Investeringsstöd till förnybar energi

Om vårt utsläpp av växthusgaser ska minska, måste en allt större andel av energin vi använder och producerar komma från förnybara energikällor som t.ex. biobränsle. Förnybar energi kan även vara positivt ur försörjningssynpunkt. Den ger lokala jobb och minskar länets energiberoende. Investeringsstödet är till för att främja tillgång till och användningen av förnybar energi, samt öka användningen av avfalls-, rest- och biprodukter till energi. Det kan till exempel vara teknik, utrustning och anläggningar för produktion av förnybar energi samt förädling av energiråvara.

Mer förnybar energi och fler energieffektiva företag som påverkar klimatet positivt och klarar ett förändrat klimat!

7072389-pellets-biomass_416pxl.gifPrioriterad ansökan

Det är de satsningar som bidrar mest till landsbygdsprogrammets mål som kommer att beviljas pengar. Ansökningarna kommer att prioriteras med hjälp av urvalskriterier.

Skånes prioritering

Länsstyrelsen Skåne prioriterar investeringar som leder till att Skånes energibehov tillgodoses med en långsiktig hållbar produktion av förnyelsebar energi. Vi vill prioritera företag som går från fossila bränslen till förnyelsebar energi, företag som vill satsa på ny teknik för företaget och företag som producerar bioenergi till försäljning. Vi vill även prioritera investeringar som bidrar till att samverkanslösningar bildas med andra företag och aktörer.

Investeringsverktyg

Stödet är ett företagsstöd. Du kan få stöd för 40 % av kostnaderna för din investering. Maximalt 1 miljon kronor under en 3-årsperiod. Du måste minsta söka stöd för 100 000 kronor i stödberättigande utgifter. 

Vem kan söka?

Jordbruks- och trädgårdsföretag samt företag på landsbygden med mindre än 50 anställda som omsätter högst 10 miljoner euro per år.

Vilka möjligheter till stöd finns det?

1. Om du har ett jordbruks- eller trädgårdsföretag kan du få stöd för att producera förnybar energi, både till jordbruksverksamhet och till försäljning. Detta kan vara i form av:

 • bioenergi (energi från biomassa)
 • vindkraft (får ej krävas bygglov)
 • solenergi
 • vattenkraft
 • jordvärme
 • bergvärme

Du kan söka stöd för följande utgifter:

 • inköp eller avbetalningsköp av nytt material, ny fast inredning samt köp av tjänst för uppförande eller upprustning av anläggning
 • köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringen om det direkt kan kopplas till investeringen 
 • inköp av programvara eller köp av tjänst för utveckling av programvara som direkt kan kopplas till investeringen

2. Om du har ett företag på landsbygden (ej jordbruk och trädgårdsföretag) kan du få stöd för att producera och sälja energi från:

 • biobränsle
 • biovärme
 • bio-el
 • biodrivmedel

Du kan söka stöd för följande utgifter:

 • inköp eller avbetalningsköp av nytt material, ny fast inredning samt köp av tjänst för uppförande eller upprustning av anläggning
 • köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringen om det direkt kan kopplas till investeringen 
 • inköp av programvara eller köp av tjänst för utveckling av programvara som direkt kan kopplas till investeringen

OBS! Begagnat material/inredning är inte stödgrundande.

Det som inte omfattas av punktlistan ovan går inte att söka stöd för.  

Så går urvalet till

Urvalskriterier används för att prioritera din ansökan och för att kunna jämföra den med andra ansökningar. Urvalskriterierna är sammanställda i en bedömningsgrund.  Ta del av denna bedömningsgrund på sidan ”Ansökningshjälp”. 

Då kan du söka

Du ska skicka in din ansökan före du påbörjar investeringen och före du börjar betala kostnader. Annars finns det risk att du inte kan få stöd eller att stödet minskas.

Regional prioritering

Skåne har valt att inte prioritera vissa satsningar. Det innebär att vill man söka stöd för en satsning som inte prioriteras regionalt så kommer din ansökan endast att bedömas och poängsättas enligt de nationella urvalskriterierna, inte de regionala.

Följande investeringar kommer inte att få några poäng för det regionala urvalskriteriet:

 • Investering där den privata nyttjandedelen är mer än 10%
 • Investering i sol- och vindenergi för elproduktion
 • Investering i produktion av förnybar energi och som ersätter mindre än motsvarande 10 kbm olja
 • Inköp och utveckling av programvara, patentansökan, licensavtal samt skydd av upphovsrätt och varumärke.

Så söker du

Du skickar in en ansökan via Mina Sidor i Jordbruksverkets e-tjänst. Läs mer under vår sida "Ansökningshjälp".

Underlag till din ansökan

Du måste undersöka om det krävs tillstånd eller godkännanden för att genomföra din investering. För att göra en komplett ansökan krävs även andra underlag och dessa ska du bifoga i din e-ansökan. För att Länsstyrelsen ska kunna handlägga din ansökan så måste den vara komplett i e-tjänsten. Observera att Länsstyrelsen kommer att göra en kreditupplysning vid handläggning av din ansökan.

Ansökningsprocessen

Ansökningar tas emot, handläggs, kompletteras och beslutas löpande beroende på när respektive ansökan är komplett. Stöd kommer att beviljas till de ansökningar som är högst prioriterade.

Ditt åtagande

Det du har fått investeringsstöd för måste finnas kvar i 5 år. Om verksamheten till exempel byter ägare måste den nye ägaren fortsätta som du hade tänkt annars finns risk för att du blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet. Länsstyrelsen besiktigar din investering före några pengar betalas ut.

Varför vill Sverige och EU investera i dig och din satsning?

Landsbygdsprogrammet är en av byggstenarna i EU:s satsningar på tillväxt och god ekonomi i Europa. Landsbygdsprogrammet ska bidra till fler jobb, ökad konkurrenskraft och en bättre miljö. Landsbygdsprogrammet är ett målstyrt program och de innebär att de satsningar som delfinansieras med Landsbygdsprogrammet ska tydligt nå de mål som finns.

Så här söker du

Du söker stödet via Jordbruksverkets e-tjänst och för att kunna logga in så måste du ha en e-legitimation. Läs mer här om e-legitimation. 

Tänk på att du måste ha en fullmakt om du ska söka stöd för någon annans räkning, exempelvis för en förening eller juridisk person. Läs mer här om fullmakt.

Du ska ladda upp alla bilagor som krävs för stödet i e-tjänsten. Men om det inte skulle fungera så går det att skicka in bilagorna till Länsstyrelsen i Skåne till följande adress.

Länsstyrelsen Skåne

Landsbygd samverkan

291 86 Kristianstad         

 

Här hittar du fullständiga guider till e-ansökningstjänsterna:

Guide till e-tjänsten för ansökan om stöd

Guide till e-tjänsten för ansökan om utbetalning

Handlingsplan och bedömningsgrund

I den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet kan du läsa om vilka möjligheter som finns i Skåne. I bedömningsgrunden kan du läsa mer om urvalskriterierna. 

Handlingsplan

Bedömningsgrund