Utlysningar maj 2016 inom förbättrad vattenkvalitet - kalkfilteranläggningar

Inom insatsen förbättrad vattenkvalitet gör Länsstyrelsen genom detta meddelande en särskild utlysning för åtgärdstypen kalkfilteranläggningar. Med kalkfilteranläggningar menas anläggningar, såsom brunnar och bäddar, i odlingslandskapet som fylls med ett lämpligt kalkmaterial i syfte att avskilja fosfor ur vatten för att förhindra att det når recipienten. Ansökningar ska ha kommit in senast den 24 juni 2016.

Utlysningen innebär att ansökningar som gäller kalkfilteranläggningar bara kommer att jämföras med varandra. Till denna utlysning avsätter Länsstyrelsen totalt högst 700 000 kr. För den eller de ansökningar som får högst poäng enligt bedömningsgrunderna kommer Länsstyrelsen att besluta om ersättning inom miljöinvestering för förbättrad vattenkvalitet. Detta är under förutsättning att ansökan uppfyller urvalskriterierna och att ersättningen som ansökan avser ryms inom budgeten för utlysningen. Om två ansökningar har lika många poäng kommer den ansökan prioriteras som har högst poäng i högst viktat kriterium.

Om ansökningar fortfarande inte går att skilja åt prioriteras det projekt som har lägst kvot mellan kostnad enligt ansökan och poängsumman efter viktning. Om projekten ändå inte går att skilja åt ska lottning avgöra.

Se LÄNK TILL URVALSKRITER samt PM_Utlysning inom förbättrad vattenkvalitet_maj 2016.pdf för mer information.