Folkhälsa 

Barn balanserandes vid skola mot blå himmel.
Foto: Ita Jablonska

Länsstyrelsen Skåne har till uppgift att skapa förutsättningar i samhället så att hela befolkningen kan få en god hälsa på lika villkor.

Folkhälsa handlar om allt från människors egna val och vanor till sådant som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. Vi arbetar särskilt med folkhälsoområden som jämställdhet, integration, miljö, bostadsplanering, sociala förutsättningar, antidiskriminering samt alkohol- och drogrelaterade frågor.

Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)

När det gäller alkohol- och drogrelaterade frågor ägnar vi oss främst åt förebyggande arbete och tillsyn.

Genom tillsyn ser vi till att kommunerna bland annat kontrollerar åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga lokaler.

Våra förebyggande åtgärder går ut på att samordna och utveckla arbetet utifrån den nationella ANDT-strategi som riksdagen antog i mars 2011 ("En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken", proposition 2010/11:47). Det övergripande målet för ANDT-politiken är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Strategin pekar ut riktningen för ANDT-politiken under åren 2011-2015 och kompletteras med årliga åtgärdsprogram. 

 

Sociala risker i Skåne