Deponering av pengar

Deponering och nedsättning av pengar innebär att Länsstyrelsen tar emot och förvarar pengarna på ett särskilt konto.

Deponering av hyra

Deponering av hyra regleras i jordabalken. Om en hyresgäst anser sig ha rätt till reducering av hyra, till exempel på grund av brist eller fel i hyreslägenheten, kan hyran eller del av den deponeras hos Länsstyrelsen. Deponering kan också ske om det råder tvist om hyrans storlek som inte är bestämd i hyresavtalet eller om hyresgästen anser sig ha någon motfordran som inte behöver ha sin grund i hyresförhållandet. Observera att månadsavgift för bostadsrättslägenhet inte kan deponeras.
Motsvarande gäller även deponering av arrendeavgift.

 

Nedsättning enligt 1927 års lag

Nedsättning enligt 1927 års lag kan ske om den som ska ha betalningen vägrar att ta emot den eller är okänd. Detsamma gäller om den som ska betala inte vet vem av två eller flera som är rätt betalningsmottagare. Observera att lagen inte innebär att man kan deponera ett tvistligt belopp. Om man till exempel anser att en köpt vara är felaktig kan man inte deponera beloppet i avvaktan på att tvisten löses.

 

Nedsättning av lösenbelopp för tvångsinlösta aktier

En aktieägare som innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett aktiebolag har rätt att av de övriga aktieägarna i bolaget lösa in återstående aktier. Nedsättning (deponering) av lösenbeloppet görs hos Länsstyrelsen. Sedan får aktieägarna vars aktier blivit inlösta begära utbetalning hos Länsstyrelsen.

Läs mer om tvångsinlösta aktier här.