Godkänd biodlare

En biodlare kan av Statens jordbruksverk utses som godkänd biodlare.
Undersökning på en bigård

Kraven är att biodlaren har genomgått kurs för bitillsynare eller någon motsvarande bisjukdomskurs och har minst 3 år praktisk erfarenhet av biodling. Kurser för godkänd biodlare anordnas vanligtvis av SBR-distrikten. Efter genomgången kurs kan biodlaren ansöka hos Jordbruksverket om att bli godkänd biodlare.

Alla biodlare ska anmäla uppställningsplats för bi till Länsstyrelsen vart 3:e år, t.ex. 2015, 2018, 2021 osv.
Anmäl till Länsstyrelsen i Skåne (länken nedan) om du har något bisamhälle placerat i Kronoberg, Blekinge eller Skåne län.

Anmälan om uppställningsplatser för bi


Flyttningstillstånd/egen kontroll
Bitillsynare ska undersöka din bigård en gång om året och då får han ge dig tillstånd till flera flyttninga av bisamhällen, bibostäder och biodlingsredskap mellan ut- och hembigårdar (biodlarens egna bigårdar). Dessa bigårdar ska vara anmälda till länsstyrelsen.
Tillståndet gäller under en bestämd tid, högst 12 månader och gäller inte för flyttning över zongräns för varroabekämpning.
Planera din flyttning i tid - en rimlig framförhållning för att göra förrättning är ca. en vecka.

Du ska meddela alla flyttningar till bitillsynare i distrikt dit flyttningar sker.

Hos en godkänd biodlare sker undersökning av bisamhälle med stickprov (gällande amerikansk yngelröta).

Efter utfärdad flyttningstillstånd av en bitillsynare ska du själv vid varje flyttningstillfälle undersöka dina bisamhällen angående förekomsten av amerikansk yngelröta.

 

Försäljning
Du får inte själv genomföra besiktning i samband med försäljning av drottningar, bisamhällen, begagnade bikupor och biredskap m.m. Endast bitillsynare får göra dessa besiktningar. Flyttning av drottningar till parningstation kräver också att bitillsynaren skriver flyttningstillstånd.

Märkning av bikupor
Du behöver inte ha tillståndsbevis (V17), som normalt fästes på alla bibostäder och andra föremål som ska flyttas. Det ska däremot finnas ett skylt i anslutning till utbigården där det tydligt framgår ditt namn, adress, tfn och hur länge flyttningstillstånd gäller.

Anmäl sjukdom så snart som möjligt
Om du misstänker att du har amerikansk yngelröta eller trakekvalster i något av dina bisamhällen ska du genast anmäla detta till bitillsynaren i ditt distrikt eller till Länsstyrelsen. (se box "Bitillsynare" till höger).
Det räcker inte att du bara sanerar dina smittade bisamhällen, utan bitillsynaren måste informeras om utbrottet. För att effektivt kunna bekämpa amerikansk yngelröta måste bitillsynare kontrollera alla bisamhällen inom ett avstånd av 3 km från den smittade bigården.

Ersättning för förintade bisamhälle
Om du har haft amerikansk yngelröta i din bigård kan du få ersättning för de förintade bisamhällena. Ersättning är 100 kr per bisamhälle och självrisk är 300 kr. Du får ersättning då minst 4 bisamhällen förintas. Ansökan måste komma till länsstyrelsen i Skåne inom 6 månader efter förintandet.
Ansökan om ersättning


Förvara bikupor på rätt sätt
Tänk på att förvara bikupor som inte längre används så att bin inte kommer åt dem. Detsamma gäller honung, bivax och redskap som det kan finnas honungs- eller vaxrester på.

Använd rena svärmfångstkupor
Du får använda svärmfångstkupor under perioden 15 maj - 31 juli, om du har anmält detta till bitillsynaren. Kuporna ska vara väl rengjorda och får inte tidigare ha hyst ett bisamhälle med amerikansk yngelröta. Ägarens namn, adress och telefonnummer ska stå på kupan. Utbyggda vaxkakor får endast användas om de kommer från en bigård som varit fri från smitta med amerikansk yngelröta de två föregående åren.

Omsmältning av vax
Under period 1 oktober - 31 mars får du fritt flytta vaxkakor och avfall av sådana för omsmältning. Inget flyttningstillstånd utfärdat av en bitillsynaren krävs då.
Under period 1 april - 30 september (sommarhalvåret) får du flytta vax till omsmältning, under förutsättning att din bigård har kontrollerats/besiktigats av en bitillsynare, och att bigården blivit friskförklarad med avseende på Amerikansk yngelröta. Bitillsynaren kan då i vanlig ordning ge ett flyttningstillstånd.  

Som godkänd biodlare bör du alltid hålla dig informerad om de bestämmelser som berör bekämpning av smittsamma bisjukdomar.

De som bryter mot dessa bestämmelser kan dömas till böter.