Skånes landsbygdsutveckling

Landsbygdsprogrammet investerar i människor och idéer som utvecklar och upprätthåller landsbygden och miljön. Vi arbetar för en aktiv landsbygd som utvecklar lantbruket, stärker företagandet, ger fler jobb och skyddar miljön. Och vi gör det bland annat genom ett 20-tal finansieringsmöjligheter, kunskapsspridning och samspel med andra aktörer. Fram till år 2020 kommer landsbygdsprogrammet att investera 2,5 miljarder i den skånska landsbygden.

skanekarta-med-ord-416px.gif

Kunskap och engagemang

Landsbygdsprogrammet finansieras av EU och Sverige – motivet till denna stora miljardsatsning är övertygelsen om att kunskap och engagemang är nyckeln till en stark utveckling på landsbygden. Vi strävar efter att både upprätthålla och bejaka förutsättningarna som formar vår framtid.

Målstyrda investeringar

Det nya Landsbygdsprogrammet är målstyrt. Det innebär att de investeringar som Landsbygdsprogrammet gör tydligt ska adressera de mål och kriterier som finns uppsatta för respektive utvecklingsområde inom programmet.

Skånes handlingsplan

I Skåne har vi en regional handlingsplan och den uppdateras varje år och i den beskriver vi Skånes prioriteringar för att nå de uppsatta målen bäst.

Till handlingsplanen finns en bilaga med de nationella och regionala bedömningsgrunderna som mer ingående förklarar de urvalskriterier och prioriteringar som gäller.

 

Investeringsmöjligheter

De investeringsmöjligheter som Landsbygdsprogrammet har att erbjuda är:

 1. För företag – investerar i enskilda näringsidkare som tar initiativ för att utveckla sin verksamhet. Landsbygdsprogrammet delfinansierar investeringar med upp med till 40 % av kostnaden.
 2. Idéer och projekt tillsammans  – investerar i idéer och initiativ som bidrar till en levande och attraktiv landsbygd. Kravet är att initiativet ska komma fler till nytta.
 3. Kompetensutveckling – erbjuds företagare för att stärka hans/hennes konkurrenskraft. Ses som en långsiktig investering där Landsbygdsprogrammet medfinansiera kurser, rådgivningar mm.  
 4. Miljöinvesteringar – investerar i insatser för att bevara eller förbättra miljön och klimatpåverkan.
 5. Kompensationsbidrag – ersätter lantbrukare i områden där det är svårare att odla. 
 6. Miljöersättningar – ersättning för att odla och sköta sin mark på ett sätt som är bra för miljön.

 

Skånsk landsbygd på Facebook!

Vi på länsstyrelsen Skåne har en facebooksida där vi löpande presenterar möjligheterna inom landsbygdsprogrammet genom att visa intressanta händelser som sker på landsbygden i Skåne och även lyfta fram goda exempel som har utvecklat lantbruket, stärkt företagandet, gett fler jobb och skyddat miljön.

Vi lägger även ut kurser,  rådgivningar, intressanta spaningar, roliga landsbygdspoddar som rör just Skånes landsbygd. Gå in och följ oss!

 

Landsbygdsprogrammet och EU

Landsbygdsprogrammet finansieras av EU och Sverige - motivet till denna stora miljardsatsning är tron på att kunskap, initiativ och engagemang är nyckeln till en stark utveckling på landsbygden. Vi strävar efter att både bevara och bejaka förutsättningarna som skapar vår framtid.

Smart och hållbar ekonomi för alla

Landsbygdsprogrammet är en av byggstenarna i EU:s satsningar på tillväxt och god ekonomi i Europa. EU har enats kring en gemensam tillväxtstrategi ”Europa 2020” som leder mot visionen ”en smart och hållbar ekonomi för alla” och som lyfter fram tre tvärprioriterade områden - miljö, klimat och innovation. Alla program som finansieras av EU ska beakta dessa prioriteringar och bidra till att visionen blir verklighet, så även Landsbygdsprogrammet. 

Gemensamma mål för samtliga Landsbygdsprogram inom EU är:

 • Förbättrad miljö
 • Fler jobb
 • Ökad konkurrenskraft  

Som komplement till EUs övergripande målsättningar lyfter det skånska perspektivet på Landsbygdsprogrammet särskilt fram behovet av:

 • att hela landskapet hålls levande
 • starka näringar på landsbygden  
 • en hållbar utveckling inom livsmedel att
 • vårda miljön  

Din guide till EU-program i Sverige!

Nu är den gemensamma hemsidan "Eufonder.se" lanserad med bra information om de olika europeiska struktur- och investeringsfonderna som finns i Sverige.