Bygga bredband

En snabb och säker bredbandsuppkoppling gör det möjligt även för dig som bor på landsbygden att vara en del av det digitala samhälle som nu växer fram. Skåne län har hittills fått 192 miljoner kronor för att stötta bredbandsutbyggnad på landsbygden. Denna budget har beslutats upp på ansökningar inkomna t o m 31 december 2015. Ansökningar som kommer in efter detta datum kommer att konkurrera om medel som tilldelas av Jordbruksverket längre fram.

 

På den här sidan har vi samlat information kring stöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Här finns information om vad som gäller specifikt för ansökningar i vårt län, men vi lyfter också det vi bedömer som extra viktigt att veta för den som har gjort eller kommer att göra en ansökan. Mer utförlig information om regelverk och villkor finns på Jordbruksverkets webbplats. Där kan du även läsa mer om landsbygdsprogrammet 2014-2020, som är det EU-program som reglerar stödet till bredbandsutbyggnad. Ytterligare information om vad som gäller för Skåne län hittar du i vår regionala handlingsplan, se länk i ruta till höger på den här sidan.

Länets tilldelade budget är nu helt intecknad

Den 15 juni fattade Länsstyrelsen åter beslut om stöd till bredbandsutbyggnad i länet. Vid beslutstillfället prioriterades bland totalt 51 projekt, inkomna under perioden 3 september 2014 till 31 december 2015, med en total sökt stödsumma på nästan 1 050 miljoner kronor. Av de aktuella ansökningarna var det 37 stycken som kom upp i maxpoäng 500. Budgeten för beslutstillfället var drygt 115 miljoner kronor. Dessa medel har fördelats enligt följande: 

 

De beviljade ansökningarna förväntas resultera i sammanlagt 4 000 anslutningar av permanenthushåll och dessutom 600-800 anslutningar av företag och fritidshus. Vid prioritering av ansökningar har vi i första hand tittat på beräknad anslutningsgrad, och i andra hand på antal möjliga anslutningar i de aktuella områdena.

Landsbygdsprogrammets övergripande mål för den här typen av insats är ett stort antal anslutningar i förhållande till investerade medel. De 115 miljonerna i stöd matchas upp med ca 77 miljoner kronor i privat insats från de företag, hushåll och fritidsfastigheter som ansluts i projekten.

Så här går urvalet till

Samtliga ansökningar värderas och poängsätts utifrån de tre kriterierna beräknad anslutningsgrad, antal möjliga anslutningar samt genomförandekapacitet, läs mer om kriterierna på Jordbruksverkets webbsida.
De ansökningar som får högst poäng ska prioriteras för stöd. Om två eller flera ansökningar har fått samma poäng gäller följande urvalsförfarande:

 • I första hand tittar man på faktisk beräknad anslutningsgrad. Det innebär att om det står och väger mellan två ansökningar inför beslut om stöd så prioriteras den som har angett högst faktisk anslutningsgrad i ansökan. Dvs. om den ena ansökan har angett 85 % anslutningsgrad och den andra har angett 88 % så får ju båda samma poäng på kriteriet, men om man måste välja någon av dem så blir det den som har 88 % som kommer att prioriteras.
 • Om det inte går att särskilja ansökningar på detta sätt, dvs. om de har samma beräknade anslutningsgrad, går vi vidare och tittar på faktiskt antal möjliga anslutningar. Då prioriteras den ansökan som har det största antalet möjliga anslutningar.
 • Om antal möjliga anslutningar visar sig vara exakt samma för båda ansökningarna kommer den ansökan att prioriteras som har kommit in till Länsstyrelsen först.

Detta sätt att prioritera bland inkomna ansökningar är reglerat enligt regelverket. Det innebär att det är det enda sätt vi får lova att välja ut ansökningar genom. Vi kan eller får alltså inte ta hänsyn till geografisk placering, upplevt behov eller andra faktorer.

Stöd för bredbandsutbyggnad i Skåne

Stöd får lämnas för utbyggnad av passivt bredbandsnät med hög överföringskapacitet på landsbygd och i småorter. I Skåne lämnas stöd med 60 % av den totala utbyggnadskostnaden. Resterande 40 % ska finansieras med privata medel. Det kan t ex vara insatser från de anslutna fastigheterna eller intäkter från försäljning av det färdigbyggda nätet. Det får inte förekomma någon annan offentlig finansiering i projektet än själva stödet. Ett projekt måste ha minst 100 000 kr i utgifter för att kunna beviljas stöd, och man kan få högst 10 miljoner Euro (ca 92 miljoner kronor) per projekt.  

