Investeringar inom rekreation och turism

Ett attraktivt och lättillgängligt naturlandskap är till nytta och nöje för både fastboende och besökare. Har du funderingar kring investeringar som, utifrån landsbygdens resurser, bidrar till att på olika sätt tillgängliggöra naturen? Det kan t ex vara att göra iordning promenadstigar eller kanske en naturlekplats, att skylta upp befintliga rekreationsområden så att fler personer eller nya målgrupper hittar dit. Stödet är ett projektstöd, vilket betyder att resultatet av investeringen ska vara till nytta för flera.

Ett attraktivt, tillgängligt naturlandskap till nytta och nöje för både boende och besökare!

Skånes prioritering

Skåne har en varierande natur och ett rikt kulturarv, med stora möjligheter för såväl ett aktivt friluftsliv som för att utveckla turism inom jakt, fiske, matupplevelser etc. Här finns 100 mil Skåneled, strövområden, slalomåkning, rodel, stuguthyrning och över 220 naturreservat, liksom många vandrings-, cykel- och ridleder som skulle kunna utnyttjas bättre.

Samtidigt är Skåne det län i Sverige som har lägst andel allemansrättslig mark och landskapet är på sina håll otillgängligt, med ett rationellt jordbruk och begränsningar i form av stora vägar och järnvägar. En viktig aspekt för utvecklingen är att tillgängliggöra våra naturområden och attraktioner, dels genom information, såsom skyltning, informationsbroschyrer och webbsidor men även att rent fysiskt nå dessa områden genom t ex anläggning av leder och badplatser. Att det finns goda förutsättningar för grön rekreation och ett aktivt friluftsliv främjar både folkhälsa och utveckling av näringslivet.

Vem kan söka?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, företag, föreningar och andra organisationer kan söka det här stödet.

Investeringsmöjligheter

Du kan få stöd för till exempel:

 • badplatser
 • lekplatser
 • leder för vandring, cykel, ridning, kanot .m.m.
 • turistinformation i form av t ex. skyltar, bokningssystem och annan programvara

Insatserna som görs ska vara till nytta för landsbygden. I begreppet landsbygd innefattas även mindre tätorter, med upp till 3 000 invånare. Gå in på SCB:s hemsida och ta reda på invånarantalet. Är du osäker på invånarantalet i en ort kan vi hjälpa dig att ta reda på det.

Kostnader du kan få stöd för

 • köp eller avbetalningsköp av nytt material och ny eller begagnad fast inredning
 • köp av tjänst för om-, ny- och tillbyggnad samt större reparationer
 • köp eller utveckling av programvara kopplat till investeringar i någon av punkterna ovan
 • tjänster som du köper av konsulter för att planera och genomföra investeringen

För anläggning av leder får du stöd i form av en enhetskostnad. Läs mer om detta på Jordbruksverkets hemsida under ”Enhetskostnader”. I din ansökan ska du då ange enhetskostnad istället för den faktiska beräknade kostnaden för investeringen.

Finansiering

För att en ansökan ska kunna bli aktuell för stöd måste den ha en budget på minst 100 000 kr.
Du måste alltid gå in med 10 procent privat finansiering.
Du behöver dessutom ha medfinansiering från någon annan offentlig aktör med minst 22,5 %.
Vi kan finansiera max 67,5 % av dina utgifter med stöd från Landsbygdsprogrammet.

Offentlig aktör - Om en offentlig aktör står som sökande kan stöd från landsbygdsprogrammet ges med högst 70 procent av stödberättigande utgifter, under förutsättning att minst 30 procent av totalkostnaden finansieras av annat offentligt stöd.

Så här söker du

Du skickar in din ansökan via Jordbruksverkets e-tjänst Mina sidor. Till din ansökan ska du skicka in ett antal bilagor, varav vissa är obligatoriska. Det framgår av ansökansformuläret vilka bilagor du ska skicka in. För att Länsstyrelsen ska handlägga din ansökan måste den vara komplett. En ansökan är komplett om du får ett kvitto som säger att din ansökan är redo för handläggning. Observera att Länsstyrelsen kommer att göra en kreditupplysning vid handläggning av din ansökan.

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar behöver du en fullmakt. Läs mer om fullmakter.

 

Ni kan som tillägg även söka för turistinformation:

 

Ta reda på vilka underlag du behöver för att göra din ansökan

För att kunna få stöd behöver du skaffa de tillstånd och godkännanden som krävs för investeringen. Därför kan du komma att behöva flera olika underlag när du ska göra din ansökan. Vissa tillstånd kan du inte få förrän investeringen är genomförd, i så fall får du redovisa dem när projektet avslutas.

I ansökan kommer du att behöva uppge:

 • vad ditt projekt eller din investering ska göra
 • vilka som ska genomföra projektet eller investeringen
 • budget och finansiering
 • tidsplan med slutdatum för när projektet ska vara genomfört
 • varför du vill genomföra projektet
 • vem som är målgruppen
 • vilka mål du har med investeringen eller projektet
 • hur du ska ta tillvara resultatet  

Då kan du söka

Vi tar emot ansökningar löpande. Viktigt att tänka på är att du ska skicka in din ansökan innan du påbörjar investeringen och innan du börjar betala kostnader. Om du beviljas stöd för din ansökan kan du bara få ersättning för kostnader som har uppstått tidigast den dag ansökan lämnades in.

Så går urvalet till

De satsningar som bidrar mest till landsbygdsprogrammets mål kommer att beviljas pengar. För att utvärdera din ansökan används så kallade urvalskriterier. Det finns både nationella och regionala (skånska) urvalskriterier.

För den här åtgärden kommer vi i första hand att prioritera ansökningar som bidrar till ett ökat utbud av aktiviteter på landsbygden, investeringar som bidrar till ökad tillgänglighet samt investeringar som utvecklar bygden som besöksmål. Ansökningar som har annan offentlig medfinansiering på minst 35 procent av den totala offentliga finansieringen kommer vi att värdera högre. Det gäller även för ansökningar som har en tydlig koppling till andra mål och planer samt ansökningar som kan visa på att det finns en långsiktig lösning på förvaltningen av investeringen. Med detta menas att det finns någon aktör som kan förvalta investeringen under minst fem år.

Läs mer om nationella och regionala urvalskriterier för insatsen ”Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och turism samt turistinformation” i Länsstyrelsens bedömningsgrund (du hittar den i rutan till höger på den här sidan). Vi har även på sidan "Ansökningshjälp" bedömningsgrunder för varje stöd. Dessa tillsammans med förtydliganden gör det lättare för dig att fylla i ansökan. Läs mer här.

Då får du besked

Ansökningar handläggs och beslutas löpande. Du får besked om beslut så snart din ansökan är så komplett att vi kan göra en fullständig bedömning av den.  

Så betalas stödet ut

Stödet betalas ut i efterhand. Det innebär att du måste arbeta upp kostnader och redovisa dem till Länsstyrelsen innan pengar betalas ut. Du kan ansöka om utbetalning under projektets gång, men 20 procent av stödet betalas ut först när investeringen har blivit slutbesiktigad och godkänd av Länsstyrelsen.

Efter projektets slut

Den investering du har fått stöd för måste finnas kvar i minst fem år från dagen för slututbetalning. Om verksamheten till exempel byter ägare inom fem år måste den nye ägaren fortsätta som du hade tänkt, annars finns det risk för att du blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet.  

Varför vill Sverige och EU investera i dig och din satsning?

Landsbygdsprogrammet är en av byggstenarna i EU:s satsningar på tillväxt och god ekonomi i Europa. Programmet ska bidra till fler jobb, ökad konkurrenskraft och en bättre miljö på landsbygden. Det är ett målstyrt program, vilket innebär att de satsningar som prioriteras för stöd ska bidra till att nå de mål som finns uppsatta för programmet. Du kan läsa mer om landsbygdsprogrammet här.

 

 

 

Foto: Kerstin Söderlind

Åtta frågor

Ni har en idé för den skånska landsbygden där nyttan tillfaller många, men vill veta om den passar inom ramen för landsbygdsprogrammet? Svara på åtta frågor så kan vi ge er återkoppling om hur ni kan gå vidare. Här hittar ni frågorna samt vart ni ska maila svaren.

Åtta frågor

 

Så här söker du

Du söker stödet via Jordbruksverkets e-tjänst och för att kunna logga in så måste du ha en e-legitimation. Läs mer här om e-legitimation. 

Tänk på att du måste ha en fullmakt om du ska söka stöd för någon annans räkning, exempelvis för en förening eller juridisk person. Läs mer här om fullmakt.

Du ska ladda upp alla bilagor som krävs för stödet i e-tjänsten. Men om det inte skulle fungera så går det att skicka in bilagorna till Länsstyrelsen i Skåne till följande adress.

Länsstyrelsen Skåne

Landsbygd samverkan

291 86 Kristianstad         

 

Här hittar du fullständiga guider till e-ansökningstjänsterna:

Guide till e-tjänsten för ansökan om stöd

Guide till e-tjänsten för ansökan om utbetalning

Handlingsplan och bedömningsgrunder

I den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet kan du läsa om vilka möjligheter som finns i Skåne. I handlingsplanen hittar du även bedömningsgrunderna för respektive stöd där du kan läsa mer om urvalskriterierna. 

Handlingsplan

 Karttjänst Skånes leder

Länsstyrelsen Skåne har en karttjänst där många av Skånes vandring-, cykel, vatten- och ridleder finns presenterade. Gå gärna in och titta vad som finns i ert närområde.

Läs mer om Länsstyrelsen Skånes ledinventeringsarbete

Har ni anlagt en led lägger vi gärna in den i kartan. Kontakta Malin Andersson, 010-224 13 27 malin.andersson@lansstyrelsen.se