s där insatserna tar utgångspunkt i målgruppens faktiska behov med hänsyn till utlysningens övergripande insatsområden
  • Egenmakt, d v s målgruppens delaktighet och inflytande i planering och genomförande av verksamhet


Ansökningshandlingar och vägledning

Vägledning till sökande.pdf

Ansökan med vägledning- ideella föreningar och trossamfund.docx

Ansökan med vägledning- kommuner.docx

Budgetmall.docx

Intyg samverkanspart, medsökande.docx

Exempel på revisorsintyg.docx

Aktivitetsplan till ansökan.xlsx

Reseersättning genom TIA-överenskommelser

De organisationer som arrangerar aktiviteter för asylsökande kan göra en så kallad TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen. Det innebär att organisationen kan utfärda intyg till deltagarna som de kan använda för att söka reseersättning från Migrationsverket. Läs mer i dokumentet nedan och använd uppgiftsformulären för ansökan om TIA-överenskommelser.

TIA-överenskommelser.pdf 

Uppgiftsformulär ideella organisationer och trossamfund.pdf

Uppgiftsformulär offentliga organisationer.pdf

 

 

 Content Editor ‭[2]‬

​Folder om TIA - PDF

Folder om stöd för Samhälls- och hälsokommunikation inom TIA - PDF

 Content Editor ‭[1]‬

​​Migrationsverkets statistik över personer inskrivna i mottagningssystemet fördelat på län och kommun, boende i eget boende eller anläggningsboende hittar du här: 

Migrationsverkets statistik​
​​
​Statistiken uppdateras månadsvis.