Investeringsstöd för att skapa nya jobb

Investeringsstödet ska leda till att fler jobb på landsbygdens skapas. Satsningen ska främja diversifiering och skapandet och utveckling av småföretag för att få fler arbetstillfällen på landsbygden.

Prioriterad ansökan

Det är de satsningar som bidrar mest till landsbygdsprogrammets mål som kommer att beviljas pengar. Ansökningarna kommer att prioriteras med hjälp av urvalskriterier.   

Skånes prioritering

Länsstyrelsen Skåne prioriterar företag som har sin verksamhet inom prioriterat område. Se rödmarkerat område på kartan nedan (kartan finns även i dokumentet "Bedömningsgrund" i högerboxen).  

 

Vi vill även prioritera investeringar som bidrar till att företag kan bli lönsamma på lång sikt och därmed kan bevara och skapa arbetstillfällen på landsbygden. Länsstyrelsen Skåne prioriterar investeringar som bidrar till att samverkanslösningar bildas med andra företag och aktörer.

Investeringsverktyg

Stödet är ett företagsstöd. Du kan få stöd för 40 % av kostnaderna för din investering. Maximalt 600 000 kronor under en 3-årsperiod. Du måste söka stöd för minst 100 000 kronor i stödberättigande utgifter. 

Vem kan söka?

Jordbruks- och trädgårdsföretag som vill bredda sin verksamhet samt företag på landsbygden med mindre än 50 anställda som omsätter högst 10 miljoner euro per år.

Företagens verksamhet ska vara inom:

 • turism
 • omsorg
 • tillverkning
 • tjänster
 • detalj- och partihandel
 • hantverk
 • restaurang
 • kultur och nöjen

Vilka möjligheter till stöd finns det?

Om du investerar i:

 • att bygga eller rusta upp en anläggning
 • produktionsutrustning

Då kan du få stöd för:

 • inköp eller avbetalningsköp av nytt material och ny fast inredning, ny produktionsutrustning.
 • köp av tjänst för uppförande eller upprustning av anläggningar anläggning.
 • köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringen om detta direkt kan kopplas till investeringen.
 • inköp av programvara eller köp av tjänst för utveckling av programvara om detta direkt kan kopplas till investeringen. 

Det som inte omfattas av punktlistan ovan går inte att söka stöd för. OBS. Begagnat material/inredning/utrustning är inte stödgrundande.

Så går urvalet till

Urvalskriterier används för att prioritera din ansökan och för att kunna jämföra den med andra ansökningar. Urvalskriterierna är sammanställda i en bedömningsgrund.  Ta del av denna bedömningsgrund på sidan ”Ansökningshjälp”.  

Då kan du söka

Du ska skicka in din ansökan före du påbörjar investeringen och före du börjar betala kostnader. Annars finns det risk att du inte kan få stöd eller att stödet minskas.

Regional prioritering

Skåne har valt att inte prioritera vissa satsningar. Det innebär att vill man söka stöd för en satsning som inte prioriteras regionalt så kommer din ansökan endast att bedömas och poängsättas enligt de nationella urvalskriterierna, inte de regionala.

Följande investeringar kommer inte att få några poäng för det regionala urvalskriteriet:

 • Investering som görs i det sökande företaget (inklusive företag med gemensamt ägande) vars balansomslutning och omsättning överstiger 20 miljoner kronor vardera enligt senaste fastställda helårsbokslutet före investeringen. Om detta bokslut är exceptionellt för företaget kan sökande vid ansökningstillfället även bifoga föregående helårsbokslut för beräkning av ett medeltal av dessa två. Stödet blir marginellt i förhållande till den årliga genomsnittliga reinvesteringen.

  Med företag med gemensamt ägande menas utöver det sökande företaget även:
  - Företag som ägs och kontrolleras av samma fysiska person eller grupp av fysiska personer som det sökande företaget, till mer än 50 % vid ansökningstillfället
  - Företag som äger eller ägs av det sökande företaget, till mer än 50 % vid ansökningstillfället
  - Företag som ingår i samma koncern som det sökande företaget

  Föreligger någon av ovanstående företagssammanhang ska balansomslutning respektive omsättning räknas ihop till 100%. För enskild firma och enkelt bolag räknas alltid balansomslutning respektive omsättning för verksamheten ihop till 100 %.

