Biotopskydd - Ansökan dispens vid aktivt brukande av jordbruksmark

Stenmurar, odlingsrösen, alléer, pilvallar och åkerholmar i jordbruksmark har ett generellt biotopskydd, dvs alla sådana biotoper har ett skydd som innebär att de inte får skadas eller tas bort. För de generellt skyddade biotoperna i jordbruksmark får Länsstyrelsen i enskilda fall medge undantag från förbudet, men bara om det finns särskilda skäl.

​Det bedöms för att få dispens

Möjligheten till undantag är till för situationer då andra intressen att nyttja mark- eller vattenområden kan anses vara mer angelägna än intresset av att behålla enstaka, skyddade biotoper. Vid bedömningen av om särskilda skäl finns ska länsstyrelsen även väga in skadans omfattning på biotopen liksom om skadan är bestående eller inte.

Dispens för aktivt brukande av jordbruksmark – 7 kap 11 b §

Ett specialfall för dispens är då skälet för detta är att utveckla eller bibehålla aktivt brukande av jordbruksmark. Vägledande för bedömningen av åtgärder som ansöks i enlighet med 7 kap 11 b § miljöbalken kommer att vara:

  • om åtgärden behövs för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmark, samt
  • biotoptypens förekomst i det omgivande landskapet samt det enskilda objektets biologiska värden.

I de fall ansökan om dispens beviljas kommer det krävas att en kompensationsåtgärd genomförs, till exempel att lägga upp den borttagna stenen på en lämplig plats. Att småbiotoperna i odlingslandskapet inte minskar är en viktig del av arbetet med miljökvalitetsmålen i Skåne.

Förekomst av biotopen

För att få dispens ska biotopen vara vanlig på platsen. För Skånes del betyder det i grova drag att man har större möjlighet att få dispens om biotopen inte ligger inom slättbygd med låg andel skyddade biotoper. En prövning av om det finns särskilda skäl får göras i varje enskilt fall. För att göra väl underbyggda och lika bedömningar tar Länsstyrelsen hjälp av ett beräkningsverktyg som Jordbruksverket tagit fram. Detta verktyg är öppet för alla att använda. Verktyget räknar bland annat på fältens genomsnittliga storlek. Uppgifterna om vilken mark som brukas av den gård som lämnat in ansökan om dispens hämtas från SAM-ansökan.

Ansök om dispens från biotopskydd

Underlag som behövs för ansökan

I ansökan ska det framgå vilka särskilda skäl som åberopas. Till ansökan ska det även skickas in tydligt kartunderlag och även gärna fotografier. I ansökan bör det även framgå vilka kompensationsåtgärder ni tänkt genomföra. Kompensationsåtgärden i sig är inte ett särskilt skäl för att få dispens.

Avgift

När en biotopskyddsansökan har lämnats in till länsstyrelsen kommer en prövningsavgift att skickas ut. Avgiften är för närvarande på 2 300 kronor. Avgiften tas ut oavsett om ansökan avslås eller bifalles. Handläggningen av ärendet påbörjas först efter att avgiften är betald.


Ansökningsblankett - Dispens från biotopskydd vid aktivt brukande av jordbruksmark.

 

Biotopskyddsdispenser som ej gäller jordbruksmark

Ansökan om dispens från biotopskydd där syftet inte gäller aktivt brukande av jordbruksmark