Djurhållning

Länsstyrelsen arbetar med många frågor som berör djurhållningen Vi kontrollerar primärproduktion och att djurstallar uppfyller kraven på en god djurmiljö. Vi ger tillstånd för olika verksamheter med djur.


Djuren på landsbygden bidrar till matproduktionen men ger också möjlighet till motion och rekreation. Djuren håller dessutom landskapet öppet och bidrar till biologisk mångfald och vackra miljöer. Djurhållningen skapar på detta sätt arbetstillfällen både i städer och på landsbygden, inom vitt skilda områden som jordbruk, livsmedelsindustri och turism.


Förprövning av djurstallar

Djurskyddslagen anger hur djurstallar ska se ut. Vi granskar ritningar över olika typer av stallbyggnader innan de byggs för att se till att de lever upp till djurskyddslagens krav.


Primärproduktion av foder och livsmedel

För att djuren, och i slutänden även vi människor, ska må bra är det viktigt att foder till djuren produceras, hanteras, lagras, transporteras och används på ett säkert sätt. Den så kallade primärproduktionen är första ledet i livsmedelskedjan. Exempel på primärproduktion är odling och skörd av frukt och grönsaker, spannmål och grovfoder, uppfödning av djur och mjölkning. Primärproduktionen kontrolleras i flera led av länsstyrelsen och Jordbruksverket. Alla anläggningar för primärproduktion ska vara registrerade, och det finns regler om vilka tillsatser, läkemedel, genmodifieringar med mera som är tillåtna.


Tillstånd för olika verksamheter med djur

Om antalet djurenheter på en produktionsplats överstiger 100 ska anmälan göras till kommunen enligt lagstiftningen om miljöfarlig verksamhet. För djuranläggningar för fjäderfä med minst 40 000 platser, slaktsvin med minst 2 000 platser och för suggor med 750 platser eller mer krävs tillstånd från Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen. Även för djuranläggningar för nötkreatur, häst och mink med 400 djurenheter eller fler krävs tillstånd från Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen. Djurenheter beräknas enligt Miljöprövningsförordning (2013:251) 2 kapitlet Jordbruk. 

 Efter midsommar blommar stånds. Vad gör du åt det?

Stånds

Under senare år har växten Stånds giftighet uppmärksammats i media. När stånds växer på marker med betande djur finns risker. Det finns de som hävdar att stånds är ett så stort gissel att det borde finnas lagstiftning som gör att vidare utbredning förhindras. En sådan lagstiftning är inte aktuell för närvarande.

Vad kan du göra för att begränsa utbredningen av stånds?

I länken nedan finns information som Länsstyrelsen har sammanställt om vad du som djurägare kan göra för att slippa problem i framtiden.

Länk till infoblad om Stånds.pdf