Startstöd till jordbruks- och trädgårdsföretagare

Stödet är en startpremie som ska underlätta för unga att starta en verksamhet eller att genomföra ett ägarskifte. Det ska också bidra till lönsamma och konkurrenskraftiga företag inom jordbruk och trädgård.

Varför vill Sverige och EU investera i dig och din satsning?

Landsbygdsprogrammet är en av byggstenarna i EU:s satsningar på tillväxt och god ekonomi i Europa. Landsbygdsprogrammet ska bidra till fler jobb, ökad konkurrenskraft och en bättre miljö. Landsbygdsprogrammet är ett målstyrt program och de innebär att de satsningar som delfinansieras med Landsbygdsprogrammet ska tydligt nå de mål som finns.

Prioriterad ansökan

Det är de satsningar som bidrar mest till landsbygdsprogrammets mål som kommer att beviljas pengar. Det är alltså inte ”först till kvarn” som gäller utan det är de prioriterade ansökningarna som får stöd.

Skånes prioritering

Skåne prioriterar nystartade jordbruks- och trädgårdsföretagare som startar upp eller går in i befintliga företag på heltid och bidrar aktivt till utvecklingen av primärproduktionen. Det är viktigt att stimulera de företagare som har goda möjligheter till lönsam primärproduktion.

Startpremie

Du kan få upp till 250 000 kronor i startstöd. Stödet betalas ut i två delar.

Vem kan söka?

Du som är under 40 år har startat ett nytt jordbruks-eller trädgårdsföretag, eller om du har tagit över ett sådant företag kan söka startstöd.

Du kan bara få startstöd första gången du startar ett jordbruks- eller trädgårdsföretag. Du får inte ha varit etablerad som jordbruks-, eller trädgårdsföretagare mer än sex månader när du söker startstöd. Att vara etablerad innebär att du är ägare eller delägare och ansvarar för företaget i fråga om beslut som rör administration, ersättningar och ekonomiska risker.

Det är bara fysiska personer som kan få startstöd. Om du startar eller tar över ett företag, som är en juridisk person, till exempel ett aktiebolag, är det du som fysisk person som söker startstödet.

Vilka möjligheter till stöd finns det?

För att få startstöd ska företaget vara inriktat på primärproduktion. Primärproduktion är till exempel mjölkproduktion, trädgårdsproduktion, köttproduktion, växtodling, odling av energigrödor, biodling samt vilt- eller hästuppfödning (avelsverksamhet).

Särskilda krav för startstöd

 • Den sökande ska ha gymnasiekompetens eller motsvarande.
 • Om du har ett jordbruksföretag ska du, förutom gymnasieutbildning, ha utbildning inom jordbruk på minst tio veckor, vilket motsvarar 20-25 studietimmar i veckan.
 • Om du har ett trädgårdsföretag ska du, förutom gymnasieutbildning, ha utbildning inom trädgård på minst tio veckor, vilket motsvarar 20-25 studietimmar i veckan.
 • Företagets verksamhet inom jordbruk eller trädgård ska enligt affärsplanen uppgå till maximalt 17 200 standardtimmar när du ansöker om stöd
 • Företaget får inte ha mer än 50 anställda och omsättningen får inte vara mer än 10 miljoner euro per år. 
 • Du ska ha en affärsplan som omfattar minst 3 år.
 • Du ska ha börjat genomföra de aktiviteter som du har angett i din affärsplan senast nio månader efter att du har fått ditt beslut om stöd.
 • När du genomfört aktiviteterna i din affärsplan ska omfattningen av verksamheten inom jordbruk, trädgård eller rennäring uppgå till en arbetstid på minst 860 standardtimmar per år
 • Senast 18 månader efter etableringen ska intäkterna från jordbruksverksamheten, inklusive direktstöd, ha uppgått till minst en tredjedel av företagets totala intäkter.
 • Uppskov på utbildning kan endast vid ytterst särskilda skäl godkännas.

Länsstyrelsen i Skåne har valt att ge uppskov på utbildningskravet enligt följande;

 • Uppskov beviljas till de sökande som har en pågående utbildning som kommer att avslutas inom 9 månader från beslut.
 • Uppskov beviljas till de sökande som har skrivit in sig på en utbildning och har blivit antagna. De ska visa på underlag och utbildningen ska avslutas inom 9 månader från beslut.

Är ni flera som äger företaget?

Det finns särskilda regler för dig som ska bli delägare i ett redan befintligt företag eller ska starta ett företag tillsammans med andra personer.

 • Du ska ha faktisk och långsiktig kontroll över företaget och ingen annan ska kunna ta beslut i företaget utan medgivande från dig.
 • Om företaget är en juridisk person ska du som söker ha aktier eller andelar som omfattar mer än 50 procent av företaget. De ska motsvara en lika stor andel av rösterna så att du som söker kan utöva den faktiska och långsiktiga kontrollen över företaget. Ni kan vara flera unga företagare som startar samma företag. Då gäller följande:
  - Alla kan få fullt startstöd, förutsatt att var och en uppfyller alla villkor för stöd. Ni ska i så fall tillsammans ansvara för företaget och ha faktisk och långsiktig kontroll över det.
  - Det gemensamma innehavet av aktier eller andelar ska vara mer än 50 procent och motsvara en lika stor andel av rösterna så att ni tillsammans kan utöva den faktiska och långsiktiga kontrollen över företaget.

