Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft i jordbruk och trädgårdsföretag

Investeringsstödet syftar till att stärka företagens konkurrenskraft och lönsamhet genom att anpassa företagens generella kapacitet och hållbarhet, samt att påskynda företagens möjligheter att anpassa sig till nya förutsättningar på marknaden. Det kan exempelvis vara att investera i rationella byggnader med god djuromsorg, effektiv och energisnål utrustning eller innovativa metoder.

Prioriterad ansökan

Det är de satsningar som bidrar mest till landsbygdsprogrammets mål som kommer att beviljas pengar. Det är alltså inte ”först till kvarn” som gäller utan det är de ansökningar som mest prioriterad som får stöd.

Skånes prioritering

Länsstyrelsen prioriterar lönsamhet, sysselsättning och föryngring. Stödet ska stimulera utökat samarbete mellan företagare och användandet av ny teknik. Länsstyrelsen värdesätter företagare som aktivt arbetar för att öka värdet av sina råvaror. Att värna om och utveckla djurvälfärden samt att synliggöra den för kunden är ett sätt att göra detta. 

Investeringsverktyg

Stödet är ett företagsstöd. Du kan få stöd för 40 % av kostnaderna för din investering. Maximalt 1,2 miljoner under en 3-årsperiod. Du måste söka stöd för minst 100 000 kronor i stödberättigande utgifter. 

Vem kan söka?

Du kan söka det här stödet om du har ett jordbruks-eller trädgårdsföretag. Har du ett driftsbolag och enskild firma, läs  Vem kan söka företagsstöd.pdf

Vilka möjligheter till stöd finns det?

Stöd kan sökas för följande investeringar:

 • ny-, om- och tillbyggnad av djurstall, inklusive fast inredning och anläggning för mjölkning, mjölk-, foder- och gödselhantering samt erforderligt personalutrymme. Stöd lämnas också till ny- och tillbyggnad av anläggning för gödsellagring
 • om-, ny- och tillbyggnad av tunnel och växthus med fast inredning och precisionsutrustning för trädgårdsproduktion samt inköp av träd och buskar för odling av frukt och bär
 • ny-,  om- och tillbyggnad av anläggningar för torkning och lagring av skörd (ej halmlager)
 • uppförande av ny anläggning för dränering
 • nya stängsel för att hålla hjort och annat vilt samt för skydd av frukt- och bärodling
 • ny-, om- och tillbyggnad av anläggning för att hålla och sköta hjort och annat vilt
 • ny-, om- och tillbyggnad av mobila anläggningar för mjölkning eller djurhållning inklusive biodling
 • nya typer av maskiner som utvecklats inom ett innovationsprojekt inom europeiska innovationspartnerskapet (EIP)
 • strukturkalkning inköp eller avbetalningsköp av kalk och köp av tjänst för spridning av kalk
 • specialutrustning och programvara för precisionsgödsling
 • inköp eller avbetalningsköp för ny utrustning för biodling

Endast det som omfattas av punktlistan är stödgrundande. Det innebär att om en investering inte är med på listan, så är den inte godkänd att söka stöd för.

Du kan få stöd för följande utgifter:

 • köp eller avbetalningsköp av nytt material (OBS! Begagnat material/utrustning är inte stödgrundande)
 • köp eller avbetalningsköp av ny fast inredning
 • köp av tjänster för uppförande av investeringen (eget arbete är inte stödgrundande).

Enhetskostnader för djurstall

Bygger du ett nytt djurstall kan din byggnation omfattas av något som heter enhetskostnader. En enhetskostnad är ett belopp som är bestämt i förväg för en viss typ av utgift. På Jordbruksverket kan du läsa mer om enhetskostnader. Omfattas ditt stall av enhetskostnad så är du tvingad att söka stöd enligt enhetskostnad. Använd mallen som finns på Jordbruksverkets hemsida och ladda upp i din e-ansökan.

Så går urvalet till

Urvalskriterier används för att prioritera din ansökan och för att kunna jämföra den med andra ansökningar. Urvalskriterierna är sammanställda i en bedömningsgrund.  Ta del av denna bedömningsgrund på sidan ”Ansökningshjälp”.  

Då kan du söka

Du ska skicka in din ansökan före du beställer en vara eller tjänst samt före du börjar betala kostnader. Annars finns det risk att du inte kan få stöd eller att stödet minskas.

Regional prioritering

Skåne har valt att inte prioritera vissa investeringar regionalt. Det innebär inte per automatik att du inte kan få stöd men att din ansökan kanske inte blir lika högt prioriterad.

Följande investeringar kommer inte att få några poäng för det regionala urvalskriteriet. 

 • Investering som syftar till uthyrningsverksamhet. Undantag: uthyrning till driftsbolag där sökande äger minst 50 % i driftsbolaget samt täckdikning som görs på utarrenderad mark.
 • Investering som görs där sökande eller ägaren arbetar mindre än 860 timmar efter investeringen. Förtydligande av begreppet arbetstid: Arbetstiden ska antingen förläggas i primärproduktion eller i den aktuella verksamhetsgrenen. Om sökandes eller ägarens arbetstid ligger i ett driftsbolag ska dessa timmar räknas in. Är det flera ägare i företaget som söker stöd ska någon av ägarna sitta i styrelsen, ha enskild teckningsrätt, äga minst 25 % av aktier eller andelar och arbeta mer än 860 timmar i primärproduktionen eller i den aktuella verksamhetsgrenen efter investeringen för att investeringen ska vara stödgrundande. Undantag: täckdikning som görs på utarrenderad mark.
 • Utveckling av programvara, patentansökan, licensavtal samt skydd av upphovsrätt och varumärke.
 • Om- eller tillbyggnad av tork som drivs av fossilt bränsle.
 • Investering som görs i det sökande företaget (inklusive företag med gemensamt ägande) vars balansomslutning och omsättning överstiger 20 miljoner kronor vardera enligt senaste fastställda helårsbokslutet före investeringen. Om detta bokslut är exceptionellt för företaget kan sökande vid ansökningstillfället även bifoga föregående helårsbokslut för beräkning av ett medeltal av dessa två. Stödet blir marginellt i förhållande till den årliga genomsnittliga reinvesteringen.

  Med företag med gemensamt ägande menas utöver det sökande företaget även:
  - Företag som ägs och kontrolleras av samma fysiska person eller grupp av fysiska personer som det sökande företaget, till mer än 50 % vid ansökningstillfället
  - Företag som äger eller ägs av det sökande företaget, till mer än 50 % vid ansökningstillfället
  - Företag som ingår i samma koncern som det sökande företaget

  Föreligger någon av ovanstående företagssammanhang ska balansomslutning respektive omsättning räknas ihop till 100%. För enskild firma och enkelt bolag räknas alltid balansomslutning respektive omsättning för verksamheten ihop till 100 %.

Så söker du

Du skickar in en ansökan via Mina Sidor på Jordbruksverkets e-tjänst. Läs mer under vår sida "Ansökningshjälp".

Underlag till din ansökan

Du måste undersöka om det krävs tillstånd eller godkännanden för att genomföra din investering. För att göra en komplett ansökan krävs även andra underlag och dessa ska du bifoga i din e-ansökan. För att Länsstyrelsen ska kunna handlägga din ansökan så måste den vara komplett i e-tjänsten. Observera att Länsstyrelsen kommer att göra en kreditupplysning vid handläggning av din ansökan.

Ansökningsprocessen

Ansökningar tas emot, handläggs och kompletteras löpande och kommer att beslutas vid bestämda beslutstillfällen beroende på när respektive ansökan är komplett. Stöd kommer att beviljas till de ansökningar som är högst prioriterade. Du måste skicka in en komplett ansökan senast tre månader före ett beslutstillfälle. Beslutstillfällena finns publicerade på vår hemsida.

Ditt åtagande

Det du har fått investeringsstöd för måste finnas kvar i 5 år. Om verksamheten till exempel byter ägare måste den nye ägaren fortsätta som du hade tänkt annars finns risk för att du blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet. Länsstyrelsen besiktigar din investering före några pengar betalas ut.

Varför vill Sverige och EU investera i dig och din satsning?

Landsbygdsprogrammet är en av byggstenarna i EU:s satsningar på tillväxt och god ekonomi i Europa. Landsbygdsprogrammet ska bidra till fler jobb, ökad konkurrenskraft och en bättre miljö. Landsbygdsprogrammet är ett målstyrt program och de innebär att de satsningar som delfinansieras med Landsbygdsprogrammet ska tydligt adressera de mål och kriterier som finns uppsatta.

Rådgivning Stallmiljö

Önskar du rådgivning som hanterar stallmiljöfrågor - läs mer på Greppa Näringens hemsida.

 

 Content Editor

Länsstyrelsen handlägger just nu ansökningar inkomna i maj 2015.

Aktuell handläggningstid: 1,5-2 år.

Inkomna ansökningar: 

Vi uppmanar alla att ha kompletta ansökningar och särskilt se över de underlag som krävs för att styrka att kostnaderna man söker stöd för är rimliga. Länsstyrelsen handlägger endast kompletta ansökningar.

Vill ni kontakta oss- skicka e-post i första hand. Då återkommer vi så snart vi har möjlighet.

Så här söker du

Du söker stödet via Jordbruksverkets e-tjänst och för att kunna logga in så måste du ha en e-legitimation. Läs mer här om e-legitimation. 

Tänk på att du måste ha en fullmakt om du ska söka stöd för någon annans räkning, exempelvis för en förening eller juridisk person. Läs mer här om fullmakt.

Du ska ladda upp alla bilagor som krävs för stödet i e-tjänsten. Men om det inte skulle fungera så går det att skicka in bilagorna till Länsstyrelsen i Skåne till följande adress.

Länsstyrelsen Skåne

Landsbygd samverkan

291 86 Kristianstad         

 

Här hittar du fullständiga guider till e-ansökningstjänsterna:

Guide till e-tjänsten för ansökan om stöd

Guide till e-tjänsten för ansökan om utbetalning

 Ansökningshjälp

Här finner du bedömningsgrunden för stödet samt hjälpmallar och andra dokument. Läs bedömningsgrunden före du söker stödet.