Grundläggande betaltjänster

Fram till 2009 fanns Svensk kassaservice AB. De gjorde det möjligt för alla att använda kontanter och betala räkningar över disk eller genom lantbrevbärare. Numera erbjuds betaltjänster främst på marknadsmässiga villkor, vilket skapar svårigheter för vissa personer och i vissa områden i landet. Läs mer i årets rapport om betaltjänster.

Riksdagen har bestämt att staten ska arbeta för att alla ska kunna använda de grundläggande betaltjänsterna, det vill säga tjänster för att:  

  • Sköta betalningsförmedling, att betala och ta betalt  
  • Ta ut kontanter
  • Sätta in dagskassor på bankkonto för näringsidkare och ideella föreningar  

Länsstyrelsen ansvarar för att följa utvecklingen och analysera hur alla människor kan använda de grundläggande betaltjänsterna. Från 2013 har vi också haft uppdrag att när det behövs ta initiativ till stöd- och utvecklingsinsatser. Post- och telestyrelsen, PTS, beslutar om pengar till dessa åtgärder. Vi ska särskilt titta på hur tjänsterna fungerar för personer som är äldre, för personer med funktionsnedsättningar samt för företag och föreningar i glest befolkade områden. Resultatet av bevakningen och stöd och utvecklingsinsatserna ska redovisas årligen i en rapport till Näringsdepartementet.

Flera utmaningar kring kontanthantering och digitala betaltjänster enligt årsrapport

I början av december 2017 presenterade länsstyrelserna årets rapport om betaltjänster för regeringen. Kontantanvändningen fortsätter att minska till förmån för digitala betaltjänstlösningar. I Skåne stänger alltfler bankkontor ned och ännu är inte hela länet täckt av snabbt bredband som är en förutsättning för digitala betaltjänster.

Utmaningar finns nu även i tätorter
Människors möjlighet att betala, ta betalt och att sätta in dagskassor har tidigare förknippats som ett tillgänglighetsproblem i glest befolkade områden men förekommer nu även i vissa tätorter. Till exempel har föreningar, även de som är belägna i större tätorter, svårt att hitta kostnadseffektiva lösningar för att sätta in sina dagskassor. Men det finns lösningar på problemet. I det regionala projektet Ta betalt! som genomfördes 2016 i samverkan med Skånes Hembygdsförbund, Swedbank, Region Skåne och Kommunförbundet togs de första stegen till betaltjänstutbildningar runt om i länet. Utbildningsmodellen användes sedan av både Swedbank och Sparbanken Skåne och alltfler föreningar utvecklar digitala lösningar som gynnar verksamheten.

Det är en övervägande positiv utveckling men det finns ännu de som vill använda kontanter och  det finns ännu områden där bredbandsutbyggnaden inte kommit igång.

– Särskilt i östra delen av Skåne ser vi att tillgängligheten till betaltjänstservice blir allt sämre framöver vilket får konsekvenser för föreningar och kontantintensiva företag som till exempel inom turismnäringen säger Catharina Hellström Engström processledare för grundläggande betaltjänster i Skåne län.

Särskilt utsatta målgrupper
Rapporteringen från Skåne visar som tidigare år att individer bland målgrupperna äldre, funktionsnedsatta samt asylsökande har svårigheter att använda digitala betaltjänster. Personlig service och framförallt utbildning i digitala betaltjänster efterfrågas. Kostnad för digital teknik, tillgång till snabb uppkoppling samt brister i teknikens tillgänglighetsanpassning är tydliga problem som framkommer i kartläggningen. Uppfattningen är att utvecklingen går för snabbt och även om digitaliseringen förenklar för många är det trots det alltför många som drabbas negativt av detta i sin vardag.

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2017

Länsstyrelsernas rapport 2016

Länsstyrelsernas rapport 2015

 

Ta betalt!

Skånes regionala insats gällande betaltjänster i form av projektet Ta Betalt! med projektägare Skånes hembygdsförbund.

Vi har i projektet fått klart för oss hur problematiskt man tycker övergången till ett kontantlöst samhälle är. Utmaningarna är särskilt bekymmersamma på landsbygden. Samtidigt kan det ge nya möjligheter. Sprid gärna i era nätverk så att fler företagare eller föreningar kan få ta del av projektets resultat. Vad händer om systemen kollapsar? Är vi beredda på det eller har vi i Sverige en naiv tro på att den digitala världen går att lita på till 100 %? Viktig samhällsfråga!

Ta betalt! är en slutrapport från ett genomförandeprojekt om betaltjänster på den skånska landsbygden som genomfördes 2015-16.
I förstudien som låg till grund för projektet konstaterades att det fanns målgrupper i Skåne som har problem med grundläggande betaltjänster.

Främst två grupper identifierades: föreningar och företagare som är verksamma på den skånska landsbygden. För att möta denna utmaning ansökte Länsstyrelsen Skåne om projektmedel hos Post- och telestyrelsen, vilket beviljades. Projektet har varit en insats i länet för att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster.


Allt fler väljer att betala på andra sätt än med kontanter. Kort har använts länge och nya lösningar kommer hela tiden. Några blir snabbt mycket populära eftersom de är lätta att använda även för mindre summor. Det kan vara svårt att veta vad man som förening eller mindre företag ska satsa på.

I denna folder finns några tips om hur du kan tänka kring
olika betaltjänster. Välj den väg som passar dig bäst och
fortsätt ta betalt!

 

Kolla pengarna

Nu kommer nya 100- och 500-kronorssedlar samt nya mynt
 
Under 2015 började Riksbanken ge ut nya 20-, 50-, 200- och 1 000-kronorssedlar. I oktober i år kommer de nya 100- och 500-kronorssedlarna. Dessutom får vi nya 1-, 2- och 5-kronor.
De nuvarande 100- och 500-kronorssedlarna och mynten blir ogiltiga att betala med efter den 30 juni 2017 (utom 10-kronan som inte byts ut).
I och med detta är det viktigt att komma ihåg följande:

  • Det enklaste sättet att göra sig av med sedlar och mynt är att betala med dem.
  • Man kan också sätta in dem på bankkonto.
  • När det gäller sedlarna: Efter den 30 juni 2017, när sedlarna inte längre går att betala med, kan man sätta in sedlarna på bankkonto till och med den 30 juni 2018. Därefter kan Riksbanken lösa in de ogiltiga sedlarna mot en avgift på 100 kronor.
  • När det gäller mynten: Efter den 30 juni 2017, när mynten inte längre går att betala med, kan man sätta in mynten på bankkonto till och med den 31 augusti 2017. Mynten kan inte lösas in hos Riksbanken.

Myntkartan.se

På myntkartan.se får du som privatperson hjälp att hitta närmaste plats för inlämning av mynt. Om du har en mindre mängd mynt kan det vara enklare att handla för dem.


Läs mer på Sveriges Riksbanks hemsida eller gå in på deras Facebook- sida, www.facebook.com/kollapengarna/