Skåne har hittills fått 192 miljoner kronor för stöd till bredbandsutbyggnad tilldelade från Jordbruksverket. Dessa medel ska sedan matchas upp med privat medfinansiering motsvarande 128 miljoner kronor.  

Hela den hittills tilldelade budgeten har beslutats upp vid två beslutstillfällen, 12 april samt 15 juni. Till hösten kommer vi förhoppningsvis att få ytterligare medel till länet. Vi kommer att lägga ut information på den här sidan så snart vi vet något mer.

Inkomna ansökningar

Vid beslutstillfället den 15 juni prioriterades bland de ansökningar som inte beviljades stöd vid det första beslutstillfället, samt de ansökningar som har kommit in från den 22 oktober till den 31 december 2015. För de ansökningar som denna gång inte prioriterades för beslut gäller följande, i enlighet med vår regionala handlingsplan som ni hittar till höger på den här sidan:

 • Ansökningar inkomna 3 september 2014 – 21 oktober 2015. Dessa ansökningar har prövats två gånger och har avslagits.
 • Ansökningar inkomna 22 oktober 2015 – 31 december 2015. Dessa ansökningar har bara prövats en gång och kommer att få en chans till, när vi får ytterligare medel tilldelade.

Ansökan kan lämnas in löpande

Det går fortfarande bra att lämna in ansökan om stöd, men de ansökningar som kommer in fr o m den 1 januari 2016 kommer att få besked om beslut först när vi får ytterligare stödmedel tilldelade, vilket troligtvis blir till hösten 2016.

Det finns ännu inget datum satt, för när en ansökan senast måste ha kommit in för att kunna vara med vid nästkommande beslutstillfälle. När vi har bestämt ett datum kommer vi att informera om det på den här sidan senast en månad innan.

 

De tio ”måste punkterna” att känna till inom bredbandsstödet:

1. Inhämta de tillstånd som krävs; Läs mer på Byanätsforums hemsida

 • Enligt bestämmelser i miljöbalken   
 • Väglagen (1971:948)   
 • Plan- och bygglagen (2010:900)   
 • Jordabalken

2. Konkurrensutsätta inköp till projektet

Det är ett krav att konkurrensutsätta alla inköp inom samma kostnadsslag som överstiger 250 000 kr. Det kan göras undantag för de företag och organisationer som redan själva gjort upphandling inom området och för dem som inom företaget själva har tjänster eller tillverkning av material som ingår i projektet.  Det är viktigt att konkurrensutsättningen görs på rätt sätt. Läs mer om detta på Jordbruksverkets webbplats.  

3. Undersöka möjligheterna att utnyttja befintlig infrastruktur och tillfällen till samförläggning

För att hålla nere kostnaderna ska du undersöka möjligheterna till samförläggning samt i möjligaste mån använda befintliga kabelrör.  Titta på webbplatsen ledningskollen.se för att se om ni kan utnyttja befintliga eller pågående kabeldragningar. Titta på webbplatsen ledningskollen.se för att se om ni kan utnyttja befintliga eller pågående kabeldragningar. Om du vill använda befintliga kabelrör eller befintlig svartfiber är det viktigt att säkerställa att det är möjligt att, vid ett senare tillfälle, ansluta 100 % av hushållen med de folkbokförda personerna inom det område som är avgränsat för projektet vid beslutsdatum. 

4. Använda kabelrör som har utrymme för flera kabelnät och olika nättopologier

Man skiljer på gemensamma sträckor och enskilda sträckor. Men gemensam sträcka avses sträckan mellan korskopplingspunkt till nod. För denna typ av sträcka är kravet att dimensionera infrastrukturen för att, vid ett senare tillfälle, kunna ansluta resterande hushåll med folkbokförda personer, dvs. 100 %. Villkoret uppfylls genom att använda minst ett av följande alternativ:
• Extra kabelrör med möjlighet att blåsa in fiber vid ett senare tillfälle
• Extra mikrorör med möjlighet att blåsa in fiber vid ett senare tillfälle
• Extra fiber i form av svartfiber
Med enskild sträcka menas sträckan från slutanvändaren, huset, till första korskopplingspunkt. Här gäller att kabelröret ska vara så stort att det går att installera ytterligare ett fiberpar i kabelröret. Det ska alltid finnas två fiber till varje hus, men det ska finnas utrymme för ytterligare ett fiberpar/två extra fiber. Läs mer utförligt om kravet på Jordbruksverkets webbsida, scrolla ner till rubriken ”Bygg ett nät som ger möjlighet till stor öppenhet”.

5. Inga villkor ställs upp i kontrakt eller andra avtal som strider mot artikel 52 punkt 5 och 6 i Kommissionens förordning EU (nr) 651/201424

Detta betyder bland annat att nätoperatören ska erbjuda bredast möjliga aktiva och passiva tillträde i grossistledet inklusive fysiskt tillträde till accessnätet när det gäller NGA-nät. Förordningen hittar ni i kolumnen till höger.

6. Genomföra kontroller och upprätta dokumentation enligt anvisning i bilaga 4 a i föreskriften

Bilagan hittar ni i ansökansföreskriften som ni hittar ni i kolumnen till höger.

7. Registrera bredbandsnätet på webbplatsen ledningskollen.se

8. Upprätta en förvaltningsplan enligt 57 p§

Förvaltningsplanen ska innehålla följande delar:

 • vilken tidsperiod förvaltningsplanen avser
 • beskrivning av det aktuella bredbandsnätet
 • mål och intentioner med ägandet och förvaltningen
 • hantering av förändring och utveckling
 • drift- och underhållsplan
 • säkerhet
 • styrning och ledning (förvaltningsorganisation)
 • budget för förvaltningsperioden
 • uppföljning av drift och underhåll, och
 • upplägg för användarsupport. (SJVFS 2015:50).

9. Driftsätta bredbandsnätet

Innan slututbetalning måste bredbandsnätet vara driftsatt. Med driftsatt menas att det finns signal i nätet och abonnenterna kan få sina bredbandstjänster levererade.

10. Uppnå minst den anslutningsgrad till bredbandsnätet som fastställts i beslutet om stöd

Anslutningsgraden ska uppnås inom det område som är avgränsat för projektet enligt den karta som är fastställd i beslutet om stöd. I annat fall blir det sanktion på 10 procent av stödpengarna för varje helt intervall om 10 procentenheter, dock maximalt 50 procent avdrag.

Viktigt att ansökan är komplett då det påskyndar handläggningen.  

För att en ansökan ska räknas som komplett krävs att samtliga uppgifter i själva ansökningsformuläret är ifyllda.

Vidare måste följande bilagor vara inskickade (det gör du enklast genom att gå in ansökan via Mina sidor och bifoga dem som bilagor):

• Budget, utformad enligt budgetmallen på Jordbruksverkets webbsida.

• Karta över det aktuella området. Du kan med fördel använda dig av Bredbandskartan för att ta fram kartunderlaget, se exempel på hur en karta kan se ut. Av kartan ska det framgå följande:            

- Ortsnamn i det område du ska bygga bredbandet           

- Avgränsningar av det område där projektet ska genomföras

• Samrådsblankett, ifylld och underskriven.

• Om du vill få en extrapoäng för kriteriet ”Kunskap, kompetens och genomförandekapacitet” måste du även bifoga en finansieringsplan som visar hur finansieringen kommer att lösas, med tanke på att stödet betalas ut först i efterhand, samt ev. underlag som verifierar detta, t ex lånelöfte från bank. 

Annat som kan vara bra att veta

Sammanhängande områden

Tidigare har information gått ut, att en ansökan kunde omfatta flera små, icke sammanhängande områden. Jordbruksverket har nu förtydligat tolkningen av hur ett område får vara utformat och då kommit fram till att en ansökan bara får omfatta ett enda, sammanhängande område (med vissa undantag). Detta då man vill undvika s.k. ”vita fläckar”, dvs. att projektägare av någon anledning undviker att ta med vissa områden i sin ansökan för att man bedömer dem som för dyra, för glest befolkade etc. Det innebär att samtliga projektägare som har en ansökan som idag omfattar mer än ett område måste ändra detta. Kontakta någon av oss handläggare om du är berörd, så hjälper vi dig vidare. Du kan läsa mer om sammanhängande områden på Jordbruksverkets webbplats.

