Investeringsstöd för att minska jordbruk- och trädgårdsföretagens utsläpp

Investeringsstöd kan beviljas till jordbruks- och trädgårdsföretag som gör investeringar för att minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak. Det kan exempelvis vara investeringar som minskar utsläppen vid gödselhantering, teknik för spridning och nedmyllning av stallgödsel samt investeringar för extra lagringskapacitet utöver lagkrav, rötresthantering för jordbruksföretagets egna behov, rening av luft från djurstallar och surgörning av stallgödsel.

Minskade utsläpp av växthusgaser och ammoniak!

Skånes prioritering

Länsstyrelsen prioriterar investeringar som bidrar till att utsläpp av växthusgaser och ammoniak minskar. Det är investeringar med en påvisbar effekt på målet och en låg eller obefintlig lönsamhet som prioriteras. Vi vill även prioritera investeringar som är innovativa till sin karaktär. Vidare prioriteras även investeringar som bidrar till att samverkanslösningar bildas med andra företag och aktörer.

Prioriterad ansökan

Det är de satsningar som bidrar mest till landsbygdsprogrammets mål som kommer att beviljas pengar. Ansökningarna kommer att prioriteras med hjälp av urvalskriterier. 

Investeringsverktyg

Stödet är ett företagsstöd. Du kan få stöd för 40 % av kostnaderna för din investering. Maximalt 1 miljoner under en 3-årsperiod. Du måste minsta söka stöd för 100 000 kronor i stödberättigande utgifter. 

Vem kan söka?

Du kan söka det här stödet om du har ett jordbruks- eller trädgårdsföretag.

Vilka möjligheter till stöd finns det?

Stöd kan sökas för:

  • inköp eller avbetalningsköp av nytt material, programvara och ny fast inredning samt köp av tjänst för:
    a) nybyggnad av extra lagringskapacitet för gödsel utöver lagkrav som minskar utsläppen av växthusgaser och ammoniak
    b) om-, ny och tillbyggnad av rötresthantering för jordbruksföretagets egna behov
    c) om-, ny och tillbyggnad av andra anläggningar som minskar utsläppen av växthusgaser och ammoniak, dock inte till investeringar för att klara kraven på lagring av gödsel, biogasanläggningar eller transportmedel
  • inköp eller avbetalningsköp av särskild utrustning för spridning och nedmyllning av stallgödsel som minskar utsläpp av växthusgaser och ammoniak
  • köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringen (eget arbete är inte stödberättigande).

Det som inte omfattas av punktlistan ovan är inte stödberättigande. 

OBS! Begagnat material/utrustning är inte stödgrundande.

Så går urvalet till

Urvalskriterier används för att prioritera din ansökan och för att kunna jämföra den med andra ansökningar. Urvalskriterierna är sammanställda i en bedömningsgrund.  Ta del av denna bedömningsgrund på sidan ”Ansökningshjälp”.  

Då kan du söka

Du ska skicka in din ansökan före du påbörjar investeringen och före du börjar betala kostnader. Annars finns det risk att du inte kan få stöd eller att stödet minskas.

Regional prioritering

Skåne har valt att inte prioritera vissa satsningar. Det innebär att vill man söka stöd för en satsning som inte prioriteras regionalt så kommer din ansökan endast att bedömas och poängsättas enligt de nationella urvalskriterierna, inte de regionala.

Följande investeringar kommer inte att få några poäng för det regionala urvalskriteriet:

  • Inköp och utveckling av programvara, patentansökan, licensavtal samt skydd av upphovsrätt och varumärke. Länsstyrelsen Skåne bedömer att investeringen ofta är marginell i förhållande till investeringen i helhet. Investeringen kan även medföra utredningsproblem.

Så söker du

Du skickar in en ansökan via Mina Sidor på Jordbruksverkets e-tjänst. Läs mer under vår sida "Ansökningshjälp".

Underlag till din ansökan

Du måste undersöka om det krävs tillstånd eller godkännanden för att genomföra din investering. För att göra en komplett ansökan krävs även andra underlag och dessa ska du bifoga i din e-ansökan. För att Länsstyrelsen ska kunna handlägga din ansökan så måste den vara komplett i e-tjänsten. Observera att Länsstyrelsen kommer att göra en kreditupplysning vid handläggning av din ansökan.

Ansökningsprocessen

Ansökningar tas emot, handläggs, kompletteras och beslutas löpande beroende på när respektive ansökan är komplett. Stöd kommer att beviljas till de ansökningar som är högst prioriterade.

Ditt åtagande

Det du har fått investeringsstöd för måste finnas kvar i 5 år. Om verksamheten till exempel byter ägare måste den nye ägaren fortsätta som du hade tänkt annars finns risk för att du blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet. Länsstyrelsen besiktigar din investering före några pengar betalas ut.

Varför vill Sverige och EU investera i dig och din satsning?

Landsbygdsprogrammet är en av byggstenarna i EU:s satsningar på tillväxt och god ekonomi i Europa. Landsbygdsprogrammet ska bidra till fler jobb, ökad konkurrenskraft och en bättre miljö. Landsbygdsprogrammet är ett målstyrt program och de innebär att de satsningar som delfinansieras med Landsbygdsprogrammet ska tydligt adressera de mål och kriterier som finns uppsatta.

 

Energikollen och Klimatkollen

Är du mer i behov av rådgivning - Läs då mer om Energikollen och Klimatkollen på Greppa Näringens hemsida. De erbjuder rådgivningar för att minska energianvändningen och öka kunskapen om energifrågor.

Så här söker du

Du söker stödet via Jordbruksverkets e-tjänst och för att kunna logga in så måste du ha en e-legitimation. Läs mer här om e-legitimation. 

Tänk på att du måste ha en fullmakt om du ska söka stöd för någon annans räkning, exempelvis för en förening eller juridisk person. Läs mer här om fullmakt.

Du ska ladda upp alla bilagor som krävs för stödet i e-tjänsten. Men om det inte skulle fungera så går det att skicka in bilagorna till Länsstyrelsen i Skåne till följande adress.

Länsstyrelsen Skåne

Landsbygd samverkan

291 86 Kristianstad         

 

Här hittar du fullständiga guider till e-ansökningstjänsterna:

Guide till e-tjänsten för ansökan om stöd

Guide till e-tjänsten för ansökan om utbetalning

Handlingsplan och bedömningsgrund

I den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet kan du läsa om vilka möjligheter som finns i Skåne. I handlingsplanen hittar du även bedömningsgrunderna för respektive stöd där du kan läsa mer om urvalskriterierna. 

Handlingsplan