Jordbruksfastigheter

Skåne är ett utpräglat jordbrukslän med bördiga och högavkastande åkrar. Den svenska åkermarken är klassad i en 10-gradig skala. De tre högsta klasserna finns enbart i Skåne och utgör här nästan hälften av åkerarealen. Exploateringstrycket är dock hårt och ansenliga arealer har eller planeras bli bebyggda eller exploateras på andra sätt.
Flytgödselspridning med nedmyllare. Foto Hans Nilsson

I länet finns ca 450 000 ha åkermark och ca 58 000 ha betesmark. Ca 150 000 ha av åkermarken ägs av brukaren medan ca 300 000 ha brukas på arrende. Marken brukas av närmare 10 000 jordbruksföretag, medelarealen uppgår till nästan 50 ha åkermark.

Den svenska åkermarken klassificerades under 1970-talet i en 10-gradig skala där klass 10 utgjorde den högsta klassen. Klass 8-10 jordar finns enbart i Skåne där de med ca 200 000 ha utgör nästan hälften av åkermarken. Klassningen bygger på markens produktionsförmåga sett som det ekonomiska avkastningsvärdet på 70-talet. Ändrade prisförhållanden och teknisk utveckling mm har delvis ändrat förutsättningarna för klassningen, men i avsaknad av bättre material brukar den ändå användas i olika sammanhang.

Konkurrensen om den skånska åkermarken är hård. Under åren 1962-2000 bebyggdes eller exploaterades på andra sätt 13 250 ha av åkermarken i klass 8-10. Utbyggnaden fortsatte under inledningen av 2000-talet och i de kommunala översiktsplanerna fanns under 2006 planer på exploatering av ytterligare över 4 000 ha av åkermark i klass 8-10, dessutom tillkommer exploateringsmark för större vägbyggen som inte ingår i översiktsplanerna.

Av de skånska jordbruksföretagen har 28% husdjursinriktning, 39% är växtodlingsföretag, 8% har blandad driftsinriktning och övriga ca 25% utgörs  av småbruk. Dessutom finns det ca 850 trädgårdsproducenter i länet. Trädgårdsproduktionen sker på ca
7 000 ha, drygt 150 ha sker i växthus och resten på friland.

Skåne har också en omfattande husdjurshållning. Det finns runt 220 000 nötkreatur, närmare 470 000 svin, ca 50 000 får och lamm samt drygt 35 000 hästar i länet.

I et nationellt perspektiv har Skåne ett begränsat skogsbestånd, men skogsarealen uppgår ändå till drygt 350 000 ha. Skogen ägs till 78% av privatpersoner, 12% ägs av bolag och resten ägs av kommuner och Region Skåne, staten, dödsbo m.fl. Av virkesförrådet utgörs 44% av gran, 10% av tall, 16% av bok, 10% av björk och 10% av övrig löv.

Inom Länsstyrelsen finns bl.a. följande ärendetyper för jordbruksfastigheter:
• Jordförvärvstillstånd
• Rationaliseringsintyg
• Arrendesyn
• Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion
• Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter