Stöd till stängsel mot rovdjur

Skåne har en hög djurtäthet och goda förutsättningar för en rationell djurhållning, men i områden med stor andel betesmark märks en tydlig minskning av antalet betesdjur. Det är därför viktigt att skapa goda förutsättningar för att bedriva en grovfoderbaserad animalieproduktion och landskapsvård med betesdjur i hela länet. Där kan rovdjursavvisande stängsel vara en del för öka förutsättningarna för att ha betesdjur. 

"Rovdjurssäker betesdrift i yrkesmässig produktion"

Har du betesmarker med ersättning för särskild skötsel samt betesdjur som är utrotningshotade raser av får eller get?

Då är detta något för dig!

Skånes prioritering

Utgångspunkten för prioriteringarna inom åtgärden är vargförekomsten i länet. Lodjur har visat sig mycket svåra att stängsla ut och en skadesituation relaterad till lodjur kommer därför inte att utgöra en prioriterad grund för ersättning. Insatser inom åtgärden kommer att prioriteras så att främst får-/getbesättningar kan få ersättning för stängsel på permanenta betesmarker och där rovdjursangrepp kan befaras med utgångspunkt från aktuella inventeringsresultat eller där skadesituation uppkommer. Ersättning till stängsel kring betesvall på åkermark har låg prioritering.

Skånes prioriteringar i stort följer av punktlistan nedan.

  • Investeringen görs i ett område där risk för rovdjursangrepp är påtagligt
  • Investeringen görs för att skydda besättningar av får och getter
  • Investeringen gynnar geografiskt utpekade områden
  • Investeringen gynnar prioriterade djurslag

Vill du veta mer detaljerna för dessa prioriteringar, läs Bedömningsgrunderna (se box till höger).

 

Vem kan söka?

Du kan söka det här stödet om du bedömer att det behövs sättas upp rovdjursavvisande stängsel för betesdjur på dina marker. Mark som får stöd ska vara antingen betesmark eller betesvall. Om du har annan typ av mark som du vill sätta rovdjursavvisande stängsel på t.ex. skogsbete så ska du kontakta länsstyrelsen.

Då kan du söka

Du ska skicka in din ansökan före du börjar betala kostnader för din investering och du får inte påbörja investeringen före du har fått ett igångsättningstillstånd eller ett beslut om stöd.

Så söker du

Du ska ansökan via Jordbruksverkets e-tjänst. Du gör ansökan på Mina Sidor. Till din ansökan ska du skicka in flertalet bilagor, vissa är obligatoriska.

Obligatorisk - Bilaga som heter Tillstånd eller godkännande

Äger du marken själv och kommer göra i 5 år framöver skriv ett intyg på detta och scanna in den via Mina Sidor - döp bilagan till Tillstånd eller godkännande.

Arrenderar eller hyr du mark, och har avtal på detta i 5 år eller mer, scanna in avtalet via Mina Sidor - döp bilagan till Tillstånd eller godkännande.

Viktigt att tänka på

När du skickar in din ansökan ska du uppge rätt djurantal och areal som du förfogar över på ansökansdagen, d.v.s. den dagen du skickar in din ansökan till länsstyrelsen. Det är också viktigt att du skickar in ett bra kartunderlag där det enkelt går att utläsa på din karta vilken sträckning som stängslet ska ha.

Då får du besked

Ansökningar tas emot, handläggs och kompletteras löpande och kommer att beslutas löpande beroende på när respektive ansökan är komplett.

Ditt åtagande och villkor för stöd

Om du har fått stöd för rovdjursavvisande stängsel så måste det finnas kvar i 5 år. Om verksamheten till exempel byter ägare måste den nye ägaren fortsätta som du hade tänkt annars finns risk för att du blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet.

Länsstyrelsen besiktigar din investering före några pengar betalas ut. Stängslet skall vara utformat enligt Viltskadecenters rekommendationer för fasta stängsel. Om du önskar göra undantag från dessa rekommendationer kontakta länsstyrelsen.

Stödnivå

Du kan få 50 kronor per meter för godkänt rovdjursavvisande stängsel. Stöd beviljas inte till ansökningar om stödbeloppet blir mindre än 1 000 kronor.

Bäst ansökan gäller

Det är de satsningar som bidrar mest till landsbygdsprogrammets mål som kommer att beviljas pengar. Det är alltså inte ”först till kvarn” som gäller utan det är de kvalificerade ansökningarna som får stöd.

Så går urvalet till

Urvalskriterier används för att värdera din ansökan och för att kunna jämföra den med andra ansökningar baserat på de prioriteringar som är fastställda.

Mer information på Länsstyrelsens hemsida

Varför vill Sverige och EU investera i dig och din satsning?

Landsbygdsprogrammet är en av byggstenarna i EU:s satsningar på tillväxt och god ekonomi i Europa. Landsbygdsprogrammet ska bidra till fler jobb, ökad konkurrenskraft och en bättre miljö. Landsbygdsprogrammet är ett målstyrt program och de innebär att de satsningar som delfinansieras med Landsbygdsprogrammet ska tydligt nå de mål som finns.

 

Handlingsplan och bedömningsgrund

I den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet kan du läsa om vilka möjligheter som finns i Skåne. I handlingsplanen hittar du även bedömningsgrunderna för respektive stöd där du kan läsa mer om urvalskriterierna. 

Handlingsplan