Livsmedel och foder i primärproduktionen

Första ledet i livsmedelskedjan 

Primärproduktion är första ledet i livsmedelskedjan. Du som är lantbruksföretagare, yrkesfiskare, jägare, grönsaksodlare eller genom annan verksamhet producerar livsmedel eller foder i första ledet i livsmedelskedjan är primärproducent. 

Exempel på primärproduktion är odling av grödor och uppfödning av djur som ska bli livsmedel, jakt och fiske, samt odling av foder till och utfodring av livsmedelsproducerande djur. 

Läs mer om primärproduktion av livsmedel här. 

Läs mer om primärproduktion av foder här.

Säkra livsmedel 

Alla led i livsmedelkedjan, även primärproduktionen, omfattas av livsmedelslagstiftningen. Livsmedelslagstiftningen är till för att vi alla ska vara trygga med att de livsmedel vi äter är säkra. De krav som gäller dig som har primärproduktion kan sammanfattas i två ord: Hygien och spårbarhet. 

I livsmedelslagstiftningen finns krav på att all produktion av livsmedel och foder ska ske på ett hygieniskt sätt och att alla foder- och livsmedelsprodukter ska vara märkta och gå att spåra. 

Läs mer på Livsmedelsverkets webbsidor om primärproduktion. 

Läs mer på Jordbruksverkets webbsidor om foder.

Du måste vara registrerad

Alla som producerar livsmedel eller foder ska vara registrerade. Om du inte registrerar din verksamhet riskerar du att inte få bedriva verksamhet där livsmedel eller foder hanteras. Du som bara producerar primärprodukter för eget bruk behöver inte registrera dig. 

Läs mer om registrering här. 

Registrering

Registrera din foderanläggning

Registrera din produktion av livsmedel - e-tjänst

Registrera din produktion av livsmedel - Blankett

Registrera din produktion av groddar - Blankett

Registrera din produktion - Yrkesfiske - Blankett