Investeringar i natur- och kulturmiljöer

Den här investeringsmöjligheten syftar till att bevara och utveckla landskapets natur- och kulturvärden. Målet är ett varierat och attraktivt landskap med natur- och kulturmiljöer som hävdas och är i gott skick. Stödet är ett projektstöd, vilket betyder att resultatet av insatsen ska komma flera människor till nytta.

Skånes prioritering

Skånes kulturmiljöer utgör en betydande resurs för landsbygden. Även höga naturvärden kan vara kopplade till kulturmiljöer, exempelvis odlingsrösen och alléer.

Odlingslandskapets småbiotoper ligger ofta som insprängda öar eller linjer i det omgivande brukade landskapet. De är väldigt viktiga eftersom de ofta har höga kultur- och naturvärden, och bidrar med att upprätthålla viktiga ekosystemtjänster som exempelvis näringsretention, pollinering och naturlig skadedjursbekämpning. Åkerholmar, stenrösen, åkerkanter, diken och våtmarker är exempel på viktiga biotoper som är värda att bevara. Genom att skapa och bevara specifika biotoper gynnas den biologiska mångfalden och vårt varierade landskap bevaras.

Vem kan söka?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, företag, föreningar och andra organisationer kan söka det här stödet.

Investeringsmöjligheter

Stöd lämnas till investeringar som bidrar till att förstärka landskapets natur- och kulturvärden. För att berättiga till stöd måste investeringen även bidra till att främja utveckling av en attraktiv boendemiljö för boende i bygden, främja friluftsliv och rekreation eller ge bättre förutsättningar för turism och annat företagande i bygden.

De här insatserna kan du få stöd för:

 • restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, inklusive överloppsbyggnader
 • återskapande av park- och trädgårdsmiljöer, murar, gärdsgårdar och andra värdefulla kulturmiljöer
 • anläggning och restaurering av småbiotoper och andra värdefulla naturmiljöer

Insatserna som görs ska vara till nytta för landsbygden. I begreppet landsbygd innefattas även mindre tätorter, med upp till 3 000 invånare. Gå in på SCB:s hemsida och ta reda på invånarantalet. Är du osäker på invånarantalet i en ort kan vi hjälpa dig att ta reda på det.

Kostnader du kan få stöd för

 • köp eller avbetalningsköp av nytt eller återanvänt material
 • tjänster som du köper av konsulter

Finansiering

Föreningar - För att en ansökan ska kunna bli aktuell för stöd måste den ha en budget på minst 50 000 kr. Du måste alltid gå in med 10 procent privat finansiering. Du behöver dessutom ha medfinansiering från någon annan offentlig aktör med minst 22,5 %.
Vi kan finansiera max 67,5 % av dina utgifter med stöd från Landsbygdsprogrammet.

Offentlig aktör - Om en offentlig aktör står som sökande kan stöd från landsbygdsprogrammet ges med högst 70 procent av stödberättigande utgifter, under förutsättning att minst 30 procent av totalkostnaden finansieras av annat offentligt stöd.

Företag - Stöd ges till 50 procent av stödberättigande utgifter om sökanden är ett företag som äger fastigheten där insatsen görs. Om ett företag är sökande krävs inget övrigt nationellt offentligt stöd. Du måste dock alltid ha minst 50 procent privat finansiering.

 

Så här söker du

Du skickar in din ansökan via Jordbruksverkets e-tjänst Mina sidor. Till din ansökan ska du skicka in ett antal bilagor, varav vissa är obligatoriska. Det framgår av ansökansformuläret vilka bilagor du ska skicka in. För att Länsstyrelsen ska handlägga din ansökan måste den vara komplett. En ansökan är komplett om du får ett kvitto som säger att din ansökan är redo för handläggning. Observera att Länsstyrelsen kommer att göra en kreditupplysning vid handläggning av din ansökan.

 

Ta reda på vilka underlag du behöver för att göra din ansökan

För att kunna få stöd behöver du skaffa de tillstånd och godkännanden som krävs för investeringen. Därför kan du komma att behöva flera olika underlag när du ska göra din ansökan. Vissa tillstånd kan du inte få förrän investeringen är genomförd, i så fall får du redovisa dem när projektet avslutas.

