Statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

Länsstyrelserna kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Hur länsstyrelserna ska hantera bidraget regleras av Förordning om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (2016:1364).

​​​​För 2017 förfogar länsstyrelserna totalt över 135 miljoner kronor. Bidrag får lämnas för verksamhet som är riktad till målgruppen för tidiga insatser, och där syftet med verksamheten är att främja kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden eller hälsa.

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. hittar du här

INFORMATIONSTRÄFF 30/8: Ny utlysning av TiA-medel

Onsdagen den 30 augusti kl. 13.00-15.30 bjuder Länsstyrelsen Skåne i samverkan med NÄTVERKET – Idéburen sektor in till ett möte för att informera om höstens utlysning av statsbidrag för tidiga insatser riktade till asylsökande (TiA).

Utlysningen öppnar 14 augusti och stänger 15 september. Medlen ska användas till att finansiera befintlig eller ny verksamhet som främjar hälsa, språk och/eller samhällsinformation för asylsökande i Skåne.  Alla idéburna organisationer som har, eller funderar på att starta, verksamhet för asylsökande är välkomna. Mötet hålls hos Sensus studieförbund på Studentgatan 4 i Malmö.

Programmet på informationsträffen innehåller:

  • Information från Länsstyrelsen om utlysningen och ansökningsprocessen
  • Länsstyrelsen ger en lägesbild kring pågående TiA-insatser
  • Arbetsförmedlingen informerar om "Jobskills.se" – systemet som syftar till tidig kartläggning och matchning för asylsökande mot arbetsmarknaden
  • Workshop/dialog: Inom TiA-systemet kommer Länstyrelsen och samverkanspartners att erbjuda seminarier, informationsträffar, kompetenshöjande insatser för föreningar/idéburna organisationer runtom i Skåne – för att dessa ska fyllas med rätt innehåll vill vi få er input kring vad som efterfrågas  

För att vi ska kunna planera lokal och fika ber vi er anmäla er senast 25 augusti genom att följa länken här:  https://simplesignup.se/event/99718

Sprid gärna denna inbjudan i era nätverk!

Målgrupp för verksamheten

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet direkt riktad till, eller till förmån för, personer över 18 år som antingen är asylsökande, eller som har beviljats uppehållstillstånd men som bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden. I gruppen asylsökande ingår både asylsökande som bor på anläggningsboende och asylsökande som bor i eget boende.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd som bor i eget boende eller till personer som är under 18 år.

Ansökningstider

Nu är en ansökningsomgång öppen. Du kan ansöka mellan 14/8 och 15/9

Vilka insatser kan få bidrag?

Syftet med bidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja förutsättningarna för en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Förordningen som reglerar bidraget förtydligar även vilken typ av verksamhet eller insatser det kan handla om, och vilken inriktning verksamheten eller insatsen ska ha. Närmare bestämt ska verksamheten eller insatsen syfta till att:

  • främja målgruppens kunskaper i svenska,
  • främja målgruppens kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden, eller
  • hälsa.

En verksamhet eller insats kan ligga inom ramen för ett eller flera av dessa områden.

Bidrag kan inte sökas för praktikverksamhet. Bidrag kan inte heller sökas för verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan. Ett exempel på vad det innebär är att ett trossamfund kan söka bidrag för ett språkcafé, men inte för träffar med bibelstudier.

Vem kan söka bidrag?

I första hand kan bidrag sökas av ideella föreningar eller trossamfund. I andra hand kan bidrag sökas av kommuner eller kommunalförbund. Bidrag kan inte sökas av stiftelser eller företag.

Ideella föreningar
En ideell förening kännetecknas av ett ideellt ändamål eller en ideell verksamhet. Föreningen ska ha ett öppet medlemskap och vara uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten. Utmärkande för en ideell förening är också just den "ideella" karaktären. Denna innebär att föreningen antingen har en ideell målsättning eller att den främjar sina medlemmars ekonomiska intressen men utan ekonomisk verksamhet.

Trossamfund
Registrerade trossamfund samt Svenska kyrkan kan söka bidrag. Trossamfunden måste, liksom övriga organisationer som söker bidrag, leva upp till kraven som ställs i förordning  (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

Kommuner och kommunalförbund
Kommuner och kommunalförbund kan söka och beviljas bidrag, men endast under förutsättning att det behov som verksamheten avser fylla inte kan tillgodoses av andra organisationer. Den bedrivna verksamheten får i sådana fall inte heller innebära att kommunen beviljas bidrag för uppgifter som kommunen är skyldig att utföra i alla fall.

 

Vägledning till sökande

Här finns information och dokument som kan hjälpa dig i din ansökan.

 

 

 Content Editor ‭[2]‬

​Folder om TIA - PDF

Folder om stöd för Samhälls- och hälsokommunikation inom TIA - PDF

 Content Editor ‭[1]‬

​​Migrationsverkets statistik över personer inskrivna i mottagningssystemet fördelat på län och kommun, boende i eget boende eller anläggningsboende hittar du här: 

Migrationsverkets statistik​
​​
​Statistiken uppdateras månadsvis.