Bygga bredband

En snabb och säker bredbandsuppkoppling gör det möjligt även för dig som bor på landsbygden att vara en del av det digitala samhälle som nu växer fram. Skåne län har hittills fått 309 miljoner kronor för att stötta bredbandsutbyggnad på landsbygden.

 

På den här sidan har vi samlat information om vad som gäller specifikt för ansökningar om stöd till bredbandsutbyggnad i vårt län, men vi lyfter också det vi bedömer som extra viktigt att veta för den som har gjort eller kommer att göra en ansökan.

På Jordbruksverkets webbplats hittar du fullständig information om regelverk och villkor för bredbandsstödet.

Där kan du även läsa mer om landsbygdsprogrammet 2014-2020, som är det EU-program som reglerar stödet till bredbandsutbyggnad. Läs mer om vad som gäller för Skåne län i vår regionala handlingsplan, se länk i ruta till höger på den här sidan.

Senaste nytt om stödet

Regeringen har beslutat att avsätta ytterligare 100 miljoner kronor för stöd till bredbandsutbyggnad på landsbygden i Sverige. Fördelningen av dessa medel är ännu inte beslutad, men besked väntas komma senast under försommaren 2018. Först när vi vet hur mycket som fördelas till Skåne kan vi lämna ytterligare information om när nästa beslutstillfälle blir. Information kommer att presenteras på den här sidan i god tid innan nästa beslutstillfälle

Här hittar du mer information om vilka områden som tidigare har beviljats stöd.

Stöd för bredbandsutbyggnad i Skåne - landsbygdsprogrammet

Stöd får lämnas för utbyggnad av passivt bredbandsnät med hög överföringskapacitet på landsbygd och i småorter. I Skåne lämnas stöd med 60 % av den totala utbyggnadskostnaden. Resterande 40 % ska finansieras med privata medel. Det kan t ex vara insatser från de anslutna fastigheterna eller intäkter från försäljning av det färdigbyggda nätet. Det får inte förekomma någon annan offentlig finansiering i projektet än själva stödet. Ett projekt måste ha minst 100 000 kr i utgifter för att kunna beviljas stöd, och man kan få högst 10 miljoner Euro (ca 92 miljoner kronor) per projekt.  

Inget stöd i områden som kan fibreras utan stöd

Ett krav för att en ansökan ska kunna beviljas stöd är att det är säkerställt att det inte finns något intresse från marknaden att bygga ut, utan stöd, i det aktuella området. Detta kontrolleras genom att en karta över området publiceras på Länsstyrelsens webbplats under minst en månad innan beslut om stöd fattas. Du hittar kartorna här.

 

Skåne har beslutat upp hela sin hittills tilldelade budget på 309 miljoner kronor för stöd till bredbandsutbyggnad. Dessa medel har, i samband med beslut om stöd, matchats upp med privat medfinansiering motsvarande 206 miljoner kronor från de företag, hushåll och fritidsfastigheter som ansluts i projekten. 
Budgeten har beslutats upp vid tre beslutstillfällen ; 12 april och 15 juni 2016 samt 5 april 2017.

 

Så här går urvalet till

Samtliga ansökningar värderas och poängsätts utifrån de tre kriterierna beräknad anslutningsgrad, antal möjliga anslutningar samt genomförandekapacitet, läs mer om kriterierna på Jordbruksverkets webbsida.
De ansökningar som får högst poäng ska prioriteras för stöd. Om två eller flera ansökningar har fått samma poäng gäller följande urvalsförfarande:

 • I första hand tittar man på faktisk beräknad anslutningsgrad. Det innebär att om det står och väger mellan två ansökningar inför beslut om stöd så prioriteras den som har angett högst faktisk anslutningsgrad i ansökan. Dvs. om den ena ansökan har angett 85 % anslutningsgrad och den andra har angett 88 % så får båda samma poäng på kriteriet, men om man måste välja någon av dem så blir det den som har 88 % som kommer att prioriteras.
 • Om det inte går att särskilja ansökningar på detta sätt, dvs. om de har samma beräknade anslutningsgrad, går vi vidare och tittar på faktiskt antal möjliga anslutningar. Då prioriteras den ansökan som har det största antalet möjliga anslutningar.
 • Om antal möjliga anslutningar visar sig vara exakt samma för båda ansökningarna kommer den ansökan att prioriteras som har kommit in till Länsstyrelsen först.

Detta sätt att prioritera bland inkomna ansökningar är reglerat enligt regelverket. Det innebär att det är det enda sätt vi får lova att välja ut ansökningar genom. Vi kan eller får alltså inte ta hänsyn till geografisk placering, upplevt behov eller andra faktorer.

Ansökan kan lämnas in löpande

Ansökningar kan skickas in löpande men i dagsläget kommer dessa ärenden att få vänta tills länet eventuellt får nya pengar tilldelat och nytt beslutstillfälle bestäms.

Viktigt att veta för dig som ska genomföra ett bredbandsprojekt som delfinansieras av landsbygdsprogrammet

Dessa punkter hittar du även i 95 § i ansökansföreskriften till höger här på sidan.

