Investeringsstöd biogas

Investeringsstödet är till för att minska utsläppen av växthusgaser genom att investera i anläggningar för produktion av biogas, vilket exempelvis kan inkludera biogaspannor, uppgraderingar, lager för rötrester och rörledningar.

Minskat utsläpp av växthusgaser och ammoniak!

8156561-biogas_416pxl.gifPrioriterad ansökan

Det är de satsningar som bidrar mest till landsbygdsprogrammets mål som kommer att beviljas pengar. Ansökningarna kommer att prioriteras med hjälp av urvalskriterier.

Övergripande mål

Syftet med stödet är att öka tillgången och användningen av förnybar energi. Satsningen ska leda till minskat utsläpp av växthusgaser och ammoniak.

Investeringsverktyg

Stödet är ett företagsstöd. Du kan få stöd för 40 % av kostnaderna för din investering. Maximalt 40 miljoner under en 3-årsperiod. Minsta kostnad att söka stöd för är 100 000 kronor.

Vem kan söka?

Om du har ett företag på landsbygden som omsätter högst 10 miljoner euro och har mindre än 50 anställd. Du kan också söka stödet om du har ett jordbruks-eller trädgårdsföretag och vill bredda din verksamhet.

Vilka möjligheter till stöd finns det?

Stöd kan sökas för:

 • om-, ny- och tillbyggnad av anläggningar för produktion och användning av biogas från stallgödsel
 • om-, ny- och tillbyggnad av anläggningar för produktion och användning av biogas från andra substrat än stallgödsel
 • om-, ny- och tillbyggnad av anläggningar för rötresthantering
 • uppgraderingsanläggning
 • rörledningar och kulvertar
 • inköp eller utveckling av programvara

Du kan få stöd för:

 • Köp eller avbetalningsköp av nytt material och ny fast inredning.
 • Tjänster som du köper av konsulter för att planera och genomföra investeringen.
 • Investeringar i inköp eller utveckling av programvara

Du kan inte få stöd för lön till anställda i ditt företag och inte heller till eget arbete i enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag för att genomföra investeringen

Det som inte omfattas av punktlistan ovan går inte att söka stöd för. 

Villkor för stödet

 • Om du söker för gödselbaserad biogas och rötkammaren är 1 000 m3 eller mindre måste minst 50 % av substratet vara stallgödsel. Om rötkammaren är större än 1 000 m3 ska du använda minst 1 000 ton stallgödsel i våtvikt per år.
 • Du kan bara få stöd för anläggningar för produktion av biogas om du använder något annat än spannmål, annan stärkelserik gröda eller oljeväxter som den huvudsakliga energiråvaran.

Så går urvalet till

Urvalskriterier används för att prioritera din ansökan och för att kunna jämföra den med andra ansökningar. Urvalskriterierna är sammanställda i en bedömningsgrund. Ta del av denna bedömningsgrund på sidan ”Ansökningshjälp”. 

Då kan du söka

Du ska skicka in din ansökan före du påbörjar investeringen och före du börjar betala kostnader. Annars finns det risk att du inte kan få stöd eller att stödet minskas.

Så söker du

Du skickar in en ansökan via Mina Sidor i Jordbruksverkets e-tjänst. Läs mer under vår sida "Ansökningshjälp".

Underlag till din ansökan

Du måste undersöka om det krävs tillstånd eller godkännanden för att genomföra din investering. För att göra en komplett ansökan krävs även andra underlag och dessa ska du bifoga i din e-ansökan. För att Länsstyrelsen ska kunna handlägga din ansökan så måste den vara komplett i e-tjänsten. Observera att Länsstyrelsen kommer att göra en kreditupplysning vid handläggning av din ansökan.

Ansökningsprocessen

Ansökningar tas emot, handläggs, kompletteras och beslutas löpande när respektive ansökan är komplett. Stöd kommer att beviljas till de ansökningar som är prioriterade. Budgeten är nationell och avropas från Jordbruksverket.

Ditt åtagande

Det du har fått investeringsstöd för måste finnas kvar i 5 år. Om verksamheten till exempel byter ägare måste den nye ägaren fortsätta som du hade tänkt annars finns risk för att du blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet. Länsstyrelsen besiktigar din investering före några pengar betalas ut.

Varför vill Sverige och EU investera i dig och din satsning

Landsbygdsprogrammet är en av byggstenarna i EU:s satsningar på tillväxt och god ekonomi i Europa. Landsbygdsprogrammet ska bidra till fler jobb, ökad konkurrenskraft och en bättre miljö. Landsbygdsprogrammet är ett målstyrt program och de innebär att de satsningar som delfinansieras med Landsbygdsprogrammet ska tydligt nå de mål som finns.

Så här söker du

Du söker stödet via Jordbruksverkets e-tjänst och för att kunna logga in så måste du ha en e-legitimation. Läs mer här om e-legitimation. 

Tänk på att du måste ha en fullmakt om du ska söka stöd för någon annans räkning, exempelvis för en förening eller juridisk person. Läs mer här om fullmakt.

Du ska ladda upp alla bilagor som krävs för stödet i e-tjänsten. Men om det inte skulle fungera så går det att skicka in bilagorna till Länsstyrelsen i Skåne till följande adress.

Länsstyrelsen Skåne

Landsbygd samverkan

291 86 Kristianstad         

 

Här hittar du fullständiga guider till e-ansökningstjänsterna:

Guide till e-tjänsten för ansökan om stöd

Guide till e-tjänsten för ansökan om utbetalning

Handlingsplan och bedömningsgrund

I den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet kan du läsa om vilka möjligheter som finns i Skåne. I handlingsplanen hittar du även bedömningsgrunderna för respektive stöd där du kan läsa mer om urvalskriterierna. 

Handlingsplan