Växtskydd

Under våra sidor för växtskydd hittar du information om integrerat växtskydd, lagar och regler kring användningen av växtskyddsmedel, information om behörighetskurser för tillstånd att använda växtskyddsmedel klass 1L och 2L och växtskadegörare och invasiva arter som vi håller lite extra koll på finns beskrivna här. 
Blodklöver

​​Integrerat växtskydd (IPM)

Integrerat växtskydd (IPM) handlar om att skapa hållbara växtskyddsstrategier. Genom att förebygga, bevaka, behovsanpassa och slutligen följa upp moment som utförs i odlingen kan behovet av kemiska växtskyddsmedel minskas. Från 1 januari 2014 ska alla yrkesmässiga odlare i EU tillämpa Integrerat växtskydd (IPM). Att skapa hållbar en användning av växtskyddsmedel och förhindra ytterligare resistenser är starka argument för IPM inom all odling.

Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel används inom jordbruk- och trädgårdsnäring mot ogräs, svampsjukdomar och insektsangrepp och ska betraktas som ett komplement till en rad andra åtgärder som t.ex. anpassad växtföljd, rent utsäde och resistensförädling. All hantering av kemiska växtskyddsmedel innebär en risk för dig och miljö. Växtskyddsmedel ska hanteras och användas på ett betryggande sätt för att minimera riskerna.

Behörighetsutbildning

För tillstånd att använda växtskyddsmedel klass 1L- och klass 2L krävs, att utföraren är myndig och har genomgått en fyradagars grundkurs med godkänt prov. Behörigheten gäller i 5 år och förnyas genom en endagsfortbildningskurs. Länsstyrelsen anordnar på uppdrag av Jordbruksverket utbildning och utfärdar tillstånd för användning av växtskyddsmedel klass 1Loch klass 2L. Behörighetskurser arrangeras under vinterhalvåret.

Växtskadegörare och inva​siva arter

Jättelokan har under de senaste åren blivit ett allt större problem. Plantorna främsta spridningsväg är via vattendrag och kan snabbt konkurrera ut annan växtlighet.

Misstänker du Potatiskräfta ska du anmäla det till Länsstyrelsen eller Jordbruksverket.

Enligt lag gäller nolltolerans på Flyghavre. Axande plantor ska förstöras omgående. Länsstyrelsen har tillsammans med LRF hand om tillsynen av flyghavre.  

Efter midsommar blommar ståndsen. Stånds är ett naturligt inslag i den svenska floran men kan vara giftig för betande djur.  

   

 För dig som är lantbruksinspektör

Länsstyrelsen skickar ut nyhetsbrevet Lantbrukstillsyn till dig som är lantbruksinspektör i Skåne och Blekinge. Nyhetsbrevet fokuserar på frågor som har med växtnäring och växtskydd att göra. Vill du börja prenumerera, maila Malin Nyrén, malin.nyren@lansstyrelsen.se