Samhällsplanering

Kommunen ansvarar självständigt för sin samhällsplanering och att den främjar alla medborgarnas möjligheter till ett bra boende, sysselsättning och service. Länsstyrelsens roll är stödja den lokala samhällsplaneringen genom att bevaka att lagar följs, samordna berörda myndigheter samt diskutera alternativa lösningar med kommunen.
man med barnvagn

Enheten för social hållbarhet bevakar frågor som rör folkhälsa, tillgänglighet, barn-, integrations-, mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.

Social hållbarhet synliggörs oftast mest på den nivå där övergripande samhällsstrategier diskuteras. Genom att kommunen gör strategiska och politiska ställningstaganden för att nå visionen om en hållbar utveckling får människans behov och utveckling ett större utrymme. Det skapar förutsättningar för att involvera socialtjänst, barn- och utbildningsförvaltning, kultur- och fritidsförvaltning och inte minst medborgaren själv i samhällsplaneringen.

Lagstiftningen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar förtydligades 2014. Ändringarna innebär att innehållet i och processen för att ta fram kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen preciseras. Nytt är att kommunerna i riktlinjerna ska redovisa hur hänsyn har tagits till relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen. Genom detta införs ett regionalt perspektiv i riktlinjerna. Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet hos särskilda grupper och marknadsförutsättningar.

Som ett stöd i kommunernas arbete analyserar Länsstyrelsen varje år läget på bostadsmarknaden. Analysen grundar sig i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät.

Trafikverket hade 2010-2012 ett regeringsuppdrag om att öka barns och ungas delaktighet i samhällsplaneringen. Uppdraget kunde bland annat visa att när barn och unga engageras i samhällsplaneringen så blir planerna bättre. Här hittar du trafikverkets sida om barns och ungas delaktighet i samhällsplaneringen.