1. Skaffa de tillstånd som krävs. Läs mer på Byanätsforums hemsida

 • Enligt bestämmelser i miljöbalken   
 • Väglagen (1971:948)   
 • Plan- och bygglagen (2010:900)   
 • Jordabalken

2. Konkurrensutsätt inköp till projektet

Det är ett krav att konkurrensutsätta alla inköp inom samma kostnadsslag som överstiger 250 000 kr. Det kan göras undantag för de företag och organisationer som redan själva gjort upphandling inom området och för dem som inom företaget själva har tjänster eller tillverkning av material som ingår i projektet.  Det är viktigt att konkurrensutsättningen görs på rätt sätt. Läs mer om detta på Jordbruksverkets webbplats.

3. Undersök möjligheterna att utnyttja befintlig infrastruktur och tillfällen till samförläggning

För att hålla nere kostnaderna ska du undersöka möjligheterna till samförläggning samt i möjligaste mån använda befintliga kabelrör.  Titta på webbplatsen ledningskollen.se för att se om ni kan utnyttja befintliga eller pågående kabeldragningar. Titta på webbplatsen www.ledningskollen.se för att se om ni kan utnyttja befintliga eller pågående kabeldragningar. Om du vill använda befintliga kabelrör eller befintlig svartfiber är det viktigt att säkerställa att det är möjligt att, vid ett senare tillfälle, ansluta 100 % av hushållen med de folkbokförda personerna inom det område som är avgränsat för projektet vid beslutsdatum. 

4. Använd kabelrör som har utrymme för flera kabelnät och olika nättopologier

Man skiljer på gemensamma sträckor och enskilda sträckor. Men gemensam sträcka avses sträckan mellan korskopplingspunkt till nod. För denna typ av sträcka är kravet att dimensionera infrastrukturen för att, vid ett senare tillfälle, kunna ansluta resterande hushåll med folkbokförda personer, dvs. 100 %.
Med enskild sträcka menas sträckan från slutanvändaren, huset, till första korskopplingspunkt. Här gäller att kabelröret ska vara så stort att det går att installera ytterligare ett fiberpar i kabelröret. Det ska alltid finnas två fiber till varje hus, men det ska finnas utrymme för ytterligare ett fiberpar/två extra fiber. Läs mer utförligt om kravet på Jordbruksverkets webbsida, scrolla ner till rubriken ”Bygg ett nät som ger möjlighet till stor öppenhet”.

5. Inga villkor i kontrakt eller andra avtal som strider mot artikel 52 punkt 5 och 6 i Kommissionens förordning EU (nr) 651/2014

Detta betyder bland annat att nätoperatören ska erbjuda bredast möjliga aktiva och passiva tillträde i grossistledet inklusive fysiskt tillträde till accessnätet när det gäller NGA-nät. Förordningen hittar du i kolumnen till höger. Se även Jordbruksverkets webbplats, under rubriken ”Bygg ett nät som ger möjlighet till stor öppenhet”.

6. Genomför kontroller och upprätta dokumentation enligt anvisning i bilaga 6 i föreskriften

Bilagan hittar du i ansökansföreskriften som finns i kolumnen till höger.

7. Registrera bredbandsnätet på webbplatsen www.ledningskollen.se

8. Upprätta en förvaltningsplan

Förvaltningsplanen ska innehålla följande delar (läs mer i 103 § i föreskriften):

 • vilken tidsperiod förvaltningsplanen avser
 • beskrivning av det aktuella bredbandsnätet
 • mål och intentioner med ägandet och förvaltningen
 • hantering av förändring och utveckling
 • drift- och underhållsplan
 • säkerhet
 • styrning och ledning (förvaltningsorganisation)
 • budget för förvaltningsperioden
 • uppföljning av drift och underhåll, och
 • upplägg för användarsupport.

9. Driftsätt bredbandsnätet

Innan slututbetalning måste bredbandsnätet vara driftsatt. Med driftsatt menas att det finns signal i nätet och abonnenterna kan få sina bredbandstjänster levererade.

10. Uppnå minst den anslutningsgrad till bredbandsnätet som fastställts i beslutet om stöd

Anslutningsgraden ska uppnås inom det område som är avgränsat för projektet enligt den karta som är fastställd i beslutet om stöd. I annat fall blir det sanktion på 10 procent av stödpengarna för varje helt intervall om 10 procentenheter som utfallet avviker från beslutet om stöd, dock maximalt 50 procent avdrag. Du kan läsa mer om avdrag i föreskriften, 4 kap § 41.

Viktigt att ansökan är komplett då det påskyndar handläggningen.  

För att en ansökan ska räknas som komplett krävs att samtliga uppgifter i själva ansökningsformuläret är ifyllda.

Vidare måste följande bilagor vara inskickade (det gör du enklast genom att gå in ansökan via Mina sidor och bifoga dem som bilagor):

• Budget, utformad enligt budgetmallen på Jordbruksverkets webbsida.

