Inlösen av aktier, aktielista

Aktiebolag som vill lösa in aktier kan betala in summan till Länsstyrelsen. Sedan får aktieägarna begära utbetalning. Till höger finns en lista över aktier som är nedsatta hos Länsstyrelsen för inlösen.

När en aktieägare innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett aktiebolag (majoritetsaktieägaren) har denne rätt att lösa in återstående aktier (minoritetsaktier).

Lösenbeloppet för minoritetsaktierna kan i vissa fall betalas in till länsstyrelsen, t.ex. om minoritetsaktieägaren är okänd. Sedan får aktieägaren begära utbetalning.

Lagregler för detta finns i 22 kap 1 och 21 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och lag 1927:56 om nedsättning av pengar hos myndighet.

Viktigt

Länsstyrelsen ansvarar för att rätt lösenbelopp betalas ut till rätt mottagare men du måste själv begära att utbetalning ska ske.

För att utbetalning ska ske krävs

• en skriftlig begäran om utbetalning undertecknad av aktieinnehavaren
• att den som begär utbetalning är upptagen i aktieägarförteckningen eller att aktiebrev (kupongaktiebrev) eller dödandeprotokoll (om aktierna förkommit) bifogas till begäran
• att behörighetshandlingar bifogas om aktierna tillhör en juridisk person (t.ex. dödsbo, aktiebolag etc.). Det vill säga registreringsbevis, registrerad bouppteckning, fullmakt etc.
• att uppgift finns om på vilket sätt lösenbeloppet ska utbetalas

Länsstyrelsen gör utbetalningar via plusgiro, bankkonto och bankgiro.

Preskription

Som aktieägare har du 10 år på dig att begära att få ut de pengar som betalats in till länsstyrelsen för dina aktier. Därefter preskriberas din fordran dvs möjligheten att få ut pengarna upphör.

 

 

 

Avancerad innehållslistning