Inget stöd i områden som kan fibreras utan stöd

Ett av kraven för att en ansökan ska kunna beviljas stöd är att det är säkerställt att det inte finns något intresse från marknaden att bygga ut, utan stöd, i det aktuella området. Detta kontrolleras genom att en karta över området publiceras på Länsstyrelsens webbplats under en månad. Du hittar kartorna här.

Utbetalning av beviljat stöd

Det kommer att vara möjligt att lämna in ansökan om utbetalning och förskott fr o m den 12 april. Länsstyrelsen kommer dock inte att kunna påbörja handläggning av dessa ansökningar förrän tidigast den 12 maj. Det innebär att det troligtvis inte kommer att vara möjligt att göra några utbetalningar av stöd före sommaren.  Kom ihåg att du måste ha betalat dina utgifter innan du kan söka utbetalning för dem. Läs mer om ansökan om utbetalning på Jordbruksverkets webbplats.  

Möjlighet att söka förskott på beviljat stöd

Som nämnts ovan måste man kunna visa på betalda kostnader innan man kan få stöd utbetalt. För att lösa i alla fall del av finansieringen finns möjlighet att ansöka om ett förskott på det beviljade stödet. Man kan få högst 50 % av det beviljade stödet i förskott, dock maximalt 1 miljon kronor. Följande projektägare kan beviljas förskott: ideella föreningar, ekonomiska föreningar, samfällighetsföreningar samt allmännyttiga stiftelser.

Överlåtelse av ansökan

Tidigare har vi informerat om att möjligheten att överlåta sin ansökan till annan projektägare genom att skicka in en ansökan om byte av sökande (se även anvisning till hur blanketten ska fyllas i). Jordbruksverket informerar nu om att det är osäkert när funktionen för byte av sökande kommer att finnas i handläggningssystemet.

I dagsläget gäller därför, att den som vill överta en ansökan först måste göra en egen ansökan via Mina sidor. Den nya ansökan ska vara en kopia av den ansökan man vill ta över. När den nya ansökan är registrerad skickas blanketten för ansökan om byte av projektägare till:

Länsstyrelsen Skåne

291 86 KRISTIANSTAD  

Efter att ansökan om byte har kommit in till Länsstyrelsen kommer vi att gå in i systemet och ändra ankomstdatum för den nya ansökan till samma ankomstdatum som den ursprungliga ansökan.

Byanätsforum – ett stöd till fiberföreningar

Byanätsforum är en nationell organisation med uppgift att stötta de lokala sammanslutningar på landsbygden som ideellt bygger sin egna byanät. Forumet vänder sig till byanät i alla faser, oavsett om man bara är på planeringsstadiet eller redan har ett färdigt nät. Alla byanät i Sverige är välkomna att kostnadsfritt bli medlemmar och ta del av stöd och information kring byanätsprocessen. Läs mer på Byanätsforums webbsida.

 

Läs gärna jordbruksverkets information om vad som gäller för bredbandsstödet.  

 

 

 

 Filmtips!

Hur ska din kommun bidra till utbyggnad av bredband?

I den här filmen visar PTS på hur några kommuner gått tillväga.

 

Så här söker du

Du söker stödet via Jordbruksverkets e-tjänst och för att kunna logga in så måste du ha en e-legitimation. Läs mer här om e-legitimation. 

Tänk på att du måste ha en fullmakt om du ska söka stöd för någon annans räkning, exempelvis för en förening eller juridisk person. Läs mer här om fullmakt.

Du ska ladda upp alla bilagor som krävs för stödet i e-tjänsten. Men om det inte skulle fungera så går det att skicka in bilagorna till Länsstyrelsen i Skåne till följande adress. Observera att du skickar till Överkalix.

Länsstyrelsen i Skåne 
FE 32          
956 85 Överkalix

Handlingsplan och bedömningsgrunder

I den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet kan du läsa om vilka möjligheter som finns i Skåne. I bedömningsgrunden kan du läsa mer om urvalskriterierna. 

Handlingsplan

Bedömningsgrund

 

Antal inkomna ansökningar:

92 st

Total sökt stödsumma: 

878 484 830 kr

Uppdaterad 2016-03-22