• Karta över det aktuella området. Du kan med fördel använda dig av Bredbandskartan för att ta fram kartunderlaget, se exempel på hur en karta kan se ut. Av kartan ska det framgå följande:            

- Ortsnamn i det område du ska bygga bredbandet           

- Avgränsningar av det område där projektet ska genomföras

• Samrådsblankett, ifylld och underskriven.

• Om du vill få en extrapoäng för kriteriet ”Kunskap, kompetens och genomförandekapacitet” måste du även bifoga en finansieringsplan som visar hur finansieringen kommer att lösas, med tanke på att stödet betalas ut först i efterhand, samt ev. underlag som verifierar detta, t ex lånelöfte från bank. 

Annat som kan vara bra att veta

Nya krav på underlag för anslutningsgrad

Mot bakgrund av att flera projekt uppnår maxpoäng, vilket gör anslutningsgraden helt avgörande för vilka som får stöd, har Länsstyrelsen beslutat att samtliga ansökningar måste vidimera sin anslutningsgrad.

 Läs mer här om de nya kraven.

Sammanhängande områden

En ansökan får inte bestå av flera, icke sammanhängande områden, utan får bara omfatta ett enda, sammanhängande område (med vissa undantag). Detta då man vill undvika s.k. ”vita fläckar”, dvs. att projektägare av någon anledning undviker att ta med vissa områden i sin ansökan för att man bedömer dem som för dyra, för glest befolkade etc. Du kan läsa mer om sammanhängande områden på Jordbruksverkets webbplats.

Utbetalning av beviljat stöd

Länsstyrelsen kan i dagsläget endast hantera ansökningar om förskott och delutbetalning. Ansökningar om slututbetalning kommer att få vänta tills december, som det ser ut idag. Kom ihåg att du måste ha betalat dina utgifter innan du kan söka utbetalning för dem. Läs mer om ansökan om utbetalning på Jordbruksverkets webbplats.  

Möjlighet att söka förskott på beviljat stöd

Som nämnts ovan måste man kunna visa på betalda kostnader innan man kan få stöd utbetalt. För att lösa i alla fall del av finansieringen finns möjlighet att ansöka om ett förskott på det beviljade stödet. Man kan få högst 50 % av det beviljade stödet i förskott, dock maximalt 1 miljon kronor. Följande projektägare kan beviljas förskott: ideella föreningar, ekonomiska föreningar, samfällighetsföreningar samt allmännyttiga stiftelser.

Överlåtelse av ansökan

Det är möjligt att överlåta sin ansökan till annan projektägare genom att skicka in en ansökan om byte av sökande (se även anvisning till hur blanketten ska fyllas i). Det finns dock ännu inte någon funktion för byte av sökande i handläggningssystemet, och det är osäkert när en kommer att bli klar.

I dagsläget gäller därför, att den som vill överta en ansökan först måste göra en egen ansökan via Mina sidor. Den nya ansökan ska vara en kopia av den ansökan man vill ta över. När den nya ansökan är registrerad skickas blanketten för ansökan om byte av projektägare till:

Länsstyrelsen Skåne

291 86 KRISTIANSTAD  

Efter att ansökan om byte har kommit in till Länsstyrelsen kommer vi att gå in i systemet och ändra ankomstdatum för den nya ansökan till samma ankomstdatum som den ursprungliga ansökan.

Byanätsforum – ett stöd till fiberföreningar

Byanätsforum är en nationell organisation med uppgift att stötta de lokala sammanslutningar på landsbygden som ideellt bygger sin egna byanät. Forumet vänder sig till byanät i alla faser, oavsett om man bara är på planeringsstadiet eller redan har ett färdigt nät. Alla byanät i Sverige är välkomna att kostnadsfritt bli medlemmar och ta del av stöd och information kring byanätsprocessen. Läs mer på Byanätsforums webbsida.

 

Läs gärna jordbruksverkets information om vad som gäller för bredbandsstödet.  

 

 

 

Så här söker du

Du söker stödet via Jordbruksverkets e-tjänst och för att kunna logga in så måste du ha en e-legitimation. Läs mer här om e-legitimation. 

Tänk på att du måste ha en fullmakt om du ska söka stöd för någon annans räkning, exempelvis för en förening eller juridisk person. Läs mer här om fullmakt.

Du ska ladda upp alla bilagor som krävs för stödet i e-tjänsten. Men om det inte skulle fungera så går det att skicka in bilagorna till Länsstyrelsen i Skåne till följande adress.

Länsstyrelsen Skåne

Landsbygd samverkan

291 86 Kristianstad         

 

Här hittar du fullständiga guider till e-ansökningstjänsterna:

Guide till e-tjänsten för ansökan om stöd

Guide till e-tjänsten för ansökan om utbetalning

Handlingsplan och bedömningsgrunder

I den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet kan du läsa om vilka möjligheter som finns i Skåne. I handlingsplanen hittar du även bedömningsgrunderna för respektive stöd där du kan läsa mer om urvalskriterierna. 

Handlingsplan

 

Antal inkomna ansökningar:

46 st

Total sökt stödsumma: 

892 000 000 kr