Investeringar i kulturhistoriskt värdefulla byggnader - hembygdsgårdar

Den här investeringsmöjligheten syftar till att bevara och utveckla landskapets natur- och kulturvärden. Målet är ett varierat och attraktivt landskap med natur- och kulturmiljöer som hävdas och är i gott skick. Stödet är ett projektstöd, vilket betyder att resultatet av insatsen ska komma flera människor till nytta.

Här finns möjlighet för hembygdsföreningar att söka pengar genom Landsbygdsprogrammet för att utveckla hembygdsgårdar som mötesplatser eller besöks- och turistmål.  Stödet kräver 25 % medfinansiering från en annan offentlig aktör, något som har gjort det mycket svårt för hembygdsföreningarna.

Nu finns det samfinansieringsmöjligheter!

Länsstyrelsen avsätter nu medel för medfinansiering via kulturmiljöbidraget. Vi hoppas att det underlättar möjligheterna att ansöka om stöd. Under 2018 och 2019 avsätts 500 000kr per år från kulturmiljöbidraget. För att pengarna ska kunna komma flera till del sätter Länsstyrelsen ett tak för projekten till omkring 300 000 kr. Viktigt att känna till är att föreningen själv måste bekosta 10 % av de totala kostnaderna.

Samfinansiering mellan landsbygdsprogrammet och kulturmiljöbidraget kan komma ifråga för projekt som omfattar något av följande:

 • Restaurering, om- och tillbyggnad av hembygdsgård, inklusive investeringar som gör att hembygdsgården blir mer tillgänglig för olika människor.
 • Skyltar och andra anordningar för att informera besökare om bygden kopplat till hembygdsgården.
 • Återskapande av trädgårds- och gårdsmiljöer kring hembygdsgården

Den miljö eller byggnad som berörs ska bedömas ha kulturhistoriskt värde. För att kunna få del av stöden under 2019 måste ansökningarna vara inlämnade senast den 15 oktober 2018.

För mer information om stöden kontakta:

Landsbygdsprogrammet: Sara Aurelius tfn 010-2241230 eller sara.aurelius@lansstyrelsen.se

Kulturmiljöbidraget: Britta Roos tfn 010-224 12 90 eller britta.roos@lansstyrelsen.se

Läs mer om kulturmiljöbidraget

Här nedan kan du läsa mer om Landsbygdsprogrammets möjligheter till investeringar i kulturhistoriskt värdefulla byggnader - hembygdsgårdar.

Skånes prioritering

Skånes kulturmiljöer utgör en betydande resurs för landsbygden. Lokalt engagemang, bygdegemenskap och turistnäring har ofta kulturmiljön som grund. Kyrkor, byggnadsminnen och fornlämningar har ett skydd genom Kulturminneslagen och för dessa finns särskilt riktade stöd att tillgå. Mycket kvarstår dock att skydda av landsbygdens kulturhistoriskt värdefulla miljöer. För att kunna bevara, använda och utveckla dessa behövs ekonomiska resurser och engagemang, såväl privat som offentligt. Ett hot mot landsbygdens kulturmiljöer är exploatering, men även bristande ekonomiska resurser.

Vem kan söka?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, företag, föreningar och andra organisationer kan söka det här stödet.

Investeringsmöjligheter

Du kan få stöd för investeringar som bidrar till att utveckla hembygdsgårdar som mötesplatser eller besöks- och turistmål. Med hembygdsgård menas en eller flera byggnader som är öppna för allmänheten och som har ett historiskt värde och en social funktion för samhället. Det kan exempelvis vara gamla kvarnbyggnader, smedjor eller vattenkraftverk. Du kan även få stöd för investeringar i kulturhistoriskt värdefulla byggnader som finns på en annan plats än själva hembygdsgården, men som ingår i hembygdsgårdens verksamhet.

Viktigt att tänka på är att en investering måste bidra till utveckling av hembygdsgårdens verksamhet för att kunna få stöd. Du kan inte få stöd enbart för att bibehålla en byggnad, t ex lägga om ett tak för att en byggnad inte ska förfalla. Investeringen måste vara en del i ett utvecklingsarbete, t ex restaurera en byggnad för att kunna göra den tillgänglig för allmänheten genom visningar och på så vis utöka hembygdsgårdens attraktivitet.  

De här insatserna kan du få stöd för:

 • restaurera, bygga till eller bygga om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, inklusive investeringar som bidrar till att hembygdsgården blir mer tillgänglig för olika människor.
 • bygga en ny anläggning för service till besökare i anslutning till en hembygdsgård
 • faciliteter för information till besökare om bygden kopplat till hembygdsgården
 • återskapande av trädgårds- och gårdsmiljöer kring hembygdsgården
 • restaurera, bygga till och bygga om andra kulturhistoriska byggnader med koppling till hembygdsgårdens verksamhet

Kostnader du kan få stöd för

 • köp eller avbetalningsköp av nytt eller återanvänt material och ny, fast inredning
 • tjänster som du köper av konsulter

Finansiering

Offentlig aktör - Om en offentlig aktör står som sökande kan stöd från landsbygdsprogrammet ges med högst 70 procent av stödberättigande utgifter, under förutsättning att minst 30 procent av totalkostnaden finansieras av annat offentligt stöd.

Företag - Stöd ges till 50 procent av stödberättigande utgifter om sökanden är ett företag som äger fastigheten där insatsen görs. Om ett företag är sökande krävs inget övrigt nationellt offentligt stöd. Dock måste du alltid ha minst 50 procent privat finansiering.