 

I ansökan kommer du att behöva uppge:

 • vad ditt projekt eller din investering ska göra
 • vilka som ska genomföra projektet eller investeringen
 • budget och finansiering
 • tidsplan med slutdatum för när projektet ska vara genomfört
 • varför du vill genomföra projektet
 • vem som är målgruppen
 • vilka mål du har med investeringen eller projektet
 • hur du ska ta tillvara resultatet

Då kan du söka

Vi tar emot ansökningar löpande. Viktigt att tänka på är att du ska skicka in din ansökan innan du påbörjar investeringen och innan du börjar betala kostnader. Om du beviljas stöd för din ansökan kan du bara få ersättning för kostnader som har uppstått tidigast den dag ansökan lämnades in.

Så går urvalet till

De satsningar som bidrar mest till landsbygdsprogrammets mål kommer att beviljas pengar. För att utvärdera din ansökan används så kallade urvalskriterier. Det finns både nationella och regionala (skånska) urvalskriterier.

För den här åtgärden kommer vi i första hand att prioritera ansökningar som görs i en natur- eller kulturmiljö med särskilt höga värden. Det kan gälla en kulturmiljö som är utpekad i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram, ingår i ett område som är av riksintresse för kulturmiljövården eller är en unik kulturmiljö. Det kan också vara insatser som förväntas gynna hotade arter, naturtyper, skyddsvärda träd eller andra prioriterade miljöer eller gälla en småbiotop som har en roll som spridningskorridor. Även ansökningar som gör att målgruppen kan få tillträde till en plats som tidigare varit otillgänglig är prioriterade, liksom ansökningar som har annan offentlig medfinansiering på minst 35 procent.

Läs mer om nationella och regionala urvalskriterier för insatsen ”Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer” i Länsstyrelsens bedömningsgrund (du hittar den i rutan till höger på den här sidan).

Läs även på sidan "Ansökningshjälpen" och dokumentet Bedömningsgrund för natur och kultur

Då får du besked

Ansökningar tas emot, handläggs, kompletteras och beslutas löpande under året.

Så betalas stödet ut

Stödet betalas ut i efterhand. Det innebär att du måste arbeta upp kostnader och redovisa dem till Länsstyrelsen innan pengar betalas ut. Du kan ansöka om utbetalning under projektets gång, men 20 procent av stödet betalas ut först när investeringen har blivit slutbesiktigad och godkänd av Länsstyrelsen.

Efter projektets slut

Den investering du har fått stöd för måste finnas kvar i minst fem år från dagen för slututbetalning. Om verksamheten till exempel byter ägare inom fem år måste den nye ägaren fortsätta som du hade tänkt, annars finns det risk för att du blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet.

Varför vill Sverige och EU investera i dig och din satsning?

Landsbygdsprogrammet är en av byggstenarna i EU:s satsningar på tillväxt och god ekonomi i Europa. Programmet ska bidra till fler jobb, ökad konkurrenskraft och en bättre miljö på landsbygden. Det är ett målstyrt program, vilket innebär att de satsningar som prioriteras för stöd ska bidra till att nå de mål som finns uppsatta för programmet. Du kan läsa mer om landsbygdsprogrammet här.

 

Skånelänga Foto: Kristina Larsson 

 

Åtta frågor

Ni har en idé för den skånska landsbygden där nyttan tillfaller många, men vill veta om den passar inom ramen för landsbygdsprogrammet? Svara på åtta frågor så kan vi ge er återkoppling om hur ni kan gå vidare. Här hittar ni frågorna samt vart ni ska maila svaren.

Åtta frågor

 

Så här söker du

Du söker stödet via Jordbruksverkets e-tjänst och för att kunna logga in så måste du ha en e-legitimation. Läs mer här om e-legitimation. 

Tänk på att du måste ha en fullmakt om du ska söka stöd för någon annans räkning, exempelvis för en förening eller juridisk person. Läs mer här om fullmakt.

Du ska ladda upp alla bilagor som krävs för stödet i e-tjänsten. Men om det inte skulle fungera så går det att skicka in bilagorna till Länsstyrelsen i Skåne till följande adress.

Länsstyrelsen Skåne

Landsbygd samverkan

291 86 Kristianstad         

 

Här hittar du fullständiga guider till e-ansökningstjänsterna:

Guide till e-tjänsten för ansökan om stöd

Guide till e-tjänsten för ansökan om utbetalning

Handlingsplan och bedömningsgrunder

I den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet kan du läsa om vilka möjligheter som finns i Skåne. I handlingsplanen hittar du även bedömningsgrunderna för respektive stöd där du kan läsa mer om urvalskriterierna. 

Handlingsplan