Så går urvalet till

Urvalskriterier används för att prioritera din ansökan och för att kunna jämföra den med andra ansökningar. Urvalskriterierna är sammanställda i en bedömningsgrund.  Ta del av denna bedömningsgrund på sidan ”Ansökningshjälp”. I handlingsplanen på s. 97 kan du fördjupa dig i hur urvalet går till.

Då kan du söka

Du ska söka startstöd inom 6 månader från det att du blivit etablerad. Ansökningar handläggs i tur och ordning och beslutas löpande av Länsstyrelsen.

Regional prioritering

Skåne har valt att inte prioritera vissa satsningar. Det innebär att vill man söka stöd för en satsning som inte prioriteras regionalt så kommer din ansökan endast att bedömas och poängsättas enligt de nationella urvalskriterierna, inte de regionala.

Följande investeringar kommer inte att få några poäng för det regionala urvalskriteriet:

 

 • Om två eller fler delägare i företaget tidigare beviljas startstöd inom programperioden
 • Om flera unga finns i ett bolag och varje enskild sökande av startstöd innehar mindre än 25 % av ägandet och röstandelarna vid ansökningstillfället och affärsplanens slutmål.
 • Om sökande vid affärsplanens slutmål arbetar mindre än heltid (1720 tim/år) i sitt företag.
 • Om sökande vid affärsplanens slutmål visar på en timlön som är mindre än 50 kr/tim efter sociala avgifter i sin primärproduktion.
 • Om sökande även har annan verksamhet (anknutna företag) utöver primärproduktion och omsättningen i den andra verksamheten är mer än dubbelt så hög, jämfört med primärproduktionen, vid affärsplanens slutmål.
 • Om sökande anger i sin affärsplan att han/hon ska tjäna i genomsnitt mer än 10 000 kronor i bruttoinkomst per månaden i inkomstslaget inkomst av tjänst under tiden från beslut om stöd till och med uppföljningstillfället.
 • Om sökande inte kan visa med underlag ägande eller arrendekontrakt på drift inom primärproduktion som motsvarar minst 860 arbetstimmar per år vid ansökanstillfället och framåt. Drift som påbörjas inom 9 månader efter ansökansdatum får medräknas.

Så söker du

Du skickar in en ansökan via Mina Sidor i Jordbruksverkets e-tjänst. Läs mer under vår sida "Ansökningshjälp".

Underlag till din ansökan

För att göra en komplett ansökan krävs det att du skickar in en del underlag och dessa ska du bifoga i din e-ansökan. På Länsstyrelsen sida ansökningshjälp får du mer information om detta. För att Länsstyrelsen ska kunna handlägga din ansökan så måste den vara komplett i e-tjänsten. Observera att Länsstyrelsen kommer att göra en kreditupplysning vid handläggning av din ansökan.

Ansökningsprocessen

Ansökningar tas emot, handläggs och kompletteras löpande och kommer även att beslutas löpande när respektive ansökan är komplett. Stöd kommer att beviljas till de ansökningar som är högst prioriterade i tur och ordning.  

Ditt åtagande

Du är skyldig att följa din affärsplan och övriga villkor för stödet. Se punkten Särskilda krav för startstöd.

 Content Editor

Länsstyrelsen handlägger just nu ansökningar inkomna 2015 och kommer troligen i april att påbörja 2016 års ärende.

Aktuell handläggningstid: 1-1,5 år.

Inkomna ansökningar: 

Vi uppmanar alla att ha kompletta ansökningar och särskilt se över de underlag som krävs för att styrka att kostnaderna man söker stöd för är rimliga. Länsstyrelsen handlägger endast kompletta ansökningar.

Vill ni kontakta oss- skicka e-post i första hand. Då återkommer vi så snart vi har möjlighet.

Så här söker du

Du söker stödet via Jordbruksverkets e-tjänst och för att kunna logga in så måste du ha en e-legitimation. Läs mer här om e-legitimation. 

Tänk på att du måste ha en fullmakt om du ska söka stöd för någon annans räkning, exempelvis för en förening eller juridisk person. Läs mer här om fullmakt.

Du ska ladda upp alla bilagor som krävs för stödet i e-tjänsten. Men om det inte skulle fungera så går det att skicka in bilagorna till Länsstyrelsen i Skåne till följande adress.

Länsstyrelsen Skåne

Landsbygd samverkan

291 86 Kristianstad         

 

Här hittar du fullständiga guider till e-ansökningstjänsterna:

Guide till e-tjänsten för ansökan om stöd

Guide till e-tjänsten för ansökan om utbetalning

Handlingsplan och bedömningsgrund

I den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet kan du läsa om vilka möjligheter som finns i Skåne. I handlingsplanen hittar du även bedömningsgrunderna för respektive stöd där du kan läsa mer om urvalskriterierna. 

Handlingsplan