Övriga sökande - Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter i övriga fall. Medfinansiering från en annan offentlig aktör krävs för att kunna bli beviljad stödet. Medfinansieringen ska vara minst 25% av stödbeloppet. Dock måste du alltid ha minst 10 procent privat finansiering.

För att en ansökan ska kunna bli aktuell för stöd måste den ha en budget på minst 50 000 kr.

Så här söker du

Du skickar in din ansökan via Jordbruksverkets e-tjänst Mina sidor. Till din ansökan ska du skicka in ett antal bilagor, varav vissa är obligatoriska. Det framgår av ansökansformuläret vilka bilagor du ska skicka in. För att Länsstyrelsen ska handlägga din ansökan måste den vara komplett. En ansökan är komplett om du får ett kvitto som säger att din ansökan är redo för handläggning. Observera att Länsstyrelsen kommer att göra en kreditupplysning vid handläggning av din ansökan.

 

Ta reda på vilka underlag du behöver för att göra din ansökan

För att kunna få stöd behöver du skaffa de tillstånd och godkännanden som krävs för investeringen. Därför kan du komma att behöva flera olika underlag när du ska göra din ansökan. Vissa tillstånd kan du inte få förrän investeringen är genomförd, i så fall får du redovisa dem när projektet avslutas. I ansökan kommer du att behöva uppge:

 • vad ditt projekt eller din investering ska göra
 • vilka som ska genomföra projektet eller investeringen
 • budget och finansiering
 • tidsplan med slutdatum för när projektet ska vara genomfört
 • varför du vill genomföra projektet
 • vem som är målgruppen
 • vilka mål du har med investeringen eller projektet
 • hur du ska ta tillvara resultatet

Då kan du söka

Vi tar emot ansökningar löpande. Viktigt att tänka på är att du ska skicka in din ansökan innan du påbörjar investeringen och innan du börjar betala kostnader. Om du beviljas stöd för din ansökan kan du bara få ersättning för kostnader som har uppstått tidigast den dag ansökan lämnades in.

Så går urvalet till

De satsningar som bidrar mest till landsbygdsprogrammets mål kommer att beviljas pengar. För att utvärdera din ansökan används så kallade urvalskriterier. Det finns både nationella och regionala (skånska) urvalskriterier.

För den här åtgärden kommer vi i första hand att prioritera ansökningar från föreningar som är medlemmar i Skånes Hembygdsförbund och som bidrar till att bevara, restaurera eller utveckla kulturhistoriskt värdefulla byggnader liksom ansökningar som kan visa på att det finns en långsiktig lösning på förvaltningen av investeringen. Med detta menas att någon tar på sig det långsiktiga ansvaret (minst fem år från datum för slututbetalning) för investeringen och skriver ett avtal om detta.

Läs mer om nationella och regionala urvalskriterier för insatsen ”Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer” i Länsstyrelsen bedömningsgrund (du hittar den i rutan till höger på den här sidan).

Du kan även läsa vår ansökningshjälp för just det här stödet.

Då får du besked

Ansökningar tas emot, handläggs, kompletteras och beslutas löpande under året.

Så betalas stödet ut

Stödet betalas ut i efterhand. Det innebär att du måste arbeta upp kostnader och redovisa dem till Länsstyrelsen innan pengar betalas ut. Du kan ansöka om utbetalning under projektets gång, men 20 procent av stödet betalas ut först när investeringen har blivit slutbesiktigad och godkänd av Länsstyrelsen.

Efter projektets slut

Den investering du har fått stöd för måste finnas kvar i minst fem år från dagen för slututbetalning. Om verksamheten till exempel byter ägare inom fem år måste den nye ägaren fortsätta som du hade tänkt, annars finns det risk för att du blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet.

Varför vill Sverige och EU investera i dig och din satsning?

Landsbygdsprogrammet är en av byggstenarna i EU:s satsningar på tillväxt och god ekonomi i Europa. Programmet ska bidra till fler jobb, ökad konkurrenskraft och en bättre miljö på landsbygden. Det är ett målstyrt program, vilket innebär att de satsningar som prioriteras för stöd ska bidra till att nå de mål som finns uppsatta för programmet.

Du kan läsa mer om landsbygdsprogrammet här.

Åtta frågor

Ni har en idé för den skånska landsbygden där nyttan tillfaller många, men vill veta om den passar inom ramen för landsbygdsprogrammet? Svara på åtta frågor så kan vi ge er återkoppling om hur ni kan gå vidare. Här hittar ni frågorna samt vart ni ska maila svaren.

Åtta frågor

 

Så söker du

Du söker stödet via Jordbruksverkets e-tjänst och för att kunna logga in så måste du ha en e-legitimation. Läs mer här om e-legitimation. 

Tänk på att du måste ha en fullmakt om du ska söka stöd för någon annans räkning, exempelvis för en förening eller juridisk person. Läs mer här om fullmakt.

Du ska ladda upp alla bilagor som krävs för stödet i e-tjänsten. Men om det inte skulle fungera så går det att skicka in bilagorna till Länsstyrelsen i Skåne till följande adress.

Länsstyrelsen Skåne

Landsbygd samverkan

291 86 Kristianstad         

 

Här hittar du fullständiga guider till e-ansökningstjänsterna:

Guide till e-tjänsten för ansökan om stöd

Guide till e-tjänsten för ansökan om utbetalning

Handlingsplan och bedömningsgrund

I den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet kan du läsa om vilka möjligheter som finns i Skåne. I handlingsplanen hittar du även bedömningsgrunderna för respektive stöd där du kan läsa mer om urvalskriterierna. 

Handlingsplan