Samordning av förebyggande arbete

Samverkan är en förutsättning för ett framgångsrikt förebyggande arbete

Länsstyrelsen i Skåne län har fått i uppdrag av regeringen att samordna länets förebyggande arbete inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT). I Skåne finns två länssamordnare.  

Länsstyrelsen - en länk mellan nationell och lokal nivå

Riksdag och regering fattar beslut om de nationella målen för samhällets insatser mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. År 2011 antog riksdagen ”En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011-2015”. En förnyad med fortsatt samlad strategi antogs 2016 och gäller för perioden 2016-2020. Målsättningarna är ett minskat bruk av tobak och alkohol och ett samhälle fritt från narkotika och dopning.  I uppdraget ingår att fånga upp lokala och regionala behov av stöd och förmedla dessa till regional och nationell nivå. Länssamordnarna bidrar till utveckling av ett långsiktigt kunskapsbaserat lokalt arbete och stimulerar utvecklingen av samordnade och tvärsektoriella insatser hos berörda aktörer i Skåne län.   

Samarbete med regionala aktörer

På regional nivå har Länsstyrelsen ett nära samarbete med andra aktörer och myndigheter genom bl. a den regionala samverkansgruppen Skånesamverkan mot droger (SMD). I den ingår representanter för Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Polismyndigheten, Tullverket, Kriminalvården, Nätverket idéburen sektor Skåne och Lärosäten Syd.  

Utbildning, stöd och nätverk

Kommunerna har genom sin nära kontakt med medborgarna stor möjlighet att påverka och därmed en mycket viktig roll i det alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbetet. Det är också på kommunal nivå som man tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Länsstyrelsen erbjuder regelbundet kompetensutveckling och stöd till kommunal personal och andra samarbetspartners i det förebyggande arbetet. Länssamordnarna sammankallar också kommunernas drogförebyggande samordnare till regelbundna nätverksträffar.  

Uppföljning

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att följa arbetet. Detta görs genom nationellt framtagna indikatorer som samlas på www.andtuppfoljning.se
En del av dessa indikatorer hämtas från en enkät som årligen, via länsstyrelserna, skickas ut till samtliga kommuner med frågor om det drogförebyggande arbete. Folkhälsomyndigheten sammanställer en länsrapport för respektive län. Kommunerna kan också hämta resultat för länet på Folkhälsomyndighetens webbplats http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/enkater-och-undersokningar/lansrapporten/.

 Nationell ANDT-strategi