Djurmärkningskontroll

Benämningen djurmärkningskontroll omfattar kontroll av märkning och registrering av nötkreatur, får, getter och svin. Vid en djurkontroll kan även vissa miljöstöd kontrolleras.
Avläsning av öronbrickor måste ibland göras med hjälp av kikare.

Kontrollerna är oftast oaviserade  
Kontrollerna ska i möjligaste mån ske helt oaviserat, det vill säga att länsstyrelsens kontrollant kommer till gården utan att ha tagit kontakt med lantbrukaren i förväg. Eftersom många djurhållare är deltidslantbrukare måste kontrollanten dock ibland ringa dagen innan för att vara säker på att någon ansvarig för djuren kan närvara vid kontrolltillfället. Om ingen har möjlighet att närvara, behöver kontrollanten få vägbeskrivning till var djuren befinner sig och anvisningar om var djurägaren placerar stalljournal och andra dokument så att dessa kan granskas. Vi ser alltid till att ha haft någon kontakt med djurägaren innan vi går in i stallar, inte minst med tanke på smittskyddet.

Kontrollbesöket
Vid besöket kontrolleras om alla djur uppfyller djurmärkningsreglerna, vilket gör att man behöver få tillträde till alla stallar och betesfållor där det finns djur. Djurägaren ska kunna uppvisa en stalljournal där händelser rörande förflyttningar, dödsfall osv är journalförda. Ett kontrollmoment är att jämföra händelser i stalljournalen med något ”styrkande dokument”, t.ex. leveranssedel/faktura för köpta eller sålda djur. För inköpta får och getter ska transportdokumentet kunna uppvisas. Vid kontrollen stäms uppgifterna av mot de uppgifter som finns registrerade i CDB (för nötkreatur) och i förflyttningsregistret (för får och getter).

Stödkontroller
Vid vissa besök kontrolleras även stödvillkor för kompensationsbidrag, utrotningshotade husdjursraser och ekologisk djurhållning. Vid kontroll av den ekologiska djurhållningen ska stödsökanden uppvisa den skriftliga dokumentationen över foderstat, inköpt foder, inköpta djur, samt (för idisslare) datum för betesperiodens start och slut.

Kontrollresultatet
Om kontrollanten hittar brister lämnas ett muntligt besked om det vid kontrollen. Efter kontrollen skickas ett skriftligt kontrollresultat med tjänsteanteckning ut. Har du synpunkter på kontrollen bör du inom 10 dagar skriva till Länsstyrelsen och tala om vad du anser är felaktigt. Kontrollresultatet kommer att ligga till grund för utbetalning av jordbrukarstöden det år som kontrollen utförs. Märkning och registrering av djur är en del av tvärvillkorsreglerna.

 Kontakta oss

Kontrollansvarig djur:
Per Abrahamsson,
010-22 41 256

Tel vx: 010-22 41 000
Fax: 010-22 41 500