 • Investering som syftar till uthyrningsverksamhet. Undantag: korttidsboende och uthyrning till driftsbolag där sökande äger minst 50 % i driftsbolaget Investering som görs där sökande eller ägaren arbetar mindre än 860 timmar efter investeringen. Förtydligande av begreppet arbetstid: Arbetstiden ska antingen förläggas i primärproduktion eller i den aktuella verksamhetsgrenen. Om sökandes eller ägarens arbetstid ligger i ett driftsbolag ska dessa timmar räknas in. Är det flera ägare i företaget som söker stöd ska någon av ägarna sitta i styrelsen, ha enskild teckningsrätt, äga minst 25 % av aktier eller andelar och arbeta mer än 860 timmar i primärproduktionen eller i den aktuella verksamhetsgrenen efter investeringen för att investeringen ska vara stödgrundande.
 • Inköp och utveckling av programvara, patentansökan, licensavtal samt skydd av upphovsrätt och varumärke.
 • Investering i korttidsboende för uthyrning med mindre än 5 gästrum och 9 gästbäddar.

Så söker du

Du skickar in en ansökan via Mina Sidor på Jordbruksverkets e-tjänst. Läs mer under vår sida "Ansökningshjälp". 

Underlag till din ansökan

Du måste undersöka om det krävs tillstånd eller godkännanden för att genomföra din investering. För att göra en komplett ansökan krävs även andra underlag och dessa ska du bifoga i din e-ansökan. För att Länsstyrelsen ska kunna handlägga din ansökan så måste den vara komplett i e-tjänsten. Observera att Länsstyrelsen kommer att göra en kreditupplysning vid handläggning av din ansökan.

Ansökningsprocessen

Ansökningar tas emot, handläggs, kompletteras och beslutas löpande  beroende på när respektive ansökan är komplett. Stöd kommer att beviljas till de ansökningar som är högst prioriterade.

Ditt åtagande

Det du har fått investeringsstöd för måste finnas kvar i 5 år. Om verksamheten till exempel byter ägare måste den nye ägaren fortsätta som du hade tänkt annars finns risk för att du blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet. Länsstyrelsen besiktigar din investering före några pengar betalas ut.

Varför vill Sverige och EU investera i dig och din satsning?

Landsbygdsprogrammet är en av byggstenarna i EU:s satsningar på tillväxt och god ekonomi i Europa. Landsbygdsprogrammet ska bidra till fler jobb, ökad konkurrenskraft och en bättre miljö. Landsbygdsprogrammet är ett målstyrt program och de innebär att de satsningar som delfinansieras med Landsbygdsprogrammet ska tydligt nå de mål som finns.

Så här söker du

Du söker stödet via Jordbruksverkets e-tjänst och för att kunna logga in så måste du ha en e-legitimation. Läs mer här om e-legitimation. 

Tänk på att du måste ha en fullmakt om du ska söka stöd för någon annans räkning, exempelvis för en förening eller juridisk person. Läs mer här om fullmakt.

Du ska ladda upp alla bilagor som krävs för stödet i e-tjänsten. Men om det inte skulle fungera så går det att skicka in bilagorna till Länsstyrelsen i Skåne till följande adress.

Länsstyrelsen Skåne

Landsbygd samverkan

291 86 Kristianstad         

 

Här hittar du fullständiga guider till e-ansökningstjänsterna:

Guide till e-tjänsten för ansökan om stöd

Guide till e-tjänsten för ansökan om utbetalning

Handlingsplan och bedömningsgrund

I den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet kan du läsa om vilka möjligheter som finns i Skåne. I handlingsplanen hittar du även bedömningsgrunderna för respektive stöd där du kan läsa mer om urvalskriterierna. 

Handlingsplan