Investeringar i fritids- och idrottsanläggningar och samlingslokaler

Har du idéer kring investeringar som kan främja utbudet av fritidsaktiviteter på landsbygden? Har du kanske en fungerande verksamhet, men behöver renovera eller bygga ut befintliga lokaler? Då är det här rätt stöd för dig! Stödet kan ges till investeringar i olika typer av samlingslokaler, både för idrott och för andra typer av fritidsverksamheter. Stödet är ett projektstöd, vilket betyder att resultatet av insatsen ska komma flera människor till nytta.

Skånes prioritering

För en aktiv landsbygd behövs mötesplatser och anläggningar där barn och vuxna kan utöva idrott och andra fritidsintressen. Idag avfolkas landsbygden, och fotbollsplanen, scoutlokalen och hembygdsgården står allt oftare tom och det blir svårare att få råd med underhåll av dessa lokaler. Med samlade krafter kan vi stärka förutsättningarna för det önskade livet på landet, med allt vad det innebär av livskvalitet och samhällsnytta. Det viktigt att investera i landsbygdens resurser för att behålla en levande landsbygd som lockar inflyttare. 

Vem kan söka?

Föreningar och andra organisationer, kommuner, regioner, myndigheter och företag kan söka det här stödet.

Investeringsmöjligheter

Du kan få stöd för investeringar i följande lokaler, för insatser som syftar till att utöka aktiviteter eller bibehåller befintliga inom idrott, kultur och annan fritidssysselsättning:

 • anläggningar för idrotts- och fritidssysselsättning
 • samlingslokaler för olika typer av aktiviteter

Insatserna som görs ska vara till nytta för landsbygden. I begreppet landsbygd innefattas även mindre tätorter, med upp till 3 000 invånare. Är du osäker på invånarantalet i en ort kan vi hjälpa dig, eller gå in på SCB:s hemsida och ta reda på det.

Kostnader du kan få stöd för

 • om-, ny- och tillbyggnad samt större reparationer av lokaler, inklusive material och fast inredning

 • tjänster som du köper av konsulter för att planera och genomföra investeringen

 • köp eller utveckling av programvara med koppling till investeringen 

Finansiering

För att en ansökan ska kunna bli aktuell för stöd måste den ha en budget på minst 100 000 kr.
Du måste alltid gå in med 10 procent privat finansiering.
Du behöver ha medfinansiering från någon annan offentlig aktör med minst 22,5 %.
Vi kan finansiera upp till 67,5 % av dina utgifter med stöd från Landsbygdsprogrammet, men max  450 000 kr.

Offentlig aktör - Om en offentlig aktör står som sökande kan stöd från landsbygdsprogrammet ges med högst 70 procent av stödberättigande utgifter, under förutsättning att minst 30 procent av totalkostnaden finansieras av annat offentligt stöd.

Så här söker du

Du skickar in din ansökan via Jordbruksverkets e-tjänst Mina sidor. Till din ansökan ska du skicka in ett antal bilagor, varav vissa är obligatoriska. Det framgår av ansökansformuläret vilka bilagor du ska skicka in. För att Länsstyrelsen ska handlägga din ansökan måste den vara komplett. En ansökan är komplett om du får ett kvitto som säger att din ansökan är redo för handläggning. Observera att Länsstyrelsen kommer att göra en kreditupplysning vid handläggning av din ansökan. 

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar behöver du en fullmakt. Läs mer om fullmakter här.

 

Ta reda på vilka underlag du behöver för att göra din ansökan

För att kunna få stöd behöver du skaffa de tillstånd och godkännanden som krävs för investeringen. Därför kan du komma att behöva flera olika underlag när du ska göra din ansökan. Vissa tillstånd kan du inte få förrän investeringen är genomförd, i så fall får du redovisa dem när projektet avslutas.

I ansökan kommer du att behöva uppge:

 • vad ditt projekt eller din investering ska göra
 • vilka som ska genomföra projektet eller investeringen
 • budget och finansiering
 • tidsplan med slutdatum för när projektet ska vara genomfört
 • varför du vill genomföra projektet
 • vem som är målgruppen
 • vilka mål du har med investeringen eller projektet
 • hur du ska ta tillvara resultatet

Då kan du söka

Vi tar emot ansökningar, handlägger, kompletterar och beslutar löpande under året. Viktigt att tänka på är att du ska skicka in din ansökan innan du påbörjar investeringen och innan du börjar betala kostnader. Om du beviljas stöd för din ansökan kan du bara få ersättning för kostnader som har uppstått tidigast den dag ansökan lämnades in.

Så går urvalet till

De satsningar som bidrar mest till landsbygdsprogrammets mål kommer att beviljas pengar. För att utvärdera din ansökan används så kallade urvalskriterier. Det finns både nationella och regionala (skånska) urvalskriterier.

För den här åtgärden kommer vi att prioritera insatser som bidrar till ett ökat utbud av aktiviteter på landsbygden eller som på något vis bidrar till ökad tillgänglighet. Ansökningar som har annan offentlig medfinansiering på minst 35 procent av den totala offentliga finansieringen  kommer också att värderas högre, liksom insatser som genomförs i samverkan med andra parter eller har en innovativ inriktning.

Läs mer om nationella och regionala urvalskriterier för insatsen ”Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden” i Länsstyrelsens bedömningsgrund (du hittar den i rutan till höger på den här sidan). Vi har även på sidan "Ansökningshjälp" bedömningsgrunderna utlagda för varje stöd. Läs mer om detta stödets bedömningsgrunder här.

Då får du besked

Ansökningar handläggs och beslutas löpande.  Du får besked om beslut så snart din ansökan är så komplett att vi kan göra en fullständig bedömning av den.

Så betalas stödet ut

Stödet betalas ut i efterhand. Det innebär att du måste arbeta upp kostnader och redovisa dem till Länsstyrelsen innan pengar betalas ut. Du kan ansöka om delutbetalning under projektets gång, men 20 procent av stödet betalas ut först när investeringen har blivit slutbesiktigad och godkänd av Länsstyrelsen. Vissa projektägare kan också få en del av stödet i förskott, läs mer om det på Jordbruksverkets hemsida.

Efter projektets slut

Den investering du har fått stöd för måste finnas kvar i minst fem år från dagen för slututbetalning. Om verksamheten till exempel byter ägare inom fem år måste den nye ägaren fortsätta som du hade tänkt, annars finns det risk för att du blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet.  

Varför vill Sverige och EU investera i dig och din satsning?

Landsbygdsprogrammet är en av byggstenarna i EU:s satsningar på tillväxt och god ekonomi i Europa. Programmet ska bidra till fler jobb, ökad konkurrenskraft och en bättre miljö på landsbygden. Det är ett målstyrt program, vilket innebär att de satsningar som prioriteras för stöd ska bidra till att nå de mål som finns uppsatta för programmet. Du kan läsa mer om landsbygdsprogrammet här.

Åtta frågor

Ni har en idé för den skånska landsbygden där nyttan tillfaller många, men vill veta om den passar inom ramen för landsbygdsprogrammet? Svara på åtta frågor så kan vi ge er återkoppling om hur ni kan gå vidare. Här hittar ni frågorna samt vart ni ska maila svaren.

Åtta frågor

 

Så här söker du

Du söker stödet via Jordbruksverkets e-tjänst och för att kunna logga in så måste du ha en e-legitimation. Läs mer här om e-legitimation. 

Tänk på att du måste ha en fullmakt om du ska söka stöd för någon annans räkning, exempelvis för en förening eller juridisk person. Läs mer här om fullmakt.

Du ska ladda upp alla bilagor som krävs för stödet i e-tjänsten. Men om det inte skulle fungera så går det att skicka in bilagorna till Länsstyrelsen i Skåne till följande adress.

Länsstyrelsen Skåne

Landsbygd samverkan

291 86 Kristianstad         

 

Här hittar du fullständiga guider till e-ansökningstjänsterna:

Guide till e-tjänsten för ansökan om stöd

Guide till e-tjänsten för ansökan om utbetalning

Handlingsplan och bedömningsgrunder

I den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet kan du läsa om vilka möjligheter som finns i Skåne. I handlingsplanen hittar du även bedömningsgrunderna för respektive stöd där du kan läsa mer om urvalskriterierna. 

Handlingsplan