Förädlingsstöd för att skapa nya jobb

Investeringsstödet syftar till att ge en ökad förädling av egenproducerade eller inköpta jordbruksprodukter till livsmedel så att det skapas fler arbetstillfällen. Det kan exempelvis vara genom att investera i nya byggnader samt om- och tillbyggnad av förädlingsanläggningar, utrustning och maskiner.

Prioriterad ansökan

Det är de satsningar som bidrar mest till landsbygdsprogrammets mål som kommer att beviljas pengar. Ansökningarna kommer att prioriteras med hjälp av urvalskriterier.

Skånes prioritering - Ökad sysselsättning och samverkan

Länsstyrelsen prioriterar investeringar som leder till en högre förädlingsgrad och ett högre mervärde på jordbruksprodukter. Vi prioriterar investeringar som leder till en ökad sysselsättning med minst 20 % i företaget, motsvarande minst en halvtidstjänst. Även ansökningar där man visar på samverkanslösningar mellan olika aktörer prioriteras. Länsstyrelsen har också valt att prioritera investeringar som sker inom ett geografiskt prioriterat område. Se rödmarkerat område i kartan nedan. Kartan finns även i "Bedömningsgrund" - dokumentet hittar du i högerboxen.

  

Investeringsverktyg

Stödet är ett företagsstöd. Du kan få stöd för 40 % av kostnaderna för din investering. Maximalt 600 000 kronor under en 3-årsperiod. Du måste minst söka stöd för 100 000 kronor i stödberättigande utgifter. 

Vem kan söka?

Företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.

Vilka möjligheter till stöd finns det?

Du kan söka stöd för:

 • Inköp eller avbetalningsköp av nytt material och ny fast inredning samt köp av tjänst för ny-, om-, tillbyggnad av anläggning för förädling, inklusive mobil anläggning.
 • Inköp eller avbetalningsköp av ny utrustning för förädling.
 • Köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringen om detta direkt kan kopplas till investeringen.
 • Immateriella investeringar i form av inköp av programvara och patentansökningar, licensavtal samt skydd av upphovsrätt och varumärken eller för köp av tjänst för utveckling av programvara, om detta direkt kan kopplas till investeringen.

Det som inte omfattas av punktlistan går inte att söka stöd för. Observera att det finns ett förädlingsstöd till investeringar som syftar till att korta livsmedelskedjan och till försäljning på lokala marknader. Det stödet kan du läsa mer om här.

Så går urvalet till

Urvalskriterier används för att prioritera din ansökan och för att kunna jämföra den med andra ansökningar. Urvalskriterierna är sammanställda i en bedömningsgrund.  Ta del av denna bedömningsgrund på sidan ”Ansökningshjälp”.

Då kan du söka

Du ska skicka in din ansökan före du påbörjar investeringen och före du börjar betala kostnader. Annars finns det risk att du inte kan få stöd eller att stödet minskas.

Regional prioritering

Skåne har valt att inte prioritera vissa satsningar. Det innebär att vill man söka stöd för en satsning som inte prioriteras regionalt så kommer din ansökan endast att bedömas och poängsättas enligt de nationella urvalskriterierna, inte de regionala.

Följande investeringar kommer inte att få några poäng för det regionala urvalskriteriet:

 • Investering som görs i det sökande företaget (inklusive företag med gemensamt ägande) vars balansomslutning och omsättning överstiger 20 miljoner kronor vardera enligt senaste fastställda helårsbokslutet före investeringen. Om detta bokslut är exceptionellt för företaget kan sökande vid ansökningstillfället även bifoga föregående helårsbokslut för beräkning av ett medeltal av dessa två. Stödet blir marginellt i förhållande till den årliga genomsnittliga reinvesteringen.

  Med företag med gemensamt ägande menas utöver det sökande företaget även:
  - Företag som ägs och kontrolleras av samma fysiska person eller grupp av fysiska personer som det sökande företaget, till mer än 50 % vid ansökningstillfället
  - Företag som äger eller ägs av det sökande företaget, till mer än 50 % vid ansökningstillfället
  - Företag som ingår i samma koncern som det sökande företaget

  Föreligger någon av ovanstående företagssammanhang ska balansomslutning respektive omsättning räknas ihop till 100%. För enskild firma och enkelt bolag räknas alltid balansomslutning respektive omsättning för verksamheten ihop till 100 %.

 • Investering som syftar till uthyrningsverksamhet. Undantag: uthyrning till driftsbolag där sökande äger minst 50 % i driftsbolaget.
 • Investering som görs där sökande eller ägaren arbetar mindre än 860 timmar efter investeringen. Förtydligande av begreppet arbetstid: Arbetstiden ska antingen förläggas i primärproduktion eller i den aktuella verksamhetsgrenen. Om sökandes eller ägarens arbetstid ligger i ett driftsbolag ska dessa timmar räknas in. Är det flera ägare i företaget som söker stöd ska någon av ägarna sitta i styrelsen, ha enskild teckningsrätt, äga minst 25 % av aktier eller andelar och arbeta mer än 860 timmar i primärproduktionen eller i den aktuella verksamhetsgrenen efter investeringen för att investeringen ska vara stödgrundande.
 • Investering i företag som förädlar jordbruksprodukter, i tätorter med fler än 3000 invånare.
 • Investering där mer än 20 % av jordbruksprodukterna som förädlas, kommer utanför den lokala marknaden (med lokal marknad menar vi handel inom eget och angränsande landskap).
 • Inköp och utveckling av programvara, patentansökan, licensavtal samt skydd av upphovsrätt och varumärke.

Så söker du

Du skickar in en ansökan via Mina Sidor på Jordbruksverkets e-tjänst. Läs mer under vår sida "Ansökningshjälp".

Underlag till din ansökan

Du måste undersöka om det krävs tillstånd eller godkännanden för att genomföra din investering. För att göra en komplett ansökan krävs även andra underlag och dessa ska du bifoga i din e-ansökan. För att Länsstyrelsen ska kunna handlägga din ansökan så måste den vara komplett i e-tjänsten. Observera att Länsstyrelsen kommer att göra en kreditupplysning vid handläggning av din ansökan.

Ansökningsprocessen

Ansökningar tas emot, handläggs, kompletteras och beslutas löpande beroende på när respektive ansökan är komplett. Stöd kommer att beviljas till de ansökningar som är högst prioriterade.

Ditt åtagande

Det du har fått investeringsstöd för måste finnas kvar i 5 år. Om verksamheten till exempel byter ägare måste den nye ägaren fortsätta som du hade tänkt annars finns risk för att du blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet. Länsstyrelsen besiktigar din investering före några pengar betalas ut.

Varför vill Sverige och EU investera i dig och din satsning?

Landsbygdsprogrammet är en av byggstenarna i EU:s satsningar på tillväxt och god ekonomi i Europa. Landsbygdsprogrammet ska bidra till fler jobb, ökad konkurrenskraft och en bättre miljö. Landsbygdsprogrammet är ett målstyrt program och de innebär att de satsningar som delfinansieras med Landsbygdsprogrammet ska tydligt nå de mål som finns.

Så här söker du

Du söker stödet via Jordbruksverkets e-tjänst och för att kunna logga in så måste du ha en e-legitimation. Läs mer här om e-legitimation. 

Tänk på att du måste ha en fullmakt om du ska söka stöd för någon annans räkning, exempelvis för en förening eller juridisk person. Läs mer här om fullmakt.

Du ska ladda upp alla bilagor som krävs för stödet i e-tjänsten. Men om det inte skulle fungera så går det att skicka in bilagorna till Länsstyrelsen i Skåne till följande adress.

Länsstyrelsen Skåne

Landsbygd samverkan

291 86 Kristianstad         

 

Här hittar du fullständiga guider till e-ansökningstjänsterna:

Guide till e-tjänsten för ansökan om stöd

Guide till e-tjänsten för ansökan om utbetalning

Handlingsplan och bedömningsgrund

I den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet kan du läsa om vilka möjligheter som finns i Skåne. I handlingsplanen hittar du även bedömningsgrunderna för respektive stöd där du kan läsa mer om urvalskriterierna. 

Handlingsplan