Utbetalningshjälp

Regelverken är nya för stödperioden 2014-2020. Det är därför mycket viktigt att du tar dig tid att noga läsa instruktionerna inför utbetalning. Ta kontakt med oss om du är osäker.

Läs noga igenom ditt beslut om stöd och de villkor som är aktuella för just ditt projekt/investering.

Att tänka på under genomförandet

Särredovisning i bokföringen

Om du har blivit beviljad stöd enligt faktiska utgifter och är bokföringsskyldig ska utgifterna vara särredovisade i din bokföring. Det betyder att utgifterna ska bokföras på ett eget kostnadsställe som endast berör ditt projekt/investering. Du ska skicka in ett utdrag ur bokföringen som visar detta i samband med din ansökan om utbetalning.

Det är mycket viktigt att du kan redogöra för en sådan särredovisning, i annat fall blir det ett avdrag på stödet.

Fakturor och betalningsbevis

Kopior på fakturor som du skickar in måste vara läsliga, de ska ha en klar koppling till projektet/investeringen och utgifterna ska finnas med i ditt beslut om stöd. Underlag som fakturan hänvisar till ska också bifogas. Om du inte söker för hela beloppet på fakturan ska du markera så att det tydligt framgår vilket belopp som du söker utbetalning för.

Tänk på att inte redovisa moms om du är momsredovisningsskyldig. Det måste framgå av betalningsbeviset att betalningen är genomförd, man ska kunna se när betalningen har gjorts, vilket belopp som har betalats, vilket konto pengarna har dragits ifrån och till vilket konto som pengarna betalats till.

Slutdatum

Det är viktigt att du ansöker om slututbetalning i tid. Vilket slutdatum du har ser du i ditt beslut om stöd. Har du inte möjlighet att ansöka om utbetalning innan ditt slutdatum ska du, innan dess, ansöka om att ändra slutdatum på blankett ansökan – ändring av beslut om stöd 2014-2020. Blanketten finns på Jordbruksverkets webbplats. Kommer ansökan om slututbetalning in efter slutdatumet leder det till stora avdrag.

När du ska ansöka om utbetalning

Att ansöka om utbetalning består av två delar. Den första delen är att registrera utgifterna i e-tjänsten. Den andra delen är att skicka underlaget till Länsstyrelsen Skåne, Landsbygd Samverkan, 291 86 KRISTIANSTAD. Underlag som kan vara aktuella att skicka in är fakturor, betalningsbevis, bokföringsunderlag m.m. Läs på www.jordbruksverket.se om hur du ska redovisa dina utgifter, vilka underlag du ska skicka in och vilken information underlaget ska innehålla. Det finns en guide på hur man ansöker om utbetalning i e-tjänsten, som vi rekommenderar att ni läser igenom. Under tiden du arbetar med din ansökan om utbetalning i e-tjänsten ska du spara den som utkast. Skicka in den först när du är helt färdig med redovisningen, inte innan. Var uppmärksam på att en inskickad ansökan inte går att ändra.


DELUTBETALNING/SLUTUTBETALNING

Du kan söka delutbetalning och slututbetalning i e-tjänsten.
Ansöker du om en delutbetalning kan du få upp till 80 % av stödbeloppet, resterande 20 % när du söker slututbetalning. Tänk på att bifoga blanketten GODKÄNNANDE - publicering av kontaktuppgifter (LSB12:14) när du söker slututbetalning.

Om du ska söka för någon annans räkning behöver du en fullmakt. Om det sedan tidigare finns en fullmakt för ansökan om stöd så gäller den även för ansökan om utbetalning. För privatperson eller enskild firma hanteras fullmakten på ”Mina sidor”. För juridiska personer måste en blankett fyllas i och skickas till Jordbruksverkets CDB-enhet. Blanketten finns på Jordbruksverkets webbplats.


ANSÖKAN OM UTBETALNING VID FAKTISKA UTGIFTER

De utgifter som har uppstått under den period som du ansöker om utbetalning för redovisas i e-tjänsten. Underlagen för utgifterna skickar du till :

Länsstyrelsen Skåne, Landsbygd Samverkan,

291 86 KRISTIANSTAD.

Tänk på att skicka in underlagen så fort du har registrerat din ansökan i e-tjänsten, numrera dem i samma ordning som de registreras. Fakturor och betalningsbevis sorteras var för sig, men kan skickas i ett och samma kuvert. För varje kuvert ska det finnas ett försättsblad som man hittar på Jordbruksverkets webbplats. Utgiften måste vara betald innan man kan ansöka om utbetalning för den.

Ansökan om utbetalning vid enhetskostnad/fast ersättning

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så ansöker du på samma utgiftstyp som du har fått beslut om stöd på, mer information finns i guiden för ansökan om utbetalning under kapitlet ”Enhetskostnad, fast ersättning, EIP”. Har du blivit beviljad stöd för stallplatser som en enhetskostnad ska du vid ansökan om utbetalning bifoga alla fakturorna för markarbetet, för att visa att bygget inte är påbörjat innan ansökan om stöd kom till Länsstyrelsen. På fliken utgifter i e-tjänsten är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i, se mer om detta i guiden för ansökan om utbetalning under kapitlet ”Utgifter”. På fliken för finansiering i e-tjänsten behöver du inte fylla i något. Tänk på att bifoga blanketten GODKÄNNANDE - publicering av kontaktuppgifter (LSB12:14) när du söker slututbetalning.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Du redovisar den finansiering som hittills är inbetald till ditt projekt. Om du får in mer eller mindre finansiering än det som finns i ditt beslut om stöd kan det bli en omprövning av ditt beslut, vilket innebär att ditt projektstöd kan komma att minskas.

Information om hur du ska redovisa utbetalning

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida. Klicka på Stöd > Stöd i landsbygdsprogrammet > Att ansöka om utbetalning > Ansökan om utbetalning.