Biodling

Du som är biodlare har ett ansvar att förebygga och hindra att smittsamma bisjukdomar kommer in till Sverige eller sprids inom landet. Har du en oönskad bisvärm på din fastighet kontaktar du bitillsynare i ditt tillsynsdistrikt.
Bi på blomma

Amerikansk yngelröta i Sverige 2018

Amerikansk yngelröta i Skåne 2018

Amerikansk yngelröta i Skåne 2005-2017

Amerikansk yngelröta i Kronoberg 2012-2017

Yngelröta är konstaterad i Skåne och Kronoberg län och åtgärder vidtas för att minimera spridning. Undersökning av bisamhälle vid misstanke om smitta omfattar alla bisamhällen och förråd av utbyggda vaxkakor och avfall därav. Alla bigårdar som ligger inom 3 km avstånd från det angripna bisamhället ska snarast undersökas av en bitillsynare. Vildbisamhällen inom samma avstånd ska förintas.  

För att minska riskerna med ytterligare spridning vill vi påminna om de regler som gäller för flytt av bisamhällen/material, läs mer här på hemsidan. Vid minsta misstanke om yngelröta kontakta bitillsynare i ditt distrikt eller till Länsstyrelsen.

Du som är biodlare ska:

1. Anmäla uppställningsplatser för dina bin

Du som startar eller övertar biodling ska göra anmälan när verksamheten påbörjas.

Alla biodlare ska anmäla uppställningsplats för bi till Länsstyrelsen vart 3:e år t.ex. 2015, 2018, 2021 osv. 
Anmäl till Länsstyrelsen i Skåne (länken nedan) senast 2018-03-31 om du har något bisamhälle placerat i Kronoberg, Blekinge eller Skåne län.

Orange linje

Uppställningsplatser bi - e-tjänst

> Gå till e-tjänsten för anmälan om uppställningsplatser för biOrange linje

Uppgift om uppställningsplatser samlas in för att underlätta tillsynsmannens arbete med bekämpning av bisjukdomar och undersökningar av bin.                  

2. Följa regler för hur man får flytta bin mellan församlingar.

Samtliga församlingar i Blekinge, Kronoberg och Skåne län (undantag Hallands Väderö) är smittförklarade. Detta innebär att vid flyttning av levande bin, utbyggda vaxkakor och avfall av sådana, begagnade bibostäder eller begagnade biodlingsredskap över en församlingsgräns måste biodlare ha flyttningstillstånd. Kontakta bitillsynare i ditt distrikt för att få flyttningstillstånd. (Se box "bitillsynare" till höger) Planera din flyttning i tid. En rimlig framförhållning för att göra förrättning är ca. en vecka.

Beslut om smittförklaring

 

3. Anmäl sjukdom så snart som möjligt

Om du misstänker att du har amerikansk yngelröta eller trakékvalster i något av dina bisamhällen ska du genast anmäla detta till bitillsynare i ditt distrikt eller till Länsstyrelsen. (Se box "bitillsynare" till höger)

Ersättning för förintade bisamhälle
Om du har haft amerikansk yngelröta i din bigård kan du få ersättning för de förintade bisamhällena. Ersättning är 100 kr per bisamhälle och självrisk är 300 kr. Du får ersättning då minst 4 bisamhällen förintas. Ansökan måste komma till länsstyrelsen i Skåne inom 6 månader efter förintandet.

Ansökan om ersättning

4. Hjälp bitillsynaren

Du ska hjälpa bitillsynaren att undersöka och behandla bisamhällen.

5. Förvara bikupor på rätt sätt

Bikupor som inte längre har levande bi får inte förvaras på sådant sätt att andra bi kan komma åt dem. Detsamma gäller honung, bivax och redskap som det kan finnas honungs- eller vaxrester på.

6. Använd rena svärmfångstkupor

Du får använda svärmfångstkupor under perioden 15 maj - 31 juli, om du har anmält detta till bitillsynaren. Kuporna ska vara väl rengjorda och får inte tidigare ha hyst ett bisamhälle med amerikansk yngelröta. Ägarens namn, adress och telefonnummer ska stå på kupan. 
Utbyggda vaxkakor får endast användas om de kommer från en bigård som varit fri från smitta med amerikansk yngelröta de två föregående åren.    

7. Omsmältning av vax

Under period 1 oktober - 31 mars får du fritt flytta vaxkakor och avfall av sådana för omsmältning. Inget flyttningstillstånd utfärdat av en bitillsynare krävs då.  Under period 1 april - 30 september (sommarhalvåret) får du flytta vax  till omsmältning, under förutsättning att din bigård  har kontrollerats/besiktigats av en bitillsynare, och att bigården blivit friskförklarad med avseende på Amerikansk yngelröta. Bitillsynaren kan då i vanlig ordning ge ett flyttningstillstånd. 

De som bryter mot dessa bestämmelser kan dömas till böter. (Regelverk för bitillsyn)

Vilda bisamhällen eller bisvärmarIllustration av bikupa

Drabbas du av en bisvärm i din bostad eller i något annat utrymme bör du kontakta bitillsynare i ditt område. Bitillsynare ska bedöma om infångning av bina ingår i dens uppdrag att förhindra spridning av amerikansk yngelröta. Smitta behöver som regel befaras endast om något bisamhälle smittat av amerikansk yngelröta påträffats under det innevarande eller föregående kalenderåret inom ett avstånd av 3 km. Bitillsynarens arbete betalas med statliga medel.

Om smitta inte befaras i bisvärmen

Om bitillsynaren inte misstänker någon risk för smitta i bisvärmen fortsätter du med att kontakta ditt försäkringsbolag eller det företag som ditt försäkringsbolag har skadedjursavtal med. 

Honungsbins pollinering är värdefull

Honungsbina är de effektivaste pollinatörerna. Ett bi kan besöka upp till 7 000 blommor per dag. Som pollenöverförare har bina avsevärt större ekonomisk betydelse för fruktsättningen i våra frö-, frukt- och bärodling än som honungsproducent. 

Jordbruksverket uppskattade år 2009 att det ekonomiska värdet av pollineringen av odlade grödor i Sverige är mellan 189 och 325 miljoner kronor. Utöver det tillkommer pollination av vilda växter, till exempel blåbär och hallon. Globalt sett är ungefär en tredjedel av den mat vi äter helt beroende av pollinerande insekter, och omkring 85 procent av pollineringen görs av honungsbin.