Investeringar i service på landsbygden

Äger du en butik eller ett tankställe, och funderar på nya investeringar, kanske för att ge kunna utöka öppettiderna eller locka nya målgrupper? Eller vill du utveckla en servicepunkt, där flera olika typer av service finns samlade, och samtidigt skapa en naturlig mötesplats för dem som rör sig på landsbygden? Då är det här investeringsstödet kanske något för dig! Stödet är ett projektstöd, vilket betyder att resultatet av insatsen ska vara till nytta för flera.

Bra förutsättningar skapar engagemang för lokal utveckling!

Skånes prioritering

Snabb och enkel tillgång till olika typer av service och mötesplatser är betydelsefullt för att göra landsbygden attraktiv för boende och besökare. Att kunna handla livsmedel, låna böcker, tanka bilen eller kanske ta en fika är dock inte alltid en självklarhet när man kommer till mindre orter, eller ut på landsbygden. När social service avvecklas, skola, sjukvård och affär försvinner från byn, blir det mindre attraktivt att bosätta sig där. När servicen försvinner, försvinner också många lokala jobb.
Med det här stödet hoppas vi ska kunna ge bättre förutsättningar för konkurrenskraftigt företagande på Skånes landsbygd, med en ökad livskvalitet och samhällsnytta för dem som bor och besöker landsbygden.

Vem kan söka?

Företag, kommuner, landsting, regioner, myndigheter, föreningar och andra organisationer kan söka det här stödet.

Investeringsmöjligheter

Du kan få stöd om du investerar i lokal service som t ex.:

 • dagligvarubutiker
 • drivmedelsanläggningar
 • serviceställen (se förklaring nedan)

Serviceställen kan inrättas i dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar, men även i t ex gårdsbutiker, på campingplatser, på värdshus eller i bygdegårdar. Det kan vara en kombination av kommersiell service, så som dagligvaror och drivmedel, tillsammans med exempelvis medborgarinformation, betaltjänster, kontanthantering, ombudsverksamhet för post- och pakethantering.

Insatserna som görs ska vara till nytta för landsbygden. I begreppet landsbygd innefattas även mindre tätorter, med upp till 3 000 invånare. Är du osäker på invånarantalet i en ort kan vi hjälpa dig, eller så kan du gå in på SCB:s hemsida och ta reda på det. 

Kostnader du kan få stöd för:

 • köp av byggnad för dagligvarubutik, drivmedelsstation eller serviceställe
 • om-, ny- och tillbyggnad samt större reparationer, material och fast inredning
 • programvara kopplat till investeringar i någon av punkterna ovan
 • utrustning som behövs för att kunna driva verksamheten
 • köpt tjänst för att planera och genomföra investeringen

Finansiering

Du kan få högst 600 000 kr i stöd från landsbygdsprogrammet för din investering. Det finns två olika alternativ för stöd, beroende på vilken typ av investering du vill göra.

 1. Stöd ges till 50 procent av projektets godkända kostnader. För att en ansökan ska kunna bli aktuell för stöd måste den ha en budget på minst 50 000 kronor.
 2. Stöd ges till 90 procent av projektets godkända kostnader om någon av nedanstående förutsättningar är uppfylld. För att en ansökan ska kunna bli aktuell för stöd måste den ha en budget på minst 30 000 kronor.

• investeringen leder till förbättrad tillgänglighet

• investeringen avser nystart av nedlagd butik

• investeringen främjar miljö och klimat, exempelvis genom energieffektivisering

Så här söker du

Du skickar in din ansökan via Jordbruksverkets e-tjänst Mina sidor. Till din ansökan ska du skicka in ett antal bilagor, varav vissa är obligatoriska. Det framgår av ansökansformuläret vilka bilagor du ska skicka in. För att Länsstyrelsen ska handlägga din ansökan måste den vara komplett. En ansökan är komplett om du får ett kvitto som säger att din ansökan är redo för handläggning. Observera att Länsstyrelsen kommer att göra en kreditupplysning vid handläggning av din ansökan.

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar behöver du en fullmakt. Läs mer om fullmakter.

Ta reda på vilka underlag du behöver för att göra din ansökan

För att kunna få stöd behöver du skaffa de tillstånd och godkännanden som krävs för investeringen. Därför kan du komma att behöva flera olika underlag när du ska göra din ansökan. Vissa tillstånd kan du inte få förrän investeringen är genomförd, i så fall får du redovisa dem när projektet avslutas.

I ansökan kommer du att behöva uppge:

 • vad ditt projekt eller din investering ska göra
 • vilka som ska genomföra projektet eller investeringen
 • budget och finansiering
 • tidsplan med slutdatum för när projektet ska vara genomfört
 • varför du vill genomföra projektet
 • vem som är målgruppen
 • vilka mål du har med investeringen eller projektet
 • hur du ska ta tillvara resultatet

Då kan du söka

Vi tar emot ansökningar, handlägger, kompletterar och beslutar löpande under året. Viktigt att tänka på är att du ska skicka in din ansökan innan du påbörjar investeringen och innan du börjar betala kostnader. Om du beviljas stöd för din ansökan kan du bara få ersättning för kostnader som har uppstått tidigast den dag ansökan lämnades in.

Så går urvalet till

De satsningar som bidrar mest till landsbygdsprogrammets mål kommer att beviljas pengar. För att utvärdera din ansökan används så kallade urvalskriterier. Det finns både nationella och regionala (skånska) urvalskriterier.

För den här åtgärden kommer vi att prioritera ansökningar som bidrar till att målen i det regionala serviceprogrammet uppnås samt ansökningar som bidrar till lokala servicepunkter eller ökar tillgängligheten för olika målgrupper. Insatser som samverkar med andra parter kommer också att värderas högre. 

Läs mer om nationella och regionala urvalskriterier för insatsen ”Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden” i Länsstyrelsens bedömningsgrund (du hittar den i rutan till höger på den här sidan). Vi har även på sidan "Ansökningshjälp" bedömningsgrunderna för detta stödet i ett särskilt hjälpdokument. Läs mer här.

Då får du besked

Ansökningar handläggs och beslutas löpande. Du får besked om beslut så snart din ansökan är så komplett att vi kan göra en fullständig bedömning av den.  

Så betalas stödet ut

Stödet betalas ut i efterhand. Det innebär att du måste arbeta upp kostnader och redovisa dem till Länsstyrelsen innan pengar betalas ut. Du kan ansöka om delutbetalning under projektets gång, men 20 procent av stödet betalas ut först när investeringen har blivit slutbesiktigad och godkänd av Länsstyrelsen. Vissa projektägare kan också få en del av stödet i förskott, läs mer om det på Jordbruksverkets hemsida.

Efter projektets slut

Den investering du har fått stöd för måste finnas kvar i minst fem år från dagen för slututbetalning. Om verksamheten till exempel byter ägare inom fem år måste den nye ägaren fortsätta som du hade tänkt, annars finns det risk för att du blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet.  

Varför vill Sverige och EU investera i dig och din satsning?

Landsbygdsprogrammet är en av byggstenarna i EU:s satsningar på tillväxt och god ekonomi i Europa. Programmet ska bidra till fler jobb, ökad konkurrenskraft och en bättre miljö på landsbygden. Det är ett målstyrt program, vilket innebär att de satsningar som prioriteras för stöd ska bidra till att nå de mål som finns uppsatta för programmet. Du kan läsa mer om landsbygdsprogrammet här.

 Content Editor

​På Tillväxtverkets hemsida hittar du fler stöd till service på landsbygden

Servicebidrag

Hemsändarbidrag

Särskilt driftstöd till daglinvarubutiker

Lokala servicelösningar

Åtta frågor

Ni har en idé för den skånska landsbygden där nyttan tillfaller många, men vill veta om den passar inom ramen för landsbygdsprogrammet? Svara på åtta frågor så kan vi ge er återkoppling om hur ni kan gå vidare. Här hittar ni frågorna samt vart ni ska maila svaren.

Åtta frågor

 

 

Så här söker du

Du söker stödet via Jordbruksverkets e-tjänst och för att kunna logga in så måste du ha en e-legitimation. Läs mer här om e-legitimation. 

Tänk på att du måste ha en fullmakt om du ska söka stöd för någon annans räkning, exempelvis för en förening eller juridisk person. Läs mer här om fullmakt.

Du ska ladda upp alla bilagor som krävs för stödet i e-tjänsten. Men om det inte skulle fungera så går det att skicka in bilagorna till Länsstyrelsen i Skåne till följande adress.

Länsstyrelsen Skåne

Landsbygd samverkan

291 86 Kristianstad         

 

Här hittar du fullständiga guider till e-ansökningstjänsterna:

Guide till e-tjänsten för ansökan om stöd

Guide till e-tjänsten för ansökan om utbetalning

Handlingsplan och bedömningsgrund

I den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet kan du läsa om vilka möjligheter som finns i Skåne. I handlingsplanen hittar du även bedömningsgrunderna för respektive stöd där du kan läsa mer om urvalskriterierna. 

Handlingsplan