Vad är ekologiskt?

Ekologiskt lantbruk är mer än ett odlings- eller uppfödningssystem. Det är ett helhetskoncept med respekt för de naturliga förutsättningar och resurser som finns lokalt.

Att odla ekologiskt innebär en produktion utan kemiska bekämpningsmedel, handelsgödsel och GMO, att djuren får utlopp för sina naturliga beteenden samt förädling av livsmedel utan syntetiska tillsatser.

Ekologisk produktion och konsumtion ökar världen över
Intresset för ekologisk produktion och livsmedel ökar snabbt. År 2007 var 6 % av landets åkerareal* certifierad enligt KRAV:s regler för ekologisk odling. Ersättning för ekologisk odling betalades ut för 17,0 % av landets åkermark. Motsvarande siffror för Skåne är 2,1 % KRAV-certifierad areal och 4,6 % av arealen fick miljöersättning för ekologisk odling. Att den ekologiska arealen inte har utvecklats i samma takt som efterfrågan på marknaden kan bero på flera faktorer. Det kan bero på bristande information och kunskap om ekologiskt lantbruk inom jordbrukssektorn eller på bristande kommunikation mellan marknadens aktörer.

Ordet ”ekologiskt” är namnskyddat
För att få sälja en vara som ekologisk måste produktionen årligen vara kontrollerad av en statligt godkänd kontrollorganisation.

I Sverige finns det flera godkända kontrollorganisationer som utför kontroll av ekologisk produktion, även gällande importerade varor. De utför kontroll av produktion enligt EU:s regelverk (miniminivå), Demeter (Biodynamisk produktion) och KRAV . De tre ekologiska koncepten har egna regelverk och kontrollmärken. KRAV är idag den mest kända varumärkesförstärkaren av ekologiska livsmedel.

EUs förordning nr 834/2007 fastställer de gemensamma krav och regler som måste uppfyllas för att jordbruksprodukter och livsmedel får kallas för ekologiska inom EU. Tillämpningen av dessa regler anges i EUs förordning 889/2008.

* Källa: Miljömålsportalen