Investeringsstöd för energieffektivisering och energigrödor

Investeringsstöd kan beviljas till investeringar som bidrar till energieffektivisering inom jordbruk och trädgård. Det kan exempelvis vara energieffektivare ventilation, belysning, värmeväxlare eller isolering. Stöd kan också beviljas till plantor och plantering av de fleråriga energigrödorna salix, hybridasp och poppel. Det kan även vara stängsling och andra extra utgifter för att ställa i ordning mark innan fleråriga energigrödor planteras.

Mer förnybar energi och energieffektiva jordbruks- och trädgårdsföretag!

växthus-julstjarna_416pxl.gifSkånes prioritering

Länsstyrelsen prioriterar investeringar som bidrar till energieffektivisering och som dessutom på lång sikt kan bli lönsamma utan stöd. Vi vill få fler företag att satsa på ny teknik för energieffektivisering tillsammans med en långsiktigt hållbar produktion av förnyelsebar energi. Vi vill även prioritera investeringar som är innovativa till sin karaktär. Vidare prioriteras även investeringar som bidrar till att samverkanslösningar bildas med andra företag och aktörer.  

Prioriterad ansökan

Det är de satsningar som bidrar mest till landsbygdsprogrammets mål som kommer att beviljas pengar. Ansökningarna kommer att prioriteras med hjälp av urvalskriterier.

Investeringsverktyg

Stödet är ett företagsstöd. Du kan få stöd för 40 % av kostnaderna för din investering. Maximalt 1 miljon kronor under en 3-årsperiod. Du måste minst söka stöd för 100 000 kronor i stödberättigande utgifter. 

För stöd till fleråriga energigrödor beviljas inte ansökningar med mindre än 50 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Enhetskostnader används för etablering och stängsling av fleråriga energigrödor, det vill säga salix, poppel och hybridasp enligt följande:

  • plantor och plantering samt extra utgifter förknippade med iordningställande av mark före produktion, stödnivå 5 800 kronor per hektar
  • stängsling runt planteringar av fleråriga energigrödor, stödnivå 10 000 kr per hektar

En enhetskostnad är ett belopp som är bestämt i förväg för en viss typ av utgift. Den är lika för alla som får just det stödet. Summan ska du fylla i under rubriken utgifter i e-tjänsten för ansökan.

Vem kan söka?

Du kan söka det här stödet om du har ett jordbruks- eller trädgårdsföretag.

Vilka möjligheter till stöd finns det?

För investeringar i energieffektivisering kan du söka stöd för:

  • inköp eller avbetalningsköp av nytt material, programvara och ny fast inredning samt köp av tjänst för uppförande av investering för energieffektivisering,
  • köp av tjänst av konsulter för att planera energieffektiviseringen.

OBS! Begagnat material/inredning är inte stödgrundande.

För investeringar i energigrödor kan du söka stöd för:

  • inköp av plantor och köp av tjänst för iordningställande av mark samt plantering av salix, hybrisasp och poppel på åkermark enligt enhetskostnad
  • inköp av nytt material och köp av tjänst för uppförande av stängsel runt planteringar med salix, hybridasp och poppel på åkermark enligt enhetskostnad

Det som inte omfattas av punktlistorna ovan är inte stödberättigande. 

Så går urvalet till

Urvalskriterier används för att prioritera din ansökan och för att kunna jämföra den med andra ansökningar. Urvalskriterierna är sammanställda i en bedömningsgrund.  Ta del av denna bedömningsgrund på sidan ”Ansökningshjälp”.  

Då kan du söka

Du ska skicka in din ansökan före du påbörjar investeringen och före du börjar betala kostnader. Annars finns det risk att du inte kan få stöd eller att stödet minskas.

Regional prioritering

Skåne har valt att inte prioritera vissa satsningar. Det innebär att vill man söka stöd för en satsning som inte prioriteras regionalt så kommer din ansökan endast att bedömas och poängsättas enligt de nationella urvalskriterierna, inte de regionala.

Följande investeringar kommer inte att få några poäng för det regionala urvalskriteriet:

  • Inköp och utveckling av programvara, patentansökan, licensavtal samt skydd av upphovsrätt och varumärke. 

Så söker du

Du skickar in en ansökan via Mina Sidor på Jordbruksverkets e-tjänst. Läs mer under vår sida "Ansökningshjälp".

Underlag till din ansökan

Du måste undersöka om det krävs tillstånd eller godkännanden för att genomföra din investering. För att göra en komplett ansökan krävs även andra underlag och dessa ska du bifoga i din e-ansökan. För att Länsstyrelsen ska kunna handlägga din ansökan så måste den vara komplett i e-tjänsten. Observera att Länsstyrelsen kommer att göra en kreditupplysning vid handläggning av din ansökan.

Samråd vid plantering av energiskog

Vid plantering av energiskog så krävs en anmälan om samråd om åtgärden kan ha en betydande påverkan på naturmiljön. Detta samråd ska göras minst 6 veckor innan åtgärden ska utföras. Anmälan om samråd ska skickas till skane@lansstyrelsen.se eller anmälas genom e-tjänsten på Länsstyrelsens hemsida. Vid eventuella frågor så kan du skicka e-post till skane@lansstyrelsen.se eller ringa 010-224 16 30. Telefontid: måndag och fredag 13:00-15:00. Tisdag till torsdag 09:30-11:30.

Ansökningsprocessen

Ansökningar tas emot, handläggs, kompletteras och beslutas löpande beroende på när respektive ansökan är komplett. Stöd kommer att beviljas till de ansökningar som är högst prioriterade.

Ditt åtagande

Det du har fått investeringsstöd för måste finnas kvar i 5 år. Om verksamheten till exempel byter ägare måste den nye ägaren fortsätta som du hade tänkt annars finns risk för att du blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet. Länsstyrelsen besiktigar din investering före några pengar betalas ut.

Varför vill Sverige och EU investera i dig och din satsning?

Landsbygdsprogrammet är en av byggstenarna i EU:s satsningar på tillväxt och god ekonomi i Europa. Landsbygdsprogrammet ska bidra till fler jobb, ökad konkurrenskraft och en bättre miljö. Landsbygdsprogrammet är ett målstyrt program och de innebär att de satsningar som delfinansieras med Landsbygdsprogrammet ska tydligt adressera de mål och kriterier som finns uppsatta.

Så här söker du

Du söker stödet via Jordbruksverkets e-tjänst och för att kunna logga in så måste du ha en e-legitimation. Läs mer här om e-legitimation. 

Tänk på att du måste ha en fullmakt om du ska söka stöd för någon annans räkning, exempelvis för en förening eller juridisk person. Läs mer här om fullmakt.

Du ska ladda upp alla bilagor som krävs för stödet i e-tjänsten. Men om det inte skulle fungera så går det att skicka in bilagorna till Länsstyrelsen i Skåne till följande adress.

Länsstyrelsen Skåne

Landsbygd samverkan

291 86 Kristianstad         

 

Här hittar du fullständiga guider till e-ansökningstjänsterna:

Guide till e-tjänsten för ansökan om stöd

Guide till e-tjänsten för ansökan om utbetalning

Handlingsplan och bedömningsgrund

I den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet kan du läsa om vilka möjligheter som finns i Skåne. I handlingsplanen hittar du även bedömningsgrunderna för respektive stöd där du kan läsa mer om urvalskriterierna. 

